Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมชมรมนักเรียนคาทอลิก และนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม
หน่วยงาน :งานอภิบาล
โครงการ :กิจกรรมชมรมนักเรียนคาทอลิก และนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม

หลักการและเหตุผล :
    นักเรียนคาทอลิกและนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามได้มาร่วมปฏิบัติกิจศรัทธา และพบปะพูดคุยด้านประสบการณ์ความเชื่อศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อศึกษา เรียนรู้ และปฏิบัติกิจศรัทธาของศาสนาที่ตนนับถือ
    2. เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ปลูกฝังหลักธรรม และกิจกรรมทางด้านศาสนาให้กับนักเรียนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนคาทอลิก จำนวน 140 คน และ นักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 30 คน สามารถดำเนินชีวิตหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสดาของศาสนาอิสลาม
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนคาทอลิก จำนวน 140 คน และ นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 30 คน

KPI :
   1. ร้อยละ 99 ของนักเรียนคาทอลิกและนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามทุกคนเป็นผู้มีความรู้

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสี่) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2559-2564
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ปฐมวัย
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสาม) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ปฐมวัย
         
ปฏิทินโครงการ (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
00 543 -    ประชุมนักเรียนคาทอลิกและนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม 1         1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    จัดอบรม สัมมนาด้านพิธีกรรมของศาสนา 1         1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    ประชาสัมพันธ์ 1         1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    ดำเนินงานตามปฏิทินงานอภิบาล 1         1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    ติดตามและประเมินผล 1         1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน
00 543 -    สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 1         1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6330 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (6)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
   18 พ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2143 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมนักเรียนคาทอลิกและนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม  0 543 - 0 543
   19 พ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2142 วัน ไม่ได้เช็ค  ดำเนินงานตามปฏิทินงานอภิบาล  0 543 - 0 543
   2 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2128 วัน ไม่ได้เช็ค  จัดอบรม สัมมนาด้านพิธีกรรมของศาสนา  0 543 - 0 543
   3 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2127 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชาสัมพันธ์  0 543 - 0 543
   25 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 1831 วัน ไม่ได้เช็ค  ติดตามและประเมินผล  0 543 - 0 543
   30 เม.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 1795 วัน ไม่ได้เช็ค  สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  0 543 - 0 543

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ชมรมนักเรียนคาทอลิก จัดอบรม สัมมนา(ค่าวิทยากร) 1 *** ***
2    ค่าอาหารและอาหารว่าง (1คืน2วัน) 80 *** ***
3    ค่าอุปกรณ์ เอกสาร จัดทำประวัติ คู่มืออบรม 2,000 *** ***
4    ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 2 *** ***
5    ค่าของที่ระลึกวิทยากรและทีมงาน 4 *** ***
6    ค่าจัดทำประกาศนียบัตรจำนวน150คน*30บาท 150 *** ***
7    ค่าตอบแทนครู(400บาท/คน/คืน/2วัน) 6 *** ***
8    ค่าอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมแบ่งฐาน แบ่งกลุ่ม 8 *** ***
9    ชมรมนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม จัดอบรม สัมมนา(ค่าวิทยากร) 1 *** ***
10    ค่าอาหารและอาหารว่าง (1คืน2วัน) 25 *** ***
11    ค่าอุปกรณ์ เอกสาร จัดทำประวัติ คู่มืออบรม 2,000 *** ***
12    ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 2 *** ***
13    ค่าของที่ระลึกวิทยากรและทีมงาน 2 *** ***
14    ค่าจัดทำประกาศนียบัตรจำนวน50คน*30บาท 50 *** ***
15    ค่าตอบแทนครู(400บาท/คน/คืน/2วัน) 4 *** ***
16    อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมแบ่งฐาน แบ่งกลุ่ม 4 *** ***
17    จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านศาสนาตามตึกเรียนตลอดปีการศึกษา2554 8 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 71,850 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 71,850 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  รัชนีกูล    พวงผ่อง
ผู้จัดทำ : มิส  รัชนีกูล    พวงผ่อง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ