Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่งอาคารสถานที่
หน่วยงาน :งานอาคารสถานที่
โครงการ :โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่งอาคารสถานที่

หลักการและเหตุผล :
    การซ่อมบำรุงรักษา เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งต่อสถานที่ของโรงเรียนในการใช้งาน การต่อเติมและการตกแต่งอาคารสถานที่ก็เช่นเดียวกัน คสรให้มีสภาพพร้อมใช้งานและความปลอดภัย เนื่องจากอาคารสถานที่บางแห่งชำรุดเสียหายอายุการใช้งานหลายปี เพื่อให้การซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างเรียบร้อย ฝ่ายบริการจึงต้องทำดครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อความเหมาะสมสวยงามเป็นระเบียบเอื้อต่อการปฏิบัติและเอื้อต่อการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้อาคารสถานที่มีความมั่งคงสะอาดและปลอดภัย อยู่ในสถานที่ใช้การได้และไม่ก่ออันตรายต่อนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียน (11.1.2)
    2. เพื่อให้อาคารสถานที่มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (11.1)
    3. เพื่อให้อาคารสถานที่มีความมั่งคงสะอาดและปลอดภัย (11.1.2)
    4. เพื่อให้สถานศึกษามีบรรยากาศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม (8.3.1(8))
    5. เพื่อให้มีการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ (8.3.4(9))

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. อาคารสถานที่ มีความมั่งคง สะอาด และปลอดภัย อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. 1.ห้องวิทยาสาสตร์ตึกเทโอฟาน 1 ห้อง
   2. 2.ห้องน้ำตึกเซนต์เมรี่ 1 หลัง

KPI :
   1. อาคารสถานที่ได้รับการปรับปรุง ต่อเติมให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ร้อยละ 95

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสี่) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ขั้นพื้นฐาน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2559-2564
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ปฐมวัย
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบสาม) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ปฐมวัย
         
ปฏิทินโครงการ (10)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2554 30 พ.ค. 2554    ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน วัตถุประสงค์แผนงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2131 วัน
01 พ.ค. 2554 30 พ.ค. 2554    สำรวจความชำรุดเสียหายของอาคารสถานที่ และบริเวณที่จะตกแต่ง         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2131 วัน
01 พ.ค. 2554 30 พ.ค. 2554    จัดทำปฏิทินดำเนินการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2131 วัน
01 พ.ค. 2554 30 พ.ค. 2554    จัดทำรายการอาคารสถานที่ ที่จะดำเนินการ ซ่อมบำรุง การต่อเติม และตกแต่ง เสนอขออนุมัติ จากผู้อำนวยการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2131 วัน
01 พ.ค. 2554 30 พ.ค. 2554    ประสานงานกับงานจัดซื้อ เพื่อขออนุมัติการใช้งบประมาณ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2131 วัน
15 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555    ติดตามตรวจเช็คและบันทึกผลการซ่อมบำรุงรักษา         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1795 วัน
15 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555    รับมอบ จัดทำประวัติบันทึกข้อมูลการต่อเติม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1795 วัน
30 เม.ย. 2555 30 เม.ย. 2555    สรุปผลการซ่อมบำรุงรักษา ต่อเติมตกแต่ง อาคารสถานที่ เสนอผู้อำนวยการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1795 วัน
30 เม.ย. 2555 30 เม.ย. 2555    ประเมิน สรุปและรายงานผลดำเนินการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1795 วัน
30 เม.ย. 2555 30 เม.ย. 2555    นำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาในปีต่อไป         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1795 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าก่อสร้างอาคารโภชนาคาร 0 *** ***
2    ค่าก่อสร้างหอพักคาเบรีียลา งานต่อเติม 0 *** ***
3    ระบบดูดควันโภชนาคารศักดา กิจเจริญ 0 *** ***
4    ค่าติดตั้งระบบ Canteen ที่ระบุในสัญญา 0 *** ***
5    ปรับปรุงตึกเทโอฟาน 0 *** ***
6    แอสฟัลท์หลังโภชนาคารศักดา กิจเจริญ 0 *** ***
7    ทำราวสเตนเลสและบันไดด้านหลัง ตะแกรงเหล็กโภชนาคารศักดา 0 *** ***
8    ทำกำแพงกันดินสวนสมุนไพร 0 *** ***
9    ปูตัวหนอนและวางคันหินที่อาคารโอเซ่ 0 *** ***
10    ห้องประชุม ห้องน้ำใหม่ตึกเทโอฟาน 0 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายเคลียร์พื้นที่พวกเศษปูนลงบ่อขยะที่ค่ายลูกเสือ 0 *** ***
12    ทำบ่อแย้ 0 *** ***
13    ทำเครื่องครัวสเตนเลส งวดสุดท้าย 0 *** ***
14    อุปกรณ์เสริมห้องประชุมออกัสตินและห้องยอห์นแมรี่ 0 *** ***
15    ปรับปรุงโรงอาหารเก่า 0 *** ***
16    ปรับปรุงตึกโดนาเซียง 0 *** ***
17    รวมค่าปรับปรุงซ่อมแซม ทุกรายการ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าระบบบาร์โค้ด โรงอาหาร งวดสุดท้าย 1 *** ***
2    ค่า Stand (ขาตั้งพื้นสูง) + ค่าจ้างพิมพ์บัตรบาร์โค๊ต 1 *** ***
3    ค่าจานเหลี่ยม,ชามแกง,ช้อนซุป,ช้อนขนม อาคารโภชนาคาร 1 *** ***
4    ค่าก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ งวดที่ 1 1 *** ***
5    ค่าก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ งวดที่ 2 1 *** ***
6    รื้อห้องน้ำของเดิมออกแล้วทำใหม่ อาคารเซนต์แมรี่ 1 *** ***
7    ค่าก่อสร้างอาคารโภชนาคาร งวดสุดท้าย 1 *** ***
8    ค่าออกแบบวิชาชีพอาคารโภชนาคาร งวดที่ 5 งวดสุดท้าย 1 *** ***
9    ค่าออกแบบวิชาชีพหอพักราฟาแอล งวดที่ 5 งวดสุดท้าย 1 *** ***
10    ค่าออกแบบวิชาชีพเรือนโอเซ่ งวดที่ 5 งวดสุดท้าย 1 *** ***
11    ปูตัวหนอนและวางขอบคันหินหน้าอาคารอัมโมรซิโอ 1 *** ***
12    ปูตัวหนอนและวางขอบคันหินหลังโรงอาหาร 1 *** ***
13    ทำกำแพงกันดินที่สวนสมุนไพร 1 *** ***
14    ปูตัวหนอนและวางคันหินที่อาคารโอเซ่ 1 *** ***
15    งาน ป/ป ต่อเนื่องห้องวิทยาศาสตร์ ตึกเทโอฟาน ชั้น 4 1 *** ***
16    ปูพรมสแตนตึกเทโอฟาน,ปูกระเบื้องพร้อมติดตั้ง,บังเชิงผนัง 1 *** ***
17    ผ้าม่านห้องประชุมรางไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์,ผ้าม่านศิลปะรางพร้อมอุปกรณ์ 1 *** ***
18    ค่าผ้าม่านตึกเทโอฟาน 7 ห้อง 1 *** ***
19    ปรับปรุงลานจอดรถหลังโภชนาคารศักดา แอสฟัส 1 *** ***
20    รางระบายน้ำหลังโภชนาคาร 1 *** ***
21    งานทำรั่วและรางน้ำด้านหลังโภชนาคารศักดา 1 *** ***
22    เครื่องครัวสแตนเลส งวดสุดท้าย + ค่าขนส่ง 1 *** ***
23    ระบบดูดควัน งวดสุดท้าย 1 *** ***
24     ค่าบริการติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมเดินสายสัญญาณ VGA,VDO 1 *** ***
25    เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Panasonic รุ่น PT +จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า+ค่าบริการ 1 *** ***
26    อุปกรณ์ Projector ตึกเทโอฟาน ชั้น 2 1 *** ***
27    เคลียร์พื้นที่บ่อขยะที่ค่ายลูกเสือ 1 *** ***
28    เครื่องปรับอากาศ 36045 บีทียู ห้องฟิสิกส์ ตึกเทโอฟาน 1 ชุด 1 *** ***
29    อุปกรณ์งานสายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ ตึกเทโอ ห้องฟิสิกส์ 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบบันทึก 1.1 ใบแจ้งซ่อมการบำรุงรักษา 1.2 สรุปการแจ้งซ่อมบำรุงรักษา 1.3 แบบสัมภาษณ์การซ่อมบำรุงรักษา

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 24,712,386 บาท รายจ่ายจริง 13,068,015 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 11,644,371 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 13,068,015 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วารี    วงษาหาร
ผู้จัดทำ : มิส  วารี    วงษาหาร


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ