Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่งอาคารสถานที่
หน่วยงาน :งานอาคารสถานที่
โครงการ :โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่งอาคารสถานที่

หลักการและเหตุผล :
    การซ่อมบำรุงรักษา เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งต่อสถานที่ของโรงเรียนในการใช้งาน การต่อเติมและการตกแต่งอาคารสถานที่ก็เช่นเดียวกัน คสรให้มีสภาพพร้อมใช้งานและความปลอดภัย เนื่องจากอาคารสถานที่บางแห่งชำรุดเสียหายอายุการใช้งานหลายปี เพื่อให้การซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างเรียบร้อย ฝ่ายบริการจึงต้องทำดครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อความเหมาะสมสวยงามเป็นระเบียบเอื้อต่อการปฏิบัติและเอื้อต่อการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้อาคารสถานที่มีความมั่งคงสะอาดและปลอดภัย อยู่ในสถานที่ใช้การได้และไม่ก่ออันตรายต่อนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียน (11.1.2)
    2. เพื่อให้อาคารสถานที่มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (11.1)
    3. เพื่อให้อาคารสถานที่มีความมั่งคงสะอาดและปลอดภัย (11.1.2)
    4. เพื่อให้สถานศึกษามีบรรยากาศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม (8.3.1(8))
    5. เพื่อให้มีการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ (8.3.4(9))

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. อาคารสถานที่ มีความมั่งคง สะอาด และปลอดภัย อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. 1.ห้องวิทยาสาสตร์ตึกเทโอฟาน 1 ห้อง
   2. 2.ห้องน้ำตึกเซนต์เมรี่ 1 หลัง

KPI :
   1. อาคารสถานที่ได้รับการปรับปรุง ต่อเติมให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ร้อยละ 95

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 3) ปฐมวัย
         
      มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ปฐมวัย
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (พ.ศ.2553-2558)
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 4) ขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ขั้นพื้นฐาน
         
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      หลักธรรมาภิบาล(Good Governance Rating)
         
      นโยบายของโรงเรียน
         
ปฏิทินโครงการ (10)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2554 30 พ.ค. 2554    ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน วัตถุประสงค์แผนงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1714 วัน
01 พ.ค. 2554 30 พ.ค. 2554    สำรวจความชำรุดเสียหายของอาคารสถานที่ และบริเวณที่จะตกแต่ง         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1714 วัน
01 พ.ค. 2554 30 พ.ค. 2554    จัดทำปฏิทินดำเนินการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1714 วัน
01 พ.ค. 2554 30 พ.ค. 2554    จัดทำรายการอาคารสถานที่ ที่จะดำเนินการ ซ่อมบำรุง การต่อเติม และตกแต่ง เสนอขออนุมัติ จากผู้อำนวยการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1714 วัน
01 พ.ค. 2554 30 พ.ค. 2554    ประสานงานกับงานจัดซื้อ เพื่อขออนุมัติการใช้งบประมาณ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1714 วัน
15 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555    ติดตามตรวจเช็คและบันทึกผลการซ่อมบำรุงรักษา         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1378 วัน
15 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555    รับมอบ จัดทำประวัติบันทึกข้อมูลการต่อเติม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1378 วัน
30 เม.ย. 2555 30 เม.ย. 2555    สรุปผลการซ่อมบำรุงรักษา ต่อเติมตกแต่ง อาคารสถานที่ เสนอผู้อำนวยการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1378 วัน
30 เม.ย. 2555 30 เม.ย. 2555    ประเมิน สรุปและรายงานผลดำเนินการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1378 วัน
30 เม.ย. 2555 30 เม.ย. 2555    นำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาในปีต่อไป         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1378 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าก่อสร้างอาคารโภชนาคาร 0 *** ***
2    ค่าก่อสร้างหอพักคาเบรีียลา งานต่อเติม 0 *** ***
3    ระบบดูดควันโภชนาคารศักดา กิจเจริญ 0 *** ***
4    ค่าติดตั้งระบบ Canteen ที่ระบุในสัญญา 0 *** ***
5    ปรับปรุงตึกเทโอฟาน 0 *** ***
6    แอสฟัลท์หลังโภชนาคารศักดา กิจเจริญ 0 *** ***
7    ทำราวสเตนเลสและบันไดด้านหลัง ตะแกรงเหล็กโภชนาคารศักดา 0 *** ***
8    ทำกำแพงกันดินสวนสมุนไพร 0 *** ***
9    ปูตัวหนอนและวางคันหินที่อาคารโอเซ่ 0 *** ***
10    ห้องประชุม ห้องน้ำใหม่ตึกเทโอฟาน 0 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายเคลียร์พื้นที่พวกเศษปูนลงบ่อขยะที่ค่ายลูกเสือ 0 *** ***
12    ทำบ่อแย้ 0 *** ***
13    ทำเครื่องครัวสเตนเลส งวดสุดท้าย 0 *** ***
14    อุปกรณ์เสริมห้องประชุมออกัสตินและห้องยอห์นแมรี่ 0 *** ***
15    ปรับปรุงโรงอาหารเก่า 0 *** ***
16    ปรับปรุงตึกโดนาเซียง 0 *** ***
17    รวมค่าปรับปรุงซ่อมแซม ทุกรายการ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าระบบบาร์โค้ด โรงอาหาร งวดสุดท้าย 1 *** ***
2    ค่า Stand (ขาตั้งพื้นสูง) + ค่าจ้างพิมพ์บัตรบาร์โค๊ต 1 *** ***
3    ค่าจานเหลี่ยม,ชามแกง,ช้อนซุป,ช้อนขนม อาคารโภชนาคาร 1 *** ***
4    ค่าก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ งวดที่ 1 1 *** ***
5    ค่าก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ งวดที่ 2 1 *** ***
6    รื้อห้องน้ำของเดิมออกแล้วทำใหม่ อาคารเซนต์แมรี่ 1 *** ***
7    ค่าก่อสร้างอาคารโภชนาคาร งวดสุดท้าย 1 *** ***
8    ค่าออกแบบวิชาชีพอาคารโภชนาคาร งวดที่ 5 งวดสุดท้าย 1 *** ***
9    ค่าออกแบบวิชาชีพหอพักราฟาแอล งวดที่ 5 งวดสุดท้าย 1 *** ***
10    ค่าออกแบบวิชาชีพเรือนโอเซ่ งวดที่ 5 งวดสุดท้าย 1 *** ***
11    ปูตัวหนอนและวางขอบคันหินหน้าอาคารอัมโมรซิโอ 1 *** ***
12    ปูตัวหนอนและวางขอบคันหินหลังโรงอาหาร 1 *** ***
13    ทำกำแพงกันดินที่สวนสมุนไพร 1 *** ***
14    ปูตัวหนอนและวางคันหินที่อาคารโอเซ่ 1 *** ***
15    งาน ป/ป ต่อเนื่องห้องวิทยาศาสตร์ ตึกเทโอฟาน ชั้น 4 1 *** ***
16    ปูพรมสแตนตึกเทโอฟาน,ปูกระเบื้องพร้อมติดตั้ง,บังเชิงผนัง 1 *** ***
17    ผ้าม่านห้องประชุมรางไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์,ผ้าม่านศิลปะรางพร้อมอุปกรณ์ 1 *** ***
18    ค่าผ้าม่านตึกเทโอฟาน 7 ห้อง 1 *** ***
19    ปรับปรุงลานจอดรถหลังโภชนาคารศักดา แอสฟัส 1 *** ***
20    รางระบายน้ำหลังโภชนาคาร 1 *** ***
21    งานทำรั่วและรางน้ำด้านหลังโภชนาคารศักดา 1 *** ***
22    เครื่องครัวสแตนเลส งวดสุดท้าย + ค่าขนส่ง 1 *** ***
23    ระบบดูดควัน งวดสุดท้าย 1 *** ***
24     ค่าบริการติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมเดินสายสัญญาณ VGA,VDO 1 *** ***
25    เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Panasonic รุ่น PT +จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า+ค่าบริการ 1 *** ***
26    อุปกรณ์ Projector ตึกเทโอฟาน ชั้น 2 1 *** ***
27    เคลียร์พื้นที่บ่อขยะที่ค่ายลูกเสือ 1 *** ***
28    เครื่องปรับอากาศ 36045 บีทียู ห้องฟิสิกส์ ตึกเทโอฟาน 1 ชุด 1 *** ***
29    อุปกรณ์งานสายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ ตึกเทโอ ห้องฟิสิกส์ 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบบันทึก 1.1 ใบแจ้งซ่อมการบำรุงรักษา 1.2 สรุปการแจ้งซ่อมบำรุงรักษา 1.3 แบบสัมภาษณ์การซ่อมบำรุงรักษา

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 24,712,386 บาท รายจ่ายจริง 13,068,015 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 11,644,371 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 13,068,015 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วารี    วงษาหาร
ผู้จัดทำ : มิส  วารี    วงษาหาร


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ