Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1          การอบรมคณะกรรมการระบบสารสนเทศ SWIS วันที่ 8 ตุลาคม 2554 -  มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558)   มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) 1 พ.ย. 2554 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2          สัมมนาครู ปีการศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 2555 วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 22  มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558)   มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) 22 พ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3          การประกวดสื่อการสอนทุกกลุ่มสาระ -           4 ก.ย. 2555 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4          การประกวดสื่อการสอนทุกกลุ่มสาระ 3           4 ก.ย. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5          คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดามานิต สกนธวัฒน์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 18  มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558)   มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) 10 พ.ย. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6          คล้ายวันเกิดภราดามานิต สกนธวัฒน์ ที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 40  มาสเตอร์  รัตนวัทน์    เอี่ยมเอก (ออกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559)   มาสเตอร์  รัตนวัทน์    เอี่ยมเอก (ออกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559) 10 พ.ย. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7          พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 65  มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558)   มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) 26 พ.ย. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8          พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 121  มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558)   มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) 26 พ.ย. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9          คุณครูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ -  มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง         28 พ.ย. 2555 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10          ปฐมนิเทศประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2555 -  มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง         7 ธ.ค. 2555 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11          ปฐมนิเทศประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2555 17  มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง         7 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12          ท่านผู้อำนวยการประเมินผลงานนักเรียน 55  มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง    นงเยาว์    คชชา (ออกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557) 13 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13          พิธีต้อนรับผู้ช่วยอัคราธิการ Bro.Paul Raj 58  มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง   มาสเตอร์  ณัฐพิพัฒน์    คุณยศยิ่ง 17 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14          พิธีต้อนรับผู้ช่วยอัคราธิการ Bro.Paul Raj 66  มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง   มาสเตอร์  ณัฐพิพัฒน์    คุณยศยิ่ง 17 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15          พิธีต้อนรับผู้ช่วยอัคราธิการ Bro.Paul Raj 109  มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง   มาสเตอร์  ณัฐพิพัฒน์    คุณยศยิ่ง 17 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16          พิธีต้อนรับผู้ช่วยอัคราธิการ Bro.Paul Raj 112  มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง   มาสเตอร์  ณัฐพิพัฒน์    คุณยศยิ่ง 17 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17          พิธีต้อนรับผู้ช่วยอัคราธิการ Bro.Paul Raj 113  มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง   มาสเตอร์  ณัฐพิพัฒน์    คุณยศยิ่ง 17 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18          พิธีต้อนรับผู้ช่วยอัคราธิการ Bro.Paul Raj 114  มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง   มาสเตอร์  ณัฐพิพัฒน์    คุณยศยิ่ง 17 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19          กิจกรรมงานเลี้ยงฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสของนักเรียน วันที่ 21 ธันวาคม 2555 20  มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558)   มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) 3 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20          พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวครู วันที่ 21 ธันวาคม 2555 69  มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558)   มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) 4 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21           นักเรียนได้รับโล่เกียรติคุณเด็กดีเด่น ในวันเด็กแห่งชาติ 2  มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558)   มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) 5 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22          รับการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน 1  มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง         7 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23          คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ศึกษาดูงาน 35  มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558)   มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) 19 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24          นศท.ชั้นปีที่3 ฝึกภาคสนาม 1  มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง   มาสเตอร์  ภวันพงศ์    สกุลชัยธนานันท์ 24 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25          นศท.ชั้นปีที่3 ฝึกภาคสนาม -  มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง   มาสเตอร์  ภวันพงศ์    สกุลชัยธนานันท์ 24 ม.ค. 2556 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26          นศท.ชั้นปีที่3 ฝึกภาคสนาม 21  มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง   มาสเตอร์  ภวันพงศ์    สกุลชัยธนานันท์ 24 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27          นศท.ชั้นปีที่3 ฝึกภาคสนาม 20  มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง   มาสเตอร์  ภวันพงศ์    สกุลชัยธนานันท์ 24 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28          งานวันราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา ระดับชั้นปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 23 มกราคม 2556 43  มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558)   มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) 25 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29          นศท.ชั้นปีที่3 ฝึกภาคสนาม -  มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง   มาสเตอร์  ภวันพงศ์    สกุลชัยธนานันท์ 25 ม.ค. 2556 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30          ร่วมแสดงความยินดีมหาบัณฑิตใหม่ -  มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง    นงเยาว์    คชชา (ออกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557) , มาสเตอร์  ภคภพ    ประทุมสิทธิกุล 5 ก.พ. 2556 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3 4  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)