Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน และประสานงานราชการกับส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผูเรียน
2.  เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
3.  เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ด้านงบประมาณ 1. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 2. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 3. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.  เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ด้านการบริหารทั่วไป 1. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 2. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 3. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 4. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 5. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน 6. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
5.  เพื่อให้ผู้บริหารให้คำแนะนำคำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
6.  เพื่อให้ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อที่ 5 ข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ.2543
7.  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตามดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
8.  เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
9.  เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
10.  เพื่อให้จัดทำสารสนเทศระดับหน่วยงานตามระบบที่โรงเรียนกำหนด
11.  เพื่อให้หน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

-ปฏิทินแผนงาน(10)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(1)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
-เอกสารจาก e-office(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน และประสานงานราชการกับส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน และประสานงานราชการกับส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 95
2.  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการร้อยละ 90
3.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ด้านงบประมาณ 1. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ร้อยละ 95 2. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพือการศึกษา ร้อยละ 95 3. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ร้อยละ 95
4.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ด้านการบริหารทั่วไป ร้อยละ 90
5.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่ตามข้อที่ 5 ข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ.2543 (14 ข้อ) มีประสิทธิภาพร้อยละ 90
6.  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาร้อยละ 85
7.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องร้อยละ 90
8.  มีการจัดทำสารสนเทศระดับหน่วยงานตามระบบที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 95
9.  หน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 95

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน และประสานงานราชการกับส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ขั้นพื้นฐาน
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบสี่) ____ขั้นพื้นฐาน
 

   มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ขั้นพื้นฐาน
 

   มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ขั้นพื้นฐาน
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2559-2564
 

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง พ.ศ.2557) ___ปฐมวัย
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบสาม) ____ปฐมวัย
 

   มาตรฐานการศึกษา (สพฐ. + สมศ.) ____ปฐมวัย
 

   มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (FSG.) ___ปฐมวัย
 


ปฏิทินแผนงาน (10)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    ประชุมหัวหน้างานและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักผู้อำนวยการ วางแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1847 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1847 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมของฝ่าย         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1847 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ของใช้สำนักงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1847 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    กิจกรรมความสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ครู โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1847 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1847 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนในกรณีจำเป็นเร่งด่วน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1847 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1847 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1847 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1847 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (1)

ขั้นตอน: ประชุมหัวหน้างานและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักผู้อำนวยการ วางแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ ประธานที่ปรึกษา

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน และประสานงานราชการกับส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ของหน่วยงาน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  อังคณา    คงอยู่
ผู้จัดทำ : มิส  อังคณา    คงอยู่


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )


เอกสารจาก e-office (0 )
เอกสารจากหนังสือเข้า (0)

เอกสารจากบันทึกข้อความ (0)