Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน และประสานงานราชการกับส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผูเรียน
2.  เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
3.  เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ด้านงบประมาณ 1. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 2. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 3. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.  เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ด้านการบริหารทั่วไป 1. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 2. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 3. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 4. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 5. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน 6. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
5.  เพื่อให้ผู้บริหารให้คำแนะนำคำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
6.  เพื่อให้ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อที่ 5 ข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ.2543
7.  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตามดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
8.  เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
9.  เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
10.  เพื่อให้จัดทำสารสนเทศระดับหน่วยงานตามระบบที่โรงเรียนกำหนด
11.  เพื่อให้หน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

-ปฏิทินแผนงาน(10)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(1)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
-เอกสารจาก e-office(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน และประสานงานราชการกับส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน และประสานงานราชการกับส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 95
2.  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการร้อยละ 90
3.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ด้านงบประมาณ 1. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ร้อยละ 95 2. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพือการศึกษา ร้อยละ 95 3. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ร้อยละ 95
4.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ด้านการบริหารทั่วไป ร้อยละ 90
5.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่ตามข้อที่ 5 ข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ.2543 (14 ข้อ) มีประสิทธิภาพร้อยละ 90
6.  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาร้อยละ 85
7.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องร้อยละ 90
8.  มีการจัดทำสารสนเทศระดับหน่วยงานตามระบบที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 95
9.  หน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 95

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน และประสานงานราชการกับส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 3) ปฐมวัย
 

   มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ปฐมวัย
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (พ.ศ.2553-2558)
 

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 4) ขั้นพื้นฐาน
 

   มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ขั้นพื้นฐาน
 

   เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
 

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   หลักธรรมาภิบาล(Good Governance Rating)
 

   นโยบายของโรงเรียน
 


ปฏิทินแผนงาน (10)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    ประชุมหัวหน้างานและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักผู้อำนวยการ วางแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1430 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1430 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมของฝ่าย         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1430 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ของใช้สำนักงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1430 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    กิจกรรมความสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ครู โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1430 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1430 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนในกรณีจำเป็นเร่งด่วน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1430 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1430 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1430 วัน
16 พ.ค. 2554 09 มี.ค. 2555    สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1430 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (1)

ขั้นตอน: ประชุมหัวหน้างานและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักผู้อำนวยการ วางแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  สมบัติ    โรจนารุณ ประธานที่ปรึกษา

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน และประสานงานราชการกับส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ของหน่วยงาน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  อังคณา    คงอยู่
ผู้จัดทำ : มิส  อังคณา    คงอยู่


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )


เอกสารจาก e-office (0 )
เอกสารจากหนังสือเข้า (0)

เอกสารจากบันทึกข้อความ (0)