Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : โครงการพัฒนาหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สู่มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ
2.  2. เพื่อให้ผู้เรียนดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3.  3. เพื่อพัฒนาระบบการฝึกจิตอาสาให้กับผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามวุฒิภาวะ
4.  4. เพื่อพัฒนาระบบการฝึกจิตภาวนาให้กับผู้เรียนในรูปแบบต่างๆตามวุฒิภาวะ
5.  5. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียนและสังคม

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
-เอกสารจาก e-office(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : โครงการพัฒนาหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สู่มาตรฐานสากล

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : โครงการพัฒนาหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สู่มาตรฐานสากล
1.  ร้อยละ 95 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : โครงการพัฒนาหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สู่มาตรฐานสากล
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ ภายในบรรยากาศของเสรีภาพและความรัก
  2. ปลูกฝังความรักต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นวิถีของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย รู้จักรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติ
  3. เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติการ เจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อันจะช่วยให้นักเรียนเป็นคนมีทักษะ มีเหตุผล มีความคิดเป็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเอง เป็นคนมีทรรศนะกว้าง รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภาวะแวดล้อมและคุณภาพของชีวิตในสังคมมนุษย์
  4. เน้นการปฏิบัติและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกันและกัน และการผนึกกำลังทำความดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่โดยการศึกษาและเข้าใจอารยธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง ของชุมชน และชาติอื่นเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างมวลมนุษย์

   มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 3) ปฐมวัย
 

   มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ปฐมวัย
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (พ.ศ.2553-2558)
 

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 4) ขั้นพื้นฐาน
 

   มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ขั้นพื้นฐาน
 

   เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
 

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 

   หลักธรรมาภิบาล(Good Governance Rating)
 

   นโยบายของโรงเรียน
 


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    โครงการพัฒนาหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สู่มาตรฐานสากล 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ โครงการพัฒนาหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สู่มาตรฐานสากล ของหน่วยงาน งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(พื้นฐาน)
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  แสงเดือน    กิจบำรุง
ผู้จัดทำ : มิส  แสงเดือน    กิจบำรุง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )


เอกสารจาก e-office (0 )
เอกสารจากหนังสือเข้า (0)

เอกสารจากบันทึกข้อความ (0)