Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : โครงการพัฒนาหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สู่มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ
2.  2. เพื่อให้ผู้เรียนดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3.  3. เพื่อพัฒนาระบบการฝึกจิตอาสาให้กับผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามวุฒิภาวะ
4.  4. เพื่อพัฒนาระบบการฝึกจิตภาวนาให้กับผู้เรียนในรูปแบบต่างๆตามวุฒิภาวะ
5.  5. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียนและสังคม

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : โครงการพัฒนาหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สู่มาตรฐานสากล

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : โครงการพัฒนาหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สู่มาตรฐานสากล
1.  ร้อยละ 95 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : โครงการพัฒนาหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สู่มาตรฐานสากล
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ ภายในบรรยากาศของเสรีภาพและความรัก
  2. ปลูกฝังความรักต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นวิถีของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย รู้จักรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติ
  3. เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติการ เจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อันจะช่วยให้นักเรียนเป็นคนมีทักษะ มีเหตุผล มีความคิดเป็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเอง เป็นคนมีทรรศนะกว้าง รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภาวะแวดล้อมและคุณภาพของชีวิตในสังคมมนุษย์
  4. เน้นการปฏิบัติและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกันและกัน และการผนึกกำลังทำความดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่โดยการศึกษาและเข้าใจอารยธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง ของชุมชน และชาติอื่นเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างมวลมนุษย์

   แผนพัฒนาโรงเรียน (พ.ศ.2555-2559)
 

   มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 3) ขั้นพื้นฐาน
 

   มาตรฐานการศึกษา (สพฐ + สมศ รอบ 3) ปฐมวัย
 

   มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ขั้นพื้นฐาน
 

   มาตรฐานยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (FSG.) ปฐมวัย
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (พ.ศ.2553-2558)
 

   อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากขั้นตอน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย

คณะกรรมการ

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    โครงการพัฒนาหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สู่มาตรฐานสากล 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ โครงการพัฒนาหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สู่มาตรฐานสากล ของหน่วยงาน งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(พื้นฐาน)
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน

สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 3,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 3,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  แสงเดือน    กิจบำรุง
ผู้จัดทำ : มิส  แสงเดือน    กิจบำรุง