กำหนดการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2548

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -

รายการกำหนดการของขั้นตอน


- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- โครงการ/กิจกรรมกลุ่มสาระฯศิลปะ (วันที่ 0 543)
- ประเมินผล (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 0 543)
- 1.3 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- 1.4 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.4 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม (วันที่ 0 543)
- 2.1 ลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร เห็นคุณ ค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง หมาะสม (1.4) (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2.1 ลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร เห็นคุณ ค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง หมาะสม (1.4) (วันที่ 0 543)
- 2.3 ลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตร (2.1) (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2.3 ลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตร (2.1) (วันที่ 0 543)
- 2.4 ลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร ตระหนักรู้ คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม (2.4) (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2.4 ลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร ตระหนักรู้ คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม (2.4) (วันที่ 0 543)
- 2.5 กิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารีเข้าค่ายพักแรม (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2.5 กิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารีเข้าค่ายพักแรม (วันที่ 0 543)
- 2.6 กิจกรรมซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมทดแทนของชำรุด และปรับปรุงฯ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2.6 กิจกรรมซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมทดแทนของชำรุด และปรับปรุงฯ (วันที่ 0 543)
- 2.7 กิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารีเข้าค่ายร่วมกับ หน่วยงานภายนอก (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2.7 กิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารีเข้าค่ายร่วมกับ หน่วยงานภายนอก (วันที่ 0 543)
- 2.8 กิจกรรมอบรมนายหมู่/รองนายหมู่ ลูกเสือ และเนตรนารี (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2.8 กิจกรรมอบรมนายหมู่/รองนายหมู่ ลูกเสือ และเนตรนารี (วันที่ 0 543)
- 2.9 กิจกรรมฝึกอบม, พิธีสวนสนามและ ฝึก ภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2.9 กิจกรรมฝึกอบม, พิธีสวนสนามและ ฝึก ภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 0 543)
- 3. ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 3. ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 0 543)
- 3.1 ติดตามการดำเนินงานลูกเสือ เนตรนารี และ งานนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปตามปฏิทิน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 3.1 ติดตามการดำเนินงานลูกเสือ เนตรนารี และ งานนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปตามปฏิทิน (วันที่ 0 543)
- 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 0 543)
- 4. สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 0 543)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม โครงการตามแผน ปฎิบัติการประจำปี พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรค การทำงาน เพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาในปี การศึกษาต่อไป (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม โครงการตามแผน ปฎิบัติการประจำปี พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรค การทำงาน เพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาในปี การศึกษาต่อไป (วันที่ 0 543)
- 4.สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 2.12 โครงการทัศนศึกษาเชิงวิชาการ (วันที่ 0 543)
- 2.13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้อง Learning Centre (วันที่ 0 543)
- 2.14 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้อง Lab วิทย์ (วันที่ 0 543)
- 2.15 โครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน MLP (วันที่ 0 543)
- 2.16 โครงการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยี (วันที่ 0 543)
- 2.17 โครงการซ่อมบำรุงสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยี (วันที่ 0 543)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 0 543)
- 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 543)
- การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วันที่ 0 543)
- 2.11 ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องของนโยบายการบริหารงานโรงเรียน ประจำปี (G.3) (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- 3. ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 3. ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 0 543)
- 4. สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 543)
- 2.2 สถานศึกษามีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ (วันที่ 0 543)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน, คณะกรรมการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน, คณะกรรมการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู (วันที่ 30 พ.ย. 2542)
- ประชุมวางแผน (วันที่ 1 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 1 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 2 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 3 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 4 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 5 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 6 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 7 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 8 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 9 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 10 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 11 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 12 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 13 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 14 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 15 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 16 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 17 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 18 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 19 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 20 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 21 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 22 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 23 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 24 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 25 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 26 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 27 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 28 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 29 เม.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2554)
- ประชุมวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2554)
- วางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 2 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 3 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 4 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 5 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 6 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 7 พ.ค. 2554)
- ประชาสัมพันธ์ (วันที่ 8 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 8 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 9 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 10 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 11 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 12 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 13 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 15 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 16 พ.ค. 2554)
- การจัดประสบการณ์ 6 กิจกรรมหลัก (วันที่ 16 พ.ค. 2554)
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม (วันที่ 16 พ.ค. 2554)
- ประชุมวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2554)
- มอบหมายผู้รับผิดชอบ (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมวางแผนดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- ประชุมชี้แจงขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- จัดเวรรักษา ดูแลความปลอดภัย (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- โน้มน้าวให้รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- มอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- จัดสภาพแวดล้อมร่มรื่น สะอาด สวยงาม (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- วิเคราะห์หลักสูตรรายปี (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- มอบหมายผู้รับผิดชอบ (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- ประชุมวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- กิจกรรมแข่งขันกรีฑาสีอนุบาล (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาอนุบาลภายนอก (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- มอบหมายผู้รับผิดชอบ (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- ประชุมวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- โครงการสร้างสรรค์สังคม (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- การส่งเสริมมารยาท (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- ประชุมวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- มอบหมายผู้รับผิดชอบ (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- การอบรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
- บันทึกข้อมูล MAS (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- กำหนดการ1 (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- ประชุม (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- จัดทำกำหนดการสอน (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- ติดต่อ/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- กิจกรรมผลิตสื่อการสอน (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- รวบรวมข้อมูล (วันที่ 19 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 19 พ.ค. 2554)
- จัดทำรูปเล่มหลักสูตร (วันที่ 19 พ.ค. 2554)
- ติดต่อผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (วันที่ 19 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- 1.2 วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- 1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 20 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 21 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 22 พ.ค. 2554)
- การวางแผนทำงาน (วันที่ 23 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2554)
- ดำเนินรายการจัดซื้อตามรายการที่อนุมัติ (วันที่ 23 พ.ค. 2554)
- 1.1 จัดทำและติดตาม (วันที่ 23 พ.ค. 2554)
- กิจกรรมจัดออร์แกไนซ์เกม (วันที่ 24 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 24 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 25 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 26 พ.ค. 2554)
- ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 27 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 27 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 28 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 29 พ.ค. 2554)
- ประชุมแผนงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 30 พ.ค. 2554)
- ประชุม (วันที่ 31 พ.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 31 พ.ค. 2554)
- จัดตู้น้ำดื่ม น้ำใช้ สะอาด และประหยัด (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- จัดทำปฏิทิน (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- จัดออกกำลังกายหลังการเคารพธงชาติ (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- โครงการต้านยาเสพติด (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- ดูแลห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาด ถูก สุขลักษณะ และปลอดภัย (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- 1.5 ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง เพื่อเชิญ ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- 1.4 กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม จัดทำปฏิทิน (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- การเลือกตั้งหัวหน้าห้อง (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- กิจกรรมการเรียนเสริมเป็น 2 ภาษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- มอบหมายผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- จัดทำแบบวัดผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- การวัดผลประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 2 มิ.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 3 มิ.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 4 มิ.ย. 2554)
- กำหนดการประชุม (วันที่ 5 มิ.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 5 มิ.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 6 มิ.ย. 2554)
- แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ (วันที่ 22 มิ.ย. 2554)
- ประชาสัมพันธ์และแจ้งกำหนด (วันที่ 30 มิ.ย. 2554)
- จัดเตรียม สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ จดหมายเชิญ (วันที่ 1 ก.ค. 2554)
- เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 1 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 1 ก.ค. 2554)
- การจัดให้ฟังเทศนาธรรม (วันที่ 1 ก.ค. 2554)
- การจัดให้ตักบาตรอาหารแห้ง (วันที่ 1 ก.ค. 2554)
- โครงการรักธรรมะ (วันที่ 1 ก.ค. 2554)
- จัดปฏิทินการนิเทศ (วันที่ 1 ก.ค. 2554)
- การนิเทศการเรียนการสอน (วันที่ 1 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 2 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 3 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 4 ก.ค. 2554)
- ประชุมชี้แจง (วันที่ 4 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 5 ก.ค. 2554)
- เตรียมแบบนิเทศการเรียนการสอน (วันที่ 5 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 6 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 7 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 8 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 9 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 10 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 11 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 12 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 13 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 14 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 15 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 16 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 17 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 18 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 19 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 20 ก.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 1 ส.ค. 2554)
- การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (วันที่ 1 ส.ค. 2554)
- เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 1 ส.ค. 2554)
- โครงการปลูกฝังความ กตัญญู (วันที่ 1 ส.ค. 2554)
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (วันที่ 1 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 2 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 3 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 4 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 5 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 6 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 7 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 8 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 9 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 10 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 11 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 12 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 13 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 14 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 15 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 16 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 17 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 18 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 19 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 20 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 21 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 22 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 23 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 24 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 25 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 26 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 27 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 28 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 29 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 30 ส.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 31 ส.ค. 2554)
- การตรวจสุขภาพประจำปี (วันที่ 1 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 1 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 2 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 3 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 4 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 5 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 6 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 7 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 8 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 9 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 10 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 11 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 12 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 13 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 14 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 15 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 16 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 17 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 18 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 19 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 20 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 21 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 22 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 23 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 24 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 25 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 26 ก.ย. 2554)
- ประชุม (วันที่ 27 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 27 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 28 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 29 ก.ย. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 30 ก.ย. 2554)
- จัดหานักกรีฑาสีตามรายการที่กำหนด (วันที่ 1 ต.ค. 2554)
- กิจกรรมรับวุฒิบัตรอนุบาล 3 (วันที่ 1 ต.ค. 2554)
- ประชุมจัดสถานที่ในการคุมเวร (วันที่ 4 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 4 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 5 ต.ค. 2554)
- ประชุมพบผู้ปกครอง (วันที่ 6 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 6 ต.ค. 2554)
- สั่งซื้อวัสดุ (วันที่ 7 ต.ค. 2554)
- การตรวจสอบคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม (วันที่ 7 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 7 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 8 ต.ค. 2554)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- สำรวจทรัพย์สิน (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- จัดเตรียมรายจ่ายที่ได้รับการอนุมัติแล้ว (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- ออกใบเสร็จรับเงิน (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- ซื้ออุปกรณ์กีฬา (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- สำรวจเครื่องดนตรีและส่งซ่อม (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- ปฐมนิเทศครูใหม่ (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- สรุปโครงการ (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- การจัดจำหน่ายเครื่องเขียน (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- รับสมัครนักเรียนใหม่ระดับอนุบาล (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- สรุปโครงการในภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- เทศนาธรรม (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- ไปซื้อของสำเพ็ง (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- ประชุมสรุปงานภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 9 ต.ค. 2554)
- สิ้นสุดสรุปโครงการในภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 10 ต.ค. 2554)
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน (วันที่ 10 ต.ค. 2554)
- แยกใบแจ้งผลการเรียน (วันที่ 10 ต.ค. 2554)
- ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ (วันที่ 10 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 10 ต.ค. 2554)
- งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน (วันที่ 11 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 11 ต.ค. 2554)
- กิจกรรมเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ (วันที่ 12 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 12 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 13 ต.ค. 2554)
- ซ่อมบำรุงระบบประปา (วันที่ 14 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 14 ต.ค. 2554)
- สั่งซื้อวัสดุ (วันที่ 15 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 15 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 16 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 17 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 18 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 19 ต.ค. 2554)
- ประเมินผล (วันที่ 20 ต.ค. 2554)
- สำรวจสินค้าห้องขาย (วันที่ 20 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 20 ต.ค. 2554)
- ประชุมครู (วันที่ 21 ต.ค. 2554)
- ซ่อมบำรุงระบบทำความเย็น (วันที่ 21 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 21 ต.ค. 2554)
- การแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 22 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 22 ต.ค. 2554)
- สิ้นสุดการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 23 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 23 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 24 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 25 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 26 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 27 ต.ค. 2554)
- เลี้ยงวันเกิดครูเดือนตุลาคม (วันที่ 28 ต.ค. 2554)
- สำรวจสินค้าสโตร์ (วันที่ 28 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 28 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 29 ต.ค. 2554)
- ติดทะเบียนทรัพย์สิน (วันที่ 30 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 30 ต.ค. 2554)
- ติดทะเบียนทรัพย์สิน (วันที่ 31 ต.ค. 2554)
- 1.กิจกรรมสรรหาคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 31 ต.ค. 2554)
- โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย (วันลอยกระทง, วันสงการณ์) (วันที่ 1 พ.ย. 2554)
- คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ (วันที่ 1 พ.ย. 2554)
- เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 1 พ.ย. 2554)
- ประชาสัมพันธ์การจัดงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2554)
- ฝึกซ้อมนักกีฬา (วันที่ 1 พ.ย. 2554)
- ประสานงานติดต่อขอความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ย. 2554)
- โครงการวันหรรษา (วันที่ 1 ธ.ค. 2554)
- การวัดสมรรถภาพทางกาย (วันที่ 1 ธ.ค. 2554)
- ประชุมกรรมการระบบ SWIS (วันที่ 7 ธ.ค. 2554)
- แนะแนวและรับสมัครจากACC (วันที่ 8 ธ.ค. 2554)
- แนะแนวและรับสมัครจากACC (วันที่ 9 ธ.ค. 2554)
- แนะแนวและรับสมัครจากACC (วันที่ 12 ธ.ค. 2554)
- แนะแนวและรับสมัครจากACC (วันที่ 13 ธ.ค. 2554)
- การเบิกค่าการศึกษาบุตร ภาค 2/2554 (วันที่ 15 ธ.ค. 2554)
- สอบกลางภาค (วันที่ 20 ธ.ค. 2554)
- สอบกลางภาค (วันที่ 21 ธ.ค. 2554)
- สอบกลางภาค (วันที่ 22 ธ.ค. 2554)
- คริสมาส (วันที่ 23 ธ.ค. 2554)
- การเข้าแถว เคารพธงชาติ (วันที่ 1 ม.ค. 2555)
- เปิดเรียน (วันที่ 4 ม.ค. 2555)
- ติว FSG (วันที่ 4 ม.ค. 2555)
- ติว FSG (วันที่ 5 ม.ค. 2555)
- ประกาศเบิกค่าการศึกษาบุตร (วันที่ 9 ม.ค. 2555)
- อบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2) (วันที่ 15 ม.ค. 2555)
- อบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2) (วันที่ 16 ม.ค. 2555)
- อบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2) (วันที่ 17 ม.ค. 2555)
- อบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2) (วันที่ 18 ม.ค. 2555)
- เข้าร่วมประชุมการใช้โปรแกรม SWIS (วันที่ 24 ม.ค. 2555)
- ประชุม SWIS (วันที่ 24 ม.ค. 2555)
- โครงการกิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลา (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- ร่วม พิธีเปิดกีฬา Maritime Game (วันที่ 4 ก.พ. 2555)
- ชมคอนเสิร์ต AC Band Centennial Celebration (วันที่ 10 ก.พ. 2555)
- พิมพ์โน้ต ใช้งานวันที่ 25 งานรับวุฒิบัตร ม.6 (วันที่ 11 ก.พ. 2555)
- ต่อ พิมพ์โน้ต ใช้งานวันที่ 25 งานรับวุฒิบัตร ม.6 (วันที่ 12 ก.พ. 2555)
- รับการนิเทศ วิชาดนตรี อนุบาล กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ (วันที่ 13 ก.พ. 2555)
- อบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3) (วันที่ 20 ก.พ. 2555)
- อบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3) (วันที่ 21 ก.พ. 2555)
- อบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3) (วันที่ 22 ก.พ. 2555)
- อบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3) (วันที่ 23 ก.พ. 2555)
- รับวุฒิบัตร ม.6 (วันที่ 25 ก.พ. 2555)
- สอนอนุบาล 3/1 (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- ประชุมระบบ swis โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 28 มี.ค. 2555)
- ประชุมระบบ swis โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 29 มี.ค. 2555)
- สรุปรายการซื้อครุภัณฑ์ หรือการจ้างที่ได้มาซึ่งทรัพย์สิน (วันที่ 2 เม.ย. 2555)
- ทดสอบ (วันที่ 5 เม.ย. 2555)
- ออกเดินทางไปประเทศเกาหลี (วันที่ 9 เม.ย. 2555)
- เดินทางกลับจากเกาหลี (วันที่ 12 เม.ย. 2555)
- งานร่วมขบวนแห่ สงกรานต์ ที่ชลบุรี (วันที่ 13 เม.ย. 2555)
- update ระบบ swis (วันที่ 23 เม.ย. 2555)
- อบรมครูที่ใช้งานระบบ swis ตาม version ใหม่ (วันที่ 24 เม.ย. 2555)
- ครูหอพักพบผู้อำนวยการ (วันที่ 28 เม.ย. 2555)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 1.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำ website (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 3 มิ.ย. 2556)
- สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 3 มิ.ย. 2556)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 ก.พ. 2557)
- กิจกรรมสอนเสริม (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 1.2 สำรวจความต้องการอุปกรณ์โสตฯและสื่อ (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่ง พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 2.5 จัดกิจกรรมการสอบวัดความรู้ทางการ คิดคำนวณของนักเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด คำนวณทางคณิตศาสตร์ (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 2.7 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถและ การแสดงออกทางคณิตศาสตร์ (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 2.8 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเล่นหมาก ล้อม A-MATH (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 2.9 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ที่ ต่างประเทศ (ระดับประถมศึกษา) (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 2.10 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ที่ ต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ) (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ กลุ่มสาระให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 3.3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ จุดเน้น ของสถานศึกษา (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 3.4 สรุปผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งที่ บกพร่องและพัฒนางานเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 2.2 จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลาก หลายมุ่งเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (วันที่ 6 มี.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 20 มี.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 22 มี.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 24 มี.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 26 มี.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 28 มี.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 30 มี.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- 3.1 ติดตามการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 3 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 5 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 7 เม.ย. 2557)
- 2.10 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตึกโดนาเซียงและตึกมงฟอร์ต (วันที่ 8 เม.ย. 2557)
- ประชุม (วันที่ 9 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 9 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 11 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 13 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 15 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 17 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 19 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 21 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 23 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 25 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 27 เม.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 29 เม.ย. 2557)
- (วันที่ 30 เม.ย. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- วางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.2 กำหนดตารางการบำรุงรักษาระบบ Network (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.4 สำรวจความต้องการในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นตอนการดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (8.1.1) (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.2 ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(11.3) (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.3 จัดระบบบริหารสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (12.3) (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.4 กำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด (13.2) (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.5 การบริหารจัดการโปรแกรม (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.6 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.7 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.8 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยี (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.9 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตึกเทโอฟาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.10 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตึกโดนาเซียงและตึกมงฟอร์ต (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.11 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการข้อมูล อินเตอร์เน็ต (Firewall) (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3.1 บันทึกการซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3.2 กราฟแสดงการใช้งานอินเทอร์เน็ต (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3.3 ข้อมูลใน Website ของโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3.3 ข้อมูลใน Website ของโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3.3 ข้อมูลใน Website ของโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3.4 บันทึกการเข้าอบรม (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3.4 บันทึกการเข้าอบรม (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.1 จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ของ ใช้สำนักงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กิจกรรมจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กิจกรรมผลิตสื่อการสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กิจกรรมผลิตสื่อการสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- โครงการสายสัมพันธ์บ้าน กับโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กิจกรรมผลิตสื่อการสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กิจกรรมห้องสมุด (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- โครงการปลูกฝัง ความกตัญญู (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- โครงการรักธรรมะ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาอนุบาลภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กิจกรรมแข่งขันกรีฑาสีอนุบาล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กิจกรรมแข่งขันกรีฑาสีอนุบาล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- โครงการประชาสัมพันธ์นักเรียนใหม่ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กิจกรรมรับวุฒิบัตรอนุบาล 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบ และดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.2 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง วางแผนดำเนินกิจกรรมเเละจัดเตรียมอุปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.1จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมครูในงาน MLP ชี้แจง มอบ หมายงานและคัดเลือกผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบและดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.2 จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลาก หลายมุ่งเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญา ท้องถิ่น (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่ง พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ รวมทั้งฝึก คัดลายมือ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.6 กิจกรรมฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ นักเรียน MLP (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.7 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ สื่อ อุปกรณ์MLP (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.8 โครงการวัดมาตรฐานระดับความรู้ทาง ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน MLP (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.9 โครงการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ กลุ่มสาระฯให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.2 วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.1 ผู้เรียนมุมานะในการเรียน (2.1.5) (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- วางแผนงานการดำเนินงาน กำหนด เวลาและ สถานที่ในการจัดอบรมการเล่นหมากล้อม A-Math (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการและประชุมชี้แจงนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ติดตามสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานให้ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.3 ประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.4 สำรวจความต้องการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.5 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายธุรการวางแผนดำเนินงานสารบรรณให้เป็นตามระบบงานราชการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุมคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางเเผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.1ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ ชี้แจง มอบหมาย งานเเละคัดเลือกผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายมุ่งเน้นความเเตกต่างระหว่างบุคคล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รวมทั้งฝฝึกคัดลายมือ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.6 กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถ และการเเสดงออกด้านภาษาต่างประเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1.2 กำหนดปฎิทินดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2.11 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการข้อมูล อินเตอร์เน็ต (Firewall) (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 3 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 5 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 5 พ.ค. 2557)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 6 พ.ค. 2557)
- วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 6 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 6 พ.ค. 2557)
- ประชุม (วันที่ 6 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1.1 กำหนดตารางการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแแผน (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- 2.9 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (วันที่ 8 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 9 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแแผน (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 11 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 13 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าโทรศัพท์รายเดือนฝ่าย ค่าน้ำมันรถตรวจเวร (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุม (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 3.กำกับ/ติดตาม/ ตวรจสอบ / ประเมิน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 2.1 การตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 3.1กำกับติดตาม งานตามปฎิทินที่กำหนด (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 4. สรุป/ รายงาน/ พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 4.1 สรุปและรายงานผลพร้อมรับทราบปัญหา และแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- วันสุนทรภู่ (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- สัมมนา ครูประจำปีการศึกษา 2557 " 5 ส ปฏิบัติง่ายได้ผลสูง" (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานหลัก/ร่วม/สากล/โครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.3 เสนอขออนุมัติ จัดซื้อ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.1 แต่งตั้ง ประชุมคณะกรรมการ มอบหมายผู้รับผิดชอบ คัดเลือกห้างร้านบริษัท (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.1 มีการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.3 เบิก-จ่ายงบประมาณและจัดทำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับนักเรียนประจำ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.4 จัดทำทะเบียนและสารสนเทศของนักเรียนประจำ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องอาหารที่พัก และสุขภาพของนักเรียนประจำ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดตามปฏิทิน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.4 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.4 ตรวจรับ จัดทำทะเบียนและประชาสัมพันธ์สื่อ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.4 กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.5 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดของโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.6 โครงการห้องเรียน IT ตึกโดนาเซียง (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.7 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ MAC PRO (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.1 หัวหน้าตึกปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.2 ครูประจำตึกปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.3 ครูเวรประจำสัปดาห์ปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.4 จัดทำปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.2 กิจกรรมจัดงานเลี้ยงโอกาสต่าง ๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.3 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนประจำที่ไม่ได้กลับบ้าน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.1 กิจกรรมแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จัดทำ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.1 ครูหอพักปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.1 ครูหอพักปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.3 กิจกรรมประชุมครูดูแลนักเรียนประจำ (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 17 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นตอนดำเนินงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1.2 จัดทำปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.5 กิจกรรมถ่ายภาพโรงเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.3 นำส่งโรงพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนด (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.4 แจกจ่ายและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1.2 จัดเดรียมข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อสื่อสารไปยังผ่านสมาคมผู้ปกครองและครูไปยังผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่า (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1.2 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและแนวทาง/รูปแบบการจัดทำหนังสือ วารสารต่างๆ โบชัวร์ แผ่นพับ เอกสารแนะนำโรงเรียนและสิ่งพิมพ์อื่นๆ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประสานกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนด (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นตอนดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.2 ดำเนินงานวารสารและสิ่งพิมพ์ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3. กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.2 มีการติดตามตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนำไปประชาสัมพันธ์ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.1 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนด้านการศึกษาไปสู่ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 กำกับติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ และรวบรวมผลการดำเนินงานของโรงเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.6 โครงการจัดซื้อกล้องคอมแพค Sumsung NX - 1000 (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.3 กำกับติดตามงานตามปฏิทินการดำเนินการ งานวารสาร จุลสารและสิ่งพิมพ์ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.1 การประชาสัมพันธ์การศึกษา (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.2 โครงการจัดทำของที่ระลึกจำหน่ายเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.3 โครงการติดตั้งจอแสดงผล Full HD LED (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.4 โครงการมัคคุเทศก์น้อย (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3. กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบและประเมิน การจัดเก็บข้อมูลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.2 ติดตาม/ตรวจสอบการจัดทำสถิติสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.3 กำกับติดตามงานตามปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.1 การบริหารจัดการสื่อ อุปกรณ์โสตฯ และสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครู (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.2 ให้บริการ ยืม คืน สื่อและอุปกรณ์โสตฯ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.3 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์โสต สื่อและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3. ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.2 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตามวาระที่กำหนด (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.3 ประสานในการเชิดชูศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและสร้างผลงานให้กับสังคม (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.4 โครงการจัดฉลองครบรอบ 70 ปีของโรงเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3. กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบและประเมินการให้ความร่วมมือ การเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.2 ติดตาม/ตรวจสอบการจัดทำสถิติสารสนเทศ การเข้าร่วมประชุมและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.2 กิจกรรมประชุมอบรมนักเรียนประจำ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ชั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- การดำเนินงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.1 มีการจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.2 ดำเนินงานธุรการของฝ่าย ตามระบบและขั้นตอนที่กำหนด (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.3 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายตามหัวข้อที่กำหนด (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.4 ดำเนินการประสารงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.5 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อการใข้งาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.6 ซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ-ครุภัณฑ์ของฝ่าย (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3. กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 กำกับติดตามงานตามปฏิทินที่กำหนด (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.1 การดำเนินงานธุรการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.2 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.3 ดำเนินงานแผนงานสารบรรณ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.3.1 งานออกหนังสือส่งหน่วยงานภายนอก (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.3.2 งานควบคุมทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.3.4 งานจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญและระเบียบต่าง ๆ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.4 งานบริการด้านไปรษณียภัณฑ์ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.4.1 งานรับ - ส่งไปรษณียภัณฑ์แยกประเภทนำส่งที่สำนักงานไปรษณีย์ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.4.2 งานแจกจ่ายไปรษณียภัณฑ์ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ประชุมครูแนะแนว (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 20 พ.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 20 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 20 พ.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 21 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 21 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 21 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2557)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 21 พ.ค. 2557)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 21 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 21 พ.ค. 2557)
- ประชุมชี้เเจงรายละเอียด (วันที่ 21 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 21 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดนโยบาย (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- ประชุมวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 23 พ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 (วันที่ 23 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 25 พ.ค. 2557)
- 2.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานของฝ่ายนักเรียนประจำ (วันที่ 26 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 27 พ.ค. 2557)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 28 พ.ค. 2557)
- 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของแผนกกิจกรรม (วันที่ 29 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 29 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบ และดำเนินการ (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 1.2 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง วางแผนดำเนินกิจกรรมเเละจัดเตรียมอุปกรณ์ (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 2.1จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.4 จัดทำปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด วางแผนงานการดำเนินงาน กำหนด เวลาและ สถานที่ในการจัดอบรมการเล่นหมากล้อม A-Math (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการและประชุมชี้แจงนักเรียน (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 1.3 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานสารสนเทศ (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางเเผน (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 1.1ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ ชี้แจง มอบหมาย งานเเละคัดเลือกผู้รับผิดชอบ (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายมุ่งเน้นความเเตกต่างระหว่างบุคคล (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 2.5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รวมทั้งฝฝึกคัดลายมือ (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 2.6 กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถ และการเเสดงออกด้านภาษาต่างประเทศ (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.2 กำหนดปฎิทินดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 1.1 ทดสอบ (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- 1.2 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและแนวทาง/รูปแบบการจัดทำหนังสือ วารสารต่างๆ โบชัวร์ แผ่นพับ เอกสารแนะนำโรงเรียนและสิ่งพิมพ์อื่นๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.2 สำรวจความต้องการอุปกรณ์โสตฯและสื่อ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- 1.4 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมครูในงาน MLP ชี้แจง มอบ หมายงานและคัดเลือกผู้รับผิดชอบ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบและดำเนินการ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- 2.7 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ สื่อ อุปกรณ์MLP (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานให้ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.4 สำรวจความต้องการ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด ประชุมคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- 1.1 ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2.1 การตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- 3.กำกับ/ติดตาม/ ตวรจสอบ / ประเมิน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 3.1กำกับติดตาม งานตามปฎิทินที่กำหนด (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 4. สรุป/ รายงาน/ พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปและรายงานผลพร้อมรับทราบปัญหา และแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- วางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.1 จัดการสอนเสริมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.1 จัดครูคุมทีมกีฬาออร์แกไนซ์เกมประเภทต่าง ๆ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 1.2 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานที่ปฏิบัติเป็นประจำ / โครงการ) (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- 1.จัดประชุมแบ่งกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- 1.จัดประชุมแบ่งกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- ประสานงานกับครูระดับชั้นตรวจรับของ (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 4 มิ.ย. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 6 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 6 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 8 มิ.ย. 2557)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 10 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 10 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 10 มิ.ย. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 11 มิ.ย. 2557)
- 2.1 จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงานแผนกกิจกรรม (วันที่ 12 มิ.ย. 2557)
- 3. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 12 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 12 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 14 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 16 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 18 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 20 มิ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 (วันที่ 20 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 22 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 24 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 26 มิ.ย. 2557)
- สิ้นสุด ประสานงานกับครูระดับชั้นตรวจรับของ (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- 2.2 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของใช้สำนักงาน (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- สิ้นสุด 1.2 จัดทำปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- สิ้นสุด 1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- สิ้นสุด 1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายธุรการวางแผนดำเนินงานสารบรรณให้เป็นตามระบบงานราชการ (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- สิ้นสุด 1.2 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- กิจกรรมนิทานสัมพันธ์ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และดำเนินการฝึกนักเรียน (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และดำเนินฝึกนักเรียน (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 3.ออกแบบการประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ติดตามสังเกตการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.2 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานสารสนเทศ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.3 ทุกฝ่ายจัดทำบัญชีรายการข้อมูล/รายการสารสนเทศ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.4 ทุกฝ่ายกำหนดผู้รับผิดชอบรายการสารสนเทศ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.5 จัดทำเครื่องมือการเก็บข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.6 กำหนดวิธีการทางสถิติ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.7 กำหนดรูปแบบการสรุปสารสนเทศ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.8 ประมวลและวิเคราะห์ผล (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.9 กำหนดระยะเวลาการจัดทำ/การส่งงานสารสนเทศ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.10 การจัดทำรายงานรูปเล่ม (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.11 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และนำสารสนเทศไปใช้ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 2 ก.ค. 2557)
- 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของแผนกกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 4 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 4 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 6 ก.ค. 2557)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 8 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 10 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 12 ก.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 14 ก.ค. 2557)
- ดำเนินการ (วันที่ 15 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 16 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 18 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 20 ก.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 22 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 24 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 26 ก.ค. 2557)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 28 ก.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 30 ก.ค. 2557)
- สิ้นสุด กิจกรรมห้องสมุด (วันที่ 31 ก.ค. 2557)
- โครงการปลูกฝัง ความกตัญญู (วันที่ 31 ก.ค. 2557)
- สิ้นสุด โครงการประชาสัมพันธ์นักเรียนใหม่ (วันที่ 31 ก.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2.2 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานสารสนเทศ (วันที่ 31 ก.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2.3 ทุกฝ่ายจัดทำบัญชีรายการข้อมูล/รายการสารสนเทศ (วันที่ 31 ก.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2.4 ทุกฝ่ายกำหนดผู้รับผิดชอบรายการสารสนเทศ (วันที่ 31 ก.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2.5 จัดทำเครื่องมือการเก็บข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 31 ก.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2.6 กำหนดวิธีการทางสถิติ (วันที่ 31 ก.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2.7 กำหนดรูปแบบการสรุปสารสนเทศ (วันที่ 31 ก.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2.8 ประมวลและวิเคราะห์ผล (วันที่ 31 ก.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2.9 กำหนดระยะเวลาการจัดทำ/การส่งงานสารสนเทศ (วันที่ 31 ก.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2.10 การจัดทำรายงานรูปเล่ม (วันที่ 31 ก.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2.11 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และนำสารสนเทศไปใช้ (วันที่ 31 ก.ค. 2557)
- วางแผนดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ร่วมพัฒนาอบรมโปรแกรม Powerpoint (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- วางแผนดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- วางแผนดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- วางแผนดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 3 ส.ค. 2557)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 5 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 7 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 9 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 11 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 13 ส.ค. 2557)
- สิ้นสุด ดำเนินการ (วันที่ 15 ส.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ ประสานมิตร (วันที่ 15 ส.ค. 2557)
- ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนโรงเรียนประสานมิตร (วันที่ 15 ส.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนประสานมิตร กทม. (วันที่ 15 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 15 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 17 ส.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 19 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 21 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 27 ส.ค. 2557)
- 1.จัดประชุมแบ่งกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 29 ส.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.จัดประชุมแบ่งกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 29 ส.ค. 2557)
- อบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษา American English Institute (AEI) (วันที่ 29 ส.ค. 2557)
- สิ้นสุด วางแผนดำเนินการ (วันที่ 31 ส.ค. 2557)
- สิ้นสุด โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน (วันที่ 31 ส.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 ส.ค. 2557)
- สิ้นสุด วางแผนดำเนินการ (วันที่ 31 ส.ค. 2557)
- สิ้นสุด วางแผนดำเนินการ (วันที่ 31 ส.ค. 2557)
- สิ้นสุด วางแผนดำเนินการ (วันที่ 31 ส.ค. 2557)
- สิ้นสุด ดำเนินการ (วันที่ 31 ส.ค. 2557)
- 2.2 สรุปผลการเรียนสอนเสริม ภาคเรียนที่ 1 สรุปผลการเรียนสอนเสริม ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- (วันที่ 8 ก.ย. 2557)
- ร้วมพัฒนาอบรมโปรแกรม Photoshop (วันที่ 12 ก.ย. 2557)
- (วันที่ 15 ก.ย. 2557)
- ร้วมพัฒนาอบรมโปรแกรม Photoshop (วันที่ 19 ก.ย. 2557)
- ร่่วมสัมมนา เบเกอรี่ ปี 57 (วันที่ 20 ก.ย. 2557)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2557)
- แนวทางการเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ (วันที่ 27 ก.ย. 2557)
- อบรมโครงการ "แนวทางการเขียนโครงการพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณภาพ" (วันที่ 27 ก.ย. 2557)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2557)
- สิ้นสุด โครงการรักธรรมะ (วันที่ 30 ก.ย. 2557)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 30 ก.ย. 2557)
- สิ้นสุด 2.1 จัดครูคุมทีมกีฬาออร์แกไนซ์เกมประเภทต่าง ๆ (วันที่ 30 ก.ย. 2557)
- วางแผน (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- 4.จัดกิจกรรมแข่งขันภายในทางศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 6 ต.ค. 2557)
- วางแผน (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- อบรม "เทคนิคการสอนภาษาแนวใหม่" โดยอาจารย์วรพงษ์ แสงประเสริฐ (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- อบรม "การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ดี" (วันที่ 10 ต.ค. 2557)
- การจัดทำข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ดี (วันที่ 10 ต.ค. 2557)
- อบรม "การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Backward Design และ GPAS (วันที่ 16 ต.ค. 2557)
- ร่วมอบรม "การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Backward Design และ GPAS" (วันที่ 16 ต.ค. 2557)
- ทดสอบประชุมครั่งที่ 4 (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ประชุมฉลองศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมครบ 50 ปี (วันที่ 26 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2557)
- 2. test (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- สิ้นสุด ติดตามตรวจสอบประเมิน (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- สิ้นสุด วางแผน (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และดำเนินการฝึกนักเรียน (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และดำเนินฝึกนักเรียน (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- สิ้นสุด 3.ออกแบบการประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 พ.ย. 2557)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด (วันที่ 2 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2557)
- สัมมนาการใช้สื่อในพันธกิจยอดครูคาทอลิก (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- 2. test (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- ศึกษาหาข้อมูลที่จะทำโครงการ ตามตามหนังสือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- set ระบบ network (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- สิ้นสุด ศึกษาหาข้อมูลที่จะทำโครงการ ตามตามหนังสือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (วันที่ 14 พ.ย. 2557)
- เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- ร่วมอบรม"Developing Thinking Skills in Young Learners (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- อบรม Bring English Teaching Alive (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- สิ้นสุด เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ (วันที่ 17 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 17 พ.ย. 2557)
- ร่วมสัมมนา "การบริหารจัดการระบบการเงิน" (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- ร่วมเป็นคณะวิทยากรจัดกิจกรรม Young Catholic Students (YCS.) สังฆมณฑลอุบลราชธานี ครั้งที่ 11 (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- อบรม เติมพลังสร้างสรรค์เพื่อชั่นเรียนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 22 พ.ย. 2557)
- ร่วมเป็นคณะวิทยากรจัดกิจกรรม Young Catholic Students (YCS.) สังฆมณฑลอุบลราชธานี ครั้งที่ 11 (วันที่ 23 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- อบรมการใช้ระบบ TEDET ประกอบการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (วันที่ 26 พ.ย. 2557)
- อบรม"เงินทองต้องใส่ใจ ตอน เตรียมตัวก่อน 10 ปี เกษียณอย่างมีความสุข (วันที่ 28 พ.ย. 2557)
- สรุป/รายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 30 พ.ย. 2557)
- สิ้นสุด กิจกรรมสอนเสริม (วันที่ 30 พ.ย. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ย. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ย. 2557)
- ร่วมประชุมการจัดทำข้อสอบกลาง (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- 2. ขั้นพัฒนา (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- 3.1 xxxx (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- 3.ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสาระให้เป็นไปตามเเผนงานที่กำหนด (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- อบรม เชิงปฏิบัติการโปรแกรม GPA และ GPAX สำหรับโรงเรียนเอกชน (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- 2.1 ทดลองทำ (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 7 ธ.ค. 2557)
- ร่วมเสวนาอาเซียน "Education in the ASEAN for the new generation" การศึกษาอาเซียนสำหรับเด็กรุ่นใหม่ (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ"การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี พ.ศ.2557 (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- 1.1 กำหนดตารางการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 3.1 xxxx (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- ร่วมเสวนาอาเซียน "Education in the ASEAN for the new generation" (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- เสวนาอาเซียน "Education in the ASEAN for the new generation" การศึกษาอาเซียนสำหรับเด็กรุ่นใหม่ (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนให้ตรงเป้าหมายและถูกทิศทาง ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Step อย่างครูมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล(IS) (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2.1 ทดลองทำ (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- 2.2 ลงมือทำ (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- 2.3 ทำต่อ (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- สัมมนา "ปัญหา แนวทางและแนวโน้มการวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- 2.2 ลงมือทำ (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 13 ธ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.1 กำหนดตารางการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (วันที่ 13 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2. ขั้นพัฒนา (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- 2.2 ลงมือทำ (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- 2.2 ลงมือทำ (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- 2.3 ทำต่อ (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- สัมมนา "หักภาษีถูกต้อง ปลอดภัย ไม่มีเงินเพิ่ม" (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 17 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- 1.xxx (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- 3.cc (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 20 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 21 ธ.ค. 2557)
- 1.xxx (วันที่ 21 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- 2.bbbb (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- สิ้นสุด 4.จัดกิจกรรมแข่งขันภายในทางศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ (วันที่ 24 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 25 ธ.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการของวงโยธวาฑิตและระบบการฝึกซ้อม (วันที่ 27 ธ.ค. 2557)
- 2.bbbb (วันที่ 28 ธ.ค. 2557)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 ธ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 ธ.ค. 2557)
- ติดตามตรวจสอบประเมิน (วันที่ 31 ธ.ค. 2557)
- สิ้นสุด ดำเนินการ (วันที่ 31 ธ.ค. 2557)
- สิ้นสุด ประเมินผล (วันที่ 31 ธ.ค. 2557)
- 3.ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 31 ธ.ค. 2557)
- 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสาระให้เป็นไปตามเเผนงานที่กำหนด (วันที่ 31 ธ.ค. 2557)
- 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 31 ธ.ค. 2557)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 1.2 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง วางแผนดำเนิน กิจกรรมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 1.1 xxx (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- 5.ส่งนักเรียนแข่งขันกิจกรรมภายนอก (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 xxx (วันที่ 6 ม.ค. 2558)
- ร่วมประชุมทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปี (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- ครูประจำวิชาม.6 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% (มส) ที่หน.ระดับชั้น (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ พิจารณาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นม.6(21-23 ม.ค.) (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- ครูประจำวิชาชั้นป.1-ม.5 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557(26-27 ม.ค.) (วันที่ 26 ม.ค. 2558)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดตามปฏิทิน (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- ซ่อมเสริมคะแนนก่อนและกลางภาคเรียนที่ 2/2557 (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ พิจารณาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นป.1-ม.5 (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- ม.6 สอบปลายภาค 2/2557 (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- สิ้นสุด 5.ส่งนักเรียนแข่งขันกิจกรรมภายนอก (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- ซ่อมเสริมคะแนนก่อนและกลางภาคเรียนที่ 2/2557 (วันที่ 29 ม.ค. 2558)
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ พิจารณาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นป.1-ม.5 (วันที่ 29 ม.ค. 2558)
- ม.6 สอบปลายภาค 2/2557 (วันที่ 29 ม.ค. 2558)
- ซ่อมเสริมคะแนนก่อนและกลางภาคเรียนที่ 2/2557 (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ พิจารณาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นป.1-ม.5 (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- ม.6 สอบปลายภาค 2/2557 (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- สิ้นสุด กิจกรรมแข่งขันกรีฑาสีอนุบาล (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาอนุบาลภายนอก (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- ป.6 สอบ O-Net ประจำปี 2557 (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- น.ร.ม.3 สอบ O-Net (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง วางแผนดำเนิน กิจกรรมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จัดทำ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- น.ร.ม.3 สอบ O-Net (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- ครูประจำวิชาชั้นม.6 ส่งข้อสอบเข้าตรวจทานที่งานวัดผล (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- 2.7 กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ครูประจำวิชาชั้นม.6 ส่งข้อสอบเข้าตรวจทานที่งานวัดผล (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- ครูประจำวิชาม.6 ตรวจทานคะแนนประจำวิชา (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- ครูประจำวิชาม.6 ตรวจทานคะแนนประจำวิชา (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ครูประจำชั้นม.6 ตรวจทานคะแนนประจำชั้น (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- สัมมนาทางวิชาการ EDU OPEN HOUSE 2015 (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ครูประจำชั้นม.6 ตรวจทานคะแนนประจำชั้น (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- ครูประจำวิชาม.6 ส่งใบแจ้งรายชื่อน.ร.ที่มีผลการเรียน 0 ร มผ มส (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- ครูประจำวิชาม.6 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% (มส) ที่หน.ระดับชั้น (วันที่ 6 ก.พ. 2558)
- สัมมนาทางวิชาการ EDU OPEN HOUSE 2015 (วันที่ 6 ก.พ. 2558)
- พิธีประกาศเกียรติคุณ ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- พิธีประกาศเกียรติคุณ (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- ครูประจำวิชาส่งปพ.5 ภาค 1/2557 ระดับมัธยม(9-13 ก.พ.) (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- ครูประจำวิชาส่งปพ.5 ภาค 1/2557 ระดับมัธยม (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- อบรม การพัฒนากระบวนการคิดด้วยโปรแกรมประยุคต์ Scratch สำหรับครูคอมพิวเตอร์ (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- ครูประจำวิชาชั้นป.1-ม.5 ส่งรายชื่อน.ร.ที่เวลาเรียนไม่ถึง 80% ที่หน.ระดับชั้น(16-18 ก.พ.) (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- ม.6 สอบซ่อมครั้งที่ 2(16-20 ก.พ.) (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- ม.6 สอบซ่อมครั้งที่ 3 (23-26 ก.พ.) (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนด นโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบ และดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนิน การให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 กิจกรรมแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 2.5 โครงการรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (BSG.) (TQA 4.1) (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานที่ปฏิบัติเป็นประจำ / โครงการ) (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด ดำเนินการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- ติดตามสังเกตการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- 2.7 กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด โครงการสายสัมพันธ์บ้าน กับโรงเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- กิจกรรมนิทานสัมพันธ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด กิจกรรมแข่งขันกรีฑาสีอนุบาล (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 จัดการสอนเสริมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนด นโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบ และดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนิน การให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการ แผนงาน MLP (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งที่ บกพร่องและพัฒนางานเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 3.1 กำกับ ติดตามให้แต่ละฝ่ายดำเนินงานตามปฏิทินที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินดำเนินงานที่กำหนด (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- set ระบบ network (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการแผนงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องเเละพัฒนางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 3. ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 2. ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- set ระบบ network (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.2 สรุปผลการเรียนสอนเสริม ภาคเรียนที่ 1 สรุปผลการเรียนสอนเสริม ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จัดทำ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.2 วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 ผู้เรียนมุมานะในการเรียน (2.1.5) (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.2 จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลาก หลายมุ่งเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่ง พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.5 จัดกิจกรรมการสอบวัดความรู้ทางการ คิดคำนวณของนักเรียน (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด คำนวณทางคณิตศาสตร์ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.7 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถและ การแสดงออกทางคณิตศาสตร์ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.8 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเล่นหมาก ล้อม A-MATH (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.9 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ที่ ต่างประเทศ (ระดับประถมศึกษา) (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.10 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ที่ ต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ) (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ กลุ่มสาระให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3.3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ จุดเน้น ของสถานศึกษา (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3.4 สรุปผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งที่ บกพร่องและพัฒนางานเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ติดตามสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2. ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- ประชุมครู (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 4.1 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบุคลากรดูแลนักเรียนประจำ (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 4.2 นำเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 4.1 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อครูหอพัก (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 4.2 นำเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารเพื่อหาวิธีปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 4.1 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูหอพัก (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมชี้แจงขั้นตอน (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- 4 ขั้นสรุปผล (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- อบรมการใช้ระบบ e-office (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- 1.1วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- 1.2แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- 1.3ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- อบรมการใช้ระบบ e-office (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- 1.2กำหนดการดำเดินงาน (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- 1.1ประชุม (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- 2.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพงานอนามัย (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- set ระบบ network (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- รับมอบสินค้า (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 มี.ค. 2558)
- 4.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการวางแผนต่อไป (วันที่ 15 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 15 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 15 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 15 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 15 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 15 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.2กำหนดการดำเดินงาน (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.1ประชุม (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพงานอนามัย (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมชี้แจงขั้นตอน (วันที่ 18 มี.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 18 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 20 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.1วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 20 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.2แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 20 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.3ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 20 มี.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 20 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุปประเมินผล (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 25 มี.ค. 2558)
- 2.1 จัดซื้อ (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ชั้นวางแผน (วันที่ 27 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด การดำเนินงาน (วันที่ 27 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 27 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 27 มี.ค. 2558)
- 3.2 ประเมินผลการปฏฺิบัติงานกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติงาน (วันที่ 27 มี.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 27 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 จัดซื้อ (วันที่ 27 มี.ค. 2558)
- 4.สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 27 มี.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 28 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 29 มี.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ของ ใช้สำนักงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมผลิตสื่อการสอน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมผลิตสื่อการสอน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมผลิตสื่อการสอน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด กิจกรรมรับวุฒิบัตรอนุบาล 3 (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการวางแผนต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการ แผนงาน MLP (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งที่ บกพร่องและพัฒนางานเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อนำผลมาวางแผนในปีต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าโทรศัพท์รายเดือนฝ่าย ค่าน้ำมันรถตรวจเวร (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการแผนงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องเเละพัฒนางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3. ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4. สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- ประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4. สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแบบสรุปและรายงานผลการจัดทำ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.2 สรุปและประเมินผลการจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4. สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแบบสรุปและรายงานผลงานการประชาสัมพันธ์ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.2 สรุปและรายงานผลการจัดเก็บประมวลผลสารสนเทศการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่าง ๆ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหาและแนวทางการพัฒนาในปีการศึกต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4. สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.1 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหาและแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4. สรุป/รายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.1 สรุปและรายงานผลพร้อมรับทราบปัญหาและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 3. กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 3.1 กำกับติดตาม ตรวจสอบการบันทึกจัดเก็บรับ - ส่งงานสารบรรณ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 3.2 กำกับ ติดตามการจัดทำสถิติและสารสนเทศ ของงานสารบรรณ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4. สรุป/รายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.1 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2.1 สนับสนุนข้อมูล (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2.2 จัดทำโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.1 สรุป รายงานผลการดำเนินง่าน (วันที่ 3 เม.ย. 2558)
- อบรม เทคนิคการสอนการสร้างสิ่งกิจกรรมแบบ World cafe ค่านิยม 12 ประการ (วันที่ 3 เม.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 3 เม.ย. 2558)
- 3.1 เก็บแบบสอบถาม (วันที่ 5 เม.ย. 2558)
- 1.1 กำหนดตารางการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (วันที่ 7 เม.ย. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 7 เม.ย. 2558)
- 1.2 กำหนดตารางการบำรุงรักษาระบบNetwork (วันที่ 7 เม.ย. 2558)
- 1.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำ Website (วันที่ 7 เม.ย. 2558)
- 1.4 สำรวจความต้องการในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของบุคลากร (วันที่ 7 เม.ย. 2558)
- 2. ขั้นตอนการดำเนินการ (วันที่ 8 เม.ย. 2558)
- 2.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (8.1.1) (วันที่ 8 เม.ย. 2558)
- 2.2 ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(11.3) (วันที่ 8 เม.ย. 2558)
- 2.3 จัดระบบบริหารสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(12.3) (วันที่ 8 เม.ย. 2558)
- 2.4 กำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด(13.2) (วันที่ 8 เม.ย. 2558)
- 2.5 การบริหารจัดการโปรแกรม (วันที่ 8 เม.ย. 2558)
- 2.6 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (วันที่ 8 เม.ย. 2558)
- 2.7 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย (วันที่ 8 เม.ย. 2558)
- 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของแผนกกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 10 เม.ย. 2558)
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงสิ่งที่บกพร่อง สามารถพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 10 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.3 เสนอขออนุมัติ จัดซื้อ (วันที่ 15 เม.ย. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 15 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้ง ประชุมคณะกรรมการ มอบหมายผู้รับผิดชอบ คัดเลือกห้างร้านบริษัท (วันที่ 15 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.4 ตรวจรับ จัดทำทะเบียนและประชาสัมพันธ์สื่อ (วันที่ 15 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.4 กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตฯ (วันที่ 15 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.5 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดของโรงเรียน (วันที่ 15 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.6 โครงการห้องเรียน IT ตึกโดนาเซียง (วันที่ 15 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.7 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ MAC PRO (วันที่ 15 เม.ย. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 17 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ครูหอพักปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 22 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. มีการดำเนินงานคุณภาพนักเรียนและการสนับสนุนผู้ปกครอง (วันที่ 22 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- 2.2 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของใช้สำนักงาน (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานหลัก/ร่วม/สากล/โครงการ (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- 2.1 มีการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- 2.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานของฝ่ายนักเรียนประจำ (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- 2.3 เบิก-จ่ายงบประมาณและจัดทำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับนักเรียนประจำ (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- 2.4 จัดทำทะเบียนและสารสนเทศของนักเรียนประจำ (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- 2.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องอาหารที่พัก และสุขภาพของนักเรียนประจำ (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จัดทำ (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 หัวหน้าตึกปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.2 ครูประจำตึกปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.3 ครูเวรประจำสัปดาห์ปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.2 กิจกรรมจัดงานเลี้ยงโอกาสต่าง ๆ (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.3 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนประจำที่ไม่ได้กลับบ้าน (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จัดทำ (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน//ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 ครูหอพักปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 ครูหอพักปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- 4.2 นำเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารเพื่อหาวิธีปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- 3.1 บันทึกการซ่อมบำรุง (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- 3.2 กราฟแสดงการใช้งานอินเทอร์เน็ต (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- 3.2 กราฟแสดงการใช้งานอินเทอร์เน็ต (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด สรุป/รายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.4 สำรวจความต้องการในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 1.2 กำหนดตารางการบำรุงรักษาระบบ Network (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 1.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำ website (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 1.1 กำหนดตารางการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2. ขั้นตอนการดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (8.1.1) (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.2 ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(11.3) (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2.3 จัดระบบบริหารสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (12.3) (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2.4 กำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด (13.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.5 การบริหารจัดการโปรแกรม (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.6 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.7 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.8 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยี (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.9 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตึกเทโอฟาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.10 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตึกโดนาเซียงและตึกมงฟอร์ต (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.11 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการข้อมูล อินเตอร์เน็ต (Firewall) (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.1 บันทึกการซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.2 กราฟแสดงการใช้งานอินเทอร์เน็ต (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.3 ข้อมูลใน Website ของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.3 ข้อมูลใน Website ของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.3 ข้อมูลใน Website ของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.4 บันทึกการเข้าอบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.4 บันทึกการเข้าอบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2.1 จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด กิจกรรมจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นตอนดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2.4 แจกจ่ายและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.5 กิจกรรมถ่ายภาพโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.3 นำส่งโรงพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 ประสานกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนด้านการศึกษาไปสู่ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2.2 ดำเนินงานวารสารและสิ่งพิมพ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ และรวบรวมผลการดำเนินงานของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดนโยบาย (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.6 โครงการจัดซื้อกล้องคอมแพค Sumsung NX - 1000 (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.2 มีการติดตามตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนำไปประชาสัมพันธ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.3 กำกับติดตามงานตามปฏิทินการดำเนินการ งานวารสาร จุลสารและสิ่งพิมพ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 4. สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแบบสรุปและรายงานผลการจัดทำ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปและประเมินผลการจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 การประชาสัมพันธ์การศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.2 โครงการจัดทำของที่ระลึกจำหน่ายเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.3 โครงการติดตั้งจอแสดงผล Full HD LED (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.4 โครงการมัคคุเทศก์น้อย (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบและประเมิน การจัดเก็บข้อมูลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.2 ติดตาม/ตรวจสอบการจัดทำสถิติสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.3 กำกับติดตามงานตามปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแบบสรุปและรายงานผลงานการประชาสัมพันธ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปและรายงานผลการจัดเก็บประมวลผลสารสนเทศการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหาและแนวทางการพัฒนาในปีการศึกต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 การบริหารจัดการสื่อ อุปกรณ์โสตฯ และสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครู (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.2 ให้บริการ ยืม คืน สื่อและอุปกรณ์โสตฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.3 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์โสต สื่อและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 3. ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 3.1 ติดตามการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.2 จัดเดรียมข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อสื่อสารไปยังผ่านสมาคมผู้ปกครองและครูไปยังผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่า (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.2 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตามวาระที่กำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.3 ประสานในการเชิดชูศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและสร้างผลงานให้กับสังคม (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.4 โครงการจัดฉลองครบรอบ 70 ปีของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบและประเมินการให้ความร่วมมือ การเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.2 ติดตาม/ตรวจสอบการจัดทำสถิติสารสนเทศ การเข้าร่วมประชุมและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหาและแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาให้ดีขึ้น (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2.2 จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลาก หลายมุ่งเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญา ท้องถิ่น (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่ง พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ รวมทั้งฝึก คัดลายมือ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.5 กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถ และการแสดงออกนักเรียน MLP (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.6 กิจกรรมฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ นักเรียน MLP (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.8 โครงการวัดมาตรฐานระดับความรู้ทาง ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน MLP (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.9 โครงการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ กลุ่มสาระฯให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 มีการจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.2 ดำเนินงานธุรการของฝ่าย ตามระบบและขั้นตอนที่กำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.3 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายตามหัวข้อที่กำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.4 ดำเนินการประสารงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.5 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อการใข้งาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.6 ซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ-ครุภัณฑ์ของฝ่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตามงานตามปฏิทินที่กำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. สรุป/รายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปและรายงานผลพร้อมรับทราบปัญหาและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับ ติดตามให้แต่ละฝ่ายดำเนินงานตามปฏิทินที่กำหนดไว้ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 4.1 สรุปรูปเล่มรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 4.1 สรุปรูปเล่มรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 4.2 นำผลมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 การดำเนินงานธุรการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.2 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.3 ดำเนินงานแผนงานสารบรรณ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.3.1 งานออกหนังสือส่งหน่วยงานภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.3.2 งานควบคุมทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2.3.3 งานจัดเก็บ รักษา ทำลายหนังสือหรือเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.3.4 งานจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญและระเบียบต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.4 งานบริการด้านไปรษณียภัณฑ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.4.1 งานรับ - ส่งไปรษณียภัณฑ์แยกประเภทนำส่งที่สำนักงานไปรษณีย์ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.4.2 งานแจกจ่ายไปรษณียภัณฑ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตาม ตรวจสอบการบันทึกจัดเก็บรับ - ส่งงานสารบรรณ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 3.2 กำกับ ติดตามการจัดทำสถิติและสารสนเทศ ของงานสารบรรณ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. สรุป/รายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 4. สรุป/ประเมิน/รายงานผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.6 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.7 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.8 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยี (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.9 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.10 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตึกโดนาเซียงและตึกมงฟอร์ต (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.11 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการข้อมูล อินเตอร์เน็ต (Firewall) (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.1 บันทึกการซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.2 กราฟแสดงการใช้งานอินเทอร์เน็ต (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.2 กราฟแสดงการใช้งานอินเทอร์เน็ต (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 3.3 ข้อมูลใน Website ของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 3.4 บันทึกการเข้าอบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2.5 กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถ และการแสดงออกนักเรียน MLP (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.8 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยี (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.5 วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.6 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและเครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล มอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- กำกับ/ ติดตาม/ ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- กำกับ/ ติดตาม/ ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.1 กำหนดตารางการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.2 กำหนดตารางการบำรุงรักษาระบบ Network (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำ Website (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.4 สำรวจความต้องการในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.4 สำรวจความต้องการในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.1 วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.2 ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(11.3) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.3 จัดระบบบริหารสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(12.3) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.4 กำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด(13.2) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.5 การบริหารจัดการโปรแกรม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.6 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.7 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.8 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แผนงานบริหารฝ่ายบริการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แผนงานบริหารฝ่ายบริการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมครูในแผนก MLP ชี้แจงมอบหมายงานและคัดเลือกผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.2 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง วางแผนดำเนินกิจกรรมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สิ้นเปลือง+ผลิตเอกสาร ใบความรู้ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.2 พัฒนาบุคลกากรแผนก MLP (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3.1 นิเทศ ตาดตามการดำเนินงานของแผนก MLP ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมครูในแผนก MLP ชี้แจงมอบหมายงานและคัดเลือกผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.2 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง วางแผนดำเนินกิจกรรมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทรายและดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.3 ส่งเสริมให้นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.5 ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.6 ดำเนินการจัดให้มีการผลิตสื่อการเรียนการสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.7 ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ ฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.8 โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถในการแข่งขันนักเรียน MLP (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.9 โครงการวัดมาตรฐานระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.10 โครงการติว Cambridge Preparation Test (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.11 โครงการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์นักเรียน MLP (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.12 โครงการทัศนศึกษาเชิงวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้อง Learning Centre (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.14 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้อง Lab วิทย์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.15 โครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน MLP (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.16 โครงการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยี (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.17 โครงการซ่อมบำรุงสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมครูในแผนก MLP ชี้แจงมอบหมายงานและคัดเลือกผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.1 สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษภายในและภายนอก เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้น ตามแนวทางการปฎิรูปการศึกษา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3.1 นิเทศ ตาดตามการดำเนินงานของแผนก MLP ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน, คณะกรรมการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน, คณะกรรมการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.2 ทบทวนผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา เป็นข้อมูลในปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. 1ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (TOA 6.1) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.2 จัดซื้อ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ของใช้สำนักงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (TOA 6.1) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.2 จัดซื้อ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ของใช้สำนักงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.3 โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (TOA 4.1) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (TOA 6.1) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประสานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่า (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประสานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่า (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประสานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่า (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประสานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่า (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1.2กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 1.2 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง วางแผนดำเนิน กิจกรรมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ครและนักเรียน ทราบ และดำเนินการ (วันที่ 7 พ.ค. 2558)
- 2.1 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตรในด้านการใฝ่เรียนรู้ (2.1) 2.2 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิด จากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดเห็นของตนเอง (4.1) 2.3 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้นำเสนอวิธี คิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ ตนเอง (4.2 ) 2.4 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของกลุ่มสาระฯภาษาคณิตศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ (5.1) (วันที่ 7 พ.ค. 2558)
- 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ กลุ่มสาระให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 3.3 ประเมินผลการจัดโครงการ (วันที่ 7 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่ง ที่บกพร่องและพัฒนางานเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 7 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.4 กำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด(13.2) (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- ประชุม (วันที่ 12 พ.ค. 2558)
- วางแผนต่อ (วันที่ 12 พ.ค. 2558)
- สัมมนาครู ประจำปีการศึกษา 2558 "การพัฒนาครูยุคใหม่ ...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน" บรรยายเรื่อง"การจัดการศึกษาตามแนวคาทอลิก" โดยคุณพ่อนุพันธ์ ทัศมาลี และ "แนวทางการจัดการศึกษาใหม่ในศตวรรษที่ 21" โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ (วันที่ 13 พ.ค. 2558)
- สัมมนา ประจำปีการศึกษา 2558 "แถลงนโยบายการดำเนินการปีกากรศึกษา 2558" และ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน /ระเบียบวินัยในการดำเนินงานแต่ละฝ่าย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 "การจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย" (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่ ...สู่การสร้างวินัยยั่งยืน แนวทางการปฏิบัติงาน/ระเบียบวินัยในการดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 "แถลงนโยบายการดำเนินการปีการศึกษา 2558 และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบวินัยในการดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 "แถลงนโยบายการดำเนินงานปีการศึกษา 2558 และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 " การจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย" (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- สัมมนา การพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 "การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ" (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- สัมมนา พัฒนาครูยุคใหม่...สู่การสร้างวินัยอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 "บันได 5 ขั้น สู่การเรียนรู้มาตรฐานสากล" (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 หัวหน้าตึกปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (TQA.3.1) (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 ครูประจำตึกปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (TQA.3.1) (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3 ครูเวรประจำสัปดาห์ปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (TQA.3.1) (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1. ครูหอพักปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2. มีการดำเนินงานคุณภาพนักเรียนและการสนับสนุนผู้ปกครอง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 หัวหน้าตึกปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับ มอบหมาย (TQA.3.1) (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 ครูประจำตึกปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้ รับมอบหมาย (TQA.3.1) (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3 ครูเวรประจำสัปดาห์ปฏิบัติตามขอบข่าย งานที่ได้รับมอบหมาย (TQA.3.1) (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป ตามปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนด (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ บุคลากรดูแลนักเรียนประจำ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2นำเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารเพื่อหาแนว ทางปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผนงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน/ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการจััััััััััััดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการจััััััััััััดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และ กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และของใช้สำนักงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ติดตามการดำเนินงาน และ ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินงานที่กำหนด (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- วางแผนการดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- วางแผนการดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบาย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 เบิก-จ่ายงบประมาณและจัดทำค่าใช้จ่ายที่ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 จัดทำทะเบียนและสารสนเทศของนักเรียนประจำ (G.6) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.5 จัดประชุมฝ่าย (TQA.5.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 กำหนดวิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฝ่าย (8.3.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.8 พัฒนาบุคลากรฝ่าย (8.3.3) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.9 ดำเนินงานตามระเบียบกำหนด (9.1.1) (TQA.6.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.10 ประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง (9.3.1, 9.3.2) (TQA.3.1) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.11 จัดระบบสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.12มีการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน (12.4) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.13 สนับสนุนส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน (14.1.1) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.14 สนับสนุนส่งเสริมเอกลักษณ์สถานศึกษา (14.1.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.15 มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้างการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.16โครงการปรับปรุงตึกเทโอฟานเป็นหอพัก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.17โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายนักเรียนประจำ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จัดทำ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาเพื่อปรับปรุง (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.1ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนด (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 จัดทำปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 ดำเนินการตามงาน/โครงการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว (3.1) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม (3.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตน (4.1) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 มีการดำเนินงานคุณภาพนักเรียนและการสนับสนุนผู้ปกครอง (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4 จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่ครบถ้วนเหมาะสม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.5 ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผลต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้สนองต่อความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 ประชุมอบรมนักเรียนประจำ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7 ประชุมครูดูแลนักเรียนประจำ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จัดทำ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- วางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมหัวหน้างานและบุคลากร (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่าย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการทรัพยากร (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ประสานติดต่อครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ของใช้สำนักงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4 ใช้ข้อมูลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดในการวางแผนบริหารจัดการ (TQA.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.8 สนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.9 ให้ความร่วมมือกับชุมชน สังคมที่ส่งผลต่อสถานศึกษา (9.3.1) (TQA.3.2(ข.)) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.10 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (12.3) (G.(3)) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.11 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา (12.4) (TQA.4.1) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.12 ประสานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (13.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.13 สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.14 สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.15 สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.17 โครงการพัฒนาโรงเรียนกรณีเร่งด่วน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ติดตามการจััดกิจกรรม (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดโ่ครงการ (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ติดตามการจััดกิจกรรม (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- จัดทำบัญชีการเงิน จัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน ค่าตรวจสอบบัญชี (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- สรุปรายได้ – ค่าใช้จ่าย (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก สรรหากลุ่มต่าง ๆประชุมและวางแผนดำเนินการ กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสรรหา (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 1.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- คณะกรรมการฯ แต่ละกลุ่มดำเนินการคัดเลือกสรรหา นักเรียนทุนแต่ละประเภทเข้ารับการ ปฐมนิเทศจากผู้อำนวยการ จัดทำสัญญาการเป็นนักเรียนทุนประเภทต่าง ๆ (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- คณะกรรมการติดตามผลการเรียน ความประพฤติผลการแข่งขัน พร้อมทั้งรายงานแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- สรุปรายงานประเมินผลตลอดทั้งปีการศึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนา และปฏิบัติต่อไป (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 2.พัฒนาระบบงานจัดซื้อ พัสดุ และทรัพย์สิน ให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านจัดซื้อ พัสดุ และ ทรัพย์สิน อย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใสและ สามารถตรวจสอบได้ (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผน ปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ จัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงาน Stationery (TQA.2.2(ก)) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเรียน และเครื่องเขียน ต่างๆให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำสัปดาห์ (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา สรุปรายงานสินค้าคงเหลือเพื่อเป็นข้อมูลใน การพัฒนาต่อไป (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะอนุกรรมการ (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ดำเนินโครงการ (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบประเมิน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้ั้้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน/ประขาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และ กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- แต่่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- แต่่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- แต่่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน/ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- 1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ประชุมคณะอนุกรรมการ (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด วางแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- แต่่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- 2.9 ค่าดำเนินการ จัดทำบัตรสมาชิกห้องสมุด (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- 2.10 ค่าดำเนินการ บรรณารักษ์อาสา (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานข้อมูลระบบ PSIS (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- รับฟังความคิดเป็นของประชุชน รถไฟทางคู่ขนานทางมาตรฐาน (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.5 การบริหารจัดการโปรแกรม (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการจัััััััััดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดโ่ครงการ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการฝึกอบรมและพิธีสวนสนามนักศึกษาวิขาหทาร/ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมทดแทนชองชำรุดและปรับปรุงค่าย (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบาย (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.4 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.1ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนด (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.3จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.4 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.4 จัดทำปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- 1.5 วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- 1.6 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและเครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล มอบหมายงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ประชุมคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ประชุมคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุม (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการนักเรียน (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด วางแผนการดำเนินการ (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด วางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 กำหนดตารางการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- 1.2 กำหนดตารางการบำรุงรักษาระบบ Network (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำ Website (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.2 ทบทวนผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา เป็นข้อมูลในปีการศึกษา 2558 (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่าย (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.3 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการทรัพยากร (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- สำรวจ คัดเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการ และ ประเมินตามปฏิทินหรือกิจกรรมที่กำหนด (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นติดตามผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- . ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.1 จัดการสอนเสริมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ ร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.1 จัดให้มีครูควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนประจำ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.2 ดำเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์สถานศึกษา และมีผลการพิจารณา แผนปฏิบัติการประจำปีที่ทันสมัยปฏิบัติได้ (9.1.1) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.3 มีระบบกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนต่อเนื่อง (14.1.2) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.4 พัฒนานักเรียนทั้งครบร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ (TQA.3.3) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.5 มีการติดตามผลการให้บริการอย่างเป็นระบบ (G.3(2.5)) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.6 ร่วมงานราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.7 ร่วมงานคืนสู่เหย้า (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นติดตามผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.8 งานสังสรรค์ประจำปี (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.9 ดำเนินการจัดออแกไนซ์เกมส์ประเภทต่าง ๆ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.10 โครงการวันลอยกระทง (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.11 โครงการเปิดไฟต้นคริสต์มาส (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.12 โครงการวันฉลองคริส์ตมาสและปีใหม่นักเรียนประจำ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.5 ค่าดำเนินการ จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.6 ค่าดำเนินการ จัดซื้อสื่ิอสารสนเทศ และทรัพยากรสิ่งพิมพ์ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.7 ค่าดำเนินการ ซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพยากรสิ่งพิมพ์ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.8 ค่าดำเนินการ ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.1 ประชุมคณครูในระดับ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.1ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.9 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารยอร์นเมรี่ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.10 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Firewall) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.4 ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- วิจัยและพัฒนา (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.1 ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.2 ทบทวนผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของปีที่ ผ่านมา สรุปความต้องการตามนโยบาย โรงเรียนในปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการปฏิบัติงานโดยกำหนดปฎิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.5 ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนและครูสนับสนุนการเรียนการสอนทราบถึงแนวปฏิบัติการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.7 ให้บริการกับผู้ขอความอนุเคราะห์ จากโรงเรียนเพื่อเข้ามาเก็บข้อมูลในโรงเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 3.1 กำกับ ติดตามงาน ตามปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.3 กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย มาตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสถานศึกษา (TQA.1), (G.(1)) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.5 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฝ่าย (TQA.6, G.4) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.7 วางแผนพัฒนาผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการจััััััััดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และของใช้สำนักงาน/ดำเนินการเข้าร่วมพิธีการกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินการจััััััััดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และของใช้สำนักงาน/ดำเนินการเข้าร่วมพิธีการกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด แต่่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- สัมมนาเบเกอรี่ ปี 2558 (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- ศึกษาดูงาน รับสมัครนักเรียนใหม่ (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- อบรม เยาวชนระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล"จูเนียร์ NBA " (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- อบรม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ตามรายการ (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- Cabling System Innovation For The Future (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ตามรายการ (วันที่ 13 มิ.ย. 2558)
- ร่วมประชุมเตรียมงานถวายตัวภราดา (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- กำกับติดตามให้แต่ละฝ่ายดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2557) (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- 3. ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- 1.1 ประชุมหัวหน้างานและบุคลากร (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- อบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "ชวนครูวิทย์ มาคิดให้ Work สำหรับครูประถมศึกษา (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ประชุมพัฒนาการด้านการศึกษา โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.2กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- อบรม " การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร" บริษัท Mas schools (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพในโรงเรียน/งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 ประสานติดต่อครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- 2.16 โครงการความสัมพันธภาพที่ดี (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- อบรม "การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ GPAS" (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- สัมมนา "การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ GPAS" (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด แต่งตั้ั้้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง/กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน/ประขาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- 1.1 ประชุมคณครูในระดับ (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- 2.1ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนดำเนินการ (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.4 สำรวจความต้องการในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของบุคลากร (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.4 สำรวจความต้องการในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของบุคลากร (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน, คณะกรรมการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.4 ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด วิจัยและพัฒนา (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด วิจัยและพัฒนา (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.2 ทบทวนผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของปีที่ ผ่านมา สรุปความต้องการตามนโยบาย โรงเรียนในปีการศึกษา 2558 (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการปฏิบัติงานโดยกำหนดปฎิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.5 ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนและครูสนับสนุนการเรียนการสอนทราบถึงแนวปฏิบัติการ (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 2.2 ส่งเสริมให้ครูสนับสนุนการเรียนการสอนมีการศึกษา วิจัยและพัฒนางานที่ตน รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับปรุงงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 2.3 สนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารนำผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 2.18 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญตรา"Crossword Game Hall of Fame Night 2015" (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- 2.12 โครงการหนังสือมือสองเพื่อพี่และน้องแบ่งปันกันอ่าน (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- อบรม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อผลิตสื่อการสอน (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ดร.ศักดิ์สิน) พว. พระราม 5 (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- ค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- ค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- อบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายท้องถิ่น (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- สัมมนา คณะกรรมการงานวิชาการ "พลังเชิงบวกสู่เป้าหมายคุณภาพงานวิชาการ" (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2558)
- วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในธุรกิจการจัดและงานบริการอาหาร (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- อบรม วิธีปฏิบัติที่ดี เพื่อความปลอดภัยอาหารในธุรกิจการจัดและงานบริการอาหาร (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน การเตรียมโรงเรียนสู่การประเมินมาตรฐานสากล (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- อบรม ประเทศอื่นเขาสอน STEM อย่างไร (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- เป็นวิทยากร มูลนิธิไทยคม ฟุตบอลแคมป์ 2015 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- อบรม โครงการอบรมครูหลักสูตร (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- เป็นวิทยากร มูลนิธิไทยคม ฟุตบอลแคมป์ 2015 (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- อบรม ระบบ Swis การโพสต์ข่าว/โพสต์ภาพ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- อบรม โครงการอบรมครูหลักสูตร (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- เป็นวิทยากร มูลนิธิไทยคม ฟุตบอลแคมป์ 2015 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- เป็นวิทยากร มูลนิธิไทยคม ฟุตบอลแคมป์ 2015 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- อบรม โรงเรียนนำร่องในการส่งเงินสะสมและเงินสมทบของโรงเรียนเอกชน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- สัมมนา นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับการก้าวสู่การเป็นเลิศ (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน ระบบ/การจัดการร้านอาหาร (นมสด) (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- สัมมนา พลิกแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- ประชุมทบทวนคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- ประชุมแก้ไข/พัฒนาตำรากลางภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-6 (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 26 ก.ค. 2558)
- สัมมนา การดูแลเด็กไทยยุคใหม่ให้มีระเบียบวินัย โดย คุณพ่อยอแซฟ นุพันธุ์ ทัศมาลี ,การส่งเสริมวิชาการและคุณธรรม โดย ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ และ จิตวิญญาณความเป็นครู โดย ภราดาวิทยา เทพกอม (วันที่ 26 ก.ค. 2558)
- สัมมนา การพัฒนาคุณภาพการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน โดย ภราดาวิทยา เทพกอม (วันที่ 26 ก.ค. 2558)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 30 ก.ค. 2558)
- สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 ก.ค. 2558)
- อบรม เทคนิคการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การเล่น การเคลื่อนไหวจังหวะดนตรีฯ (วันที่ 31 ก.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.18 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 31 ก.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- 2.2.1 สรรหาสถานที่ที่เหมาะสมในการศึกษาดูงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- 2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรม ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรม ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 4 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ร่วมประชุม ทิศทางการจัดการศึกษาเอกชนสู่สากล (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- สัมมนา "ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย" อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ประชุม ทิศทางการจัดการศึกษาเอกชนสู่สากล (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- อบรม แนวทางการสอนภาษาอังกฤษแบบ CEFR (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- อบรม "ปฏิบัติการเชิงลึกการจัดการเรียนรู้ตามแนว PISA" (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 9 ส.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- สังเกตการณ์ตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- ประชุม โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายปี 2558 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด ดำเนินการ (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด ดำเนินการ (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (วันที่ 16 ส.ค. 2558)
- 2.11 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- จิตวิญญาณความเป็นครู (UTQ -55301) (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- อบรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training "คณิคศาสตร์ ระดับประถมศึกษา" (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- สัมมนา เมล็ดพันธุ์ HR การเรียนรู้สู่การเป็น HR coacher มืออาชีพยุค AEC (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด 19 ปี (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- อบรมการพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training "การพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่" (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- อบรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training "การบริหารงานบุคล" (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- อบรม สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จ.ชลบุรี (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- สัมมนา กุญแจสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจการบริการอาหารในยุค AEC (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- อลรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู" (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- อบรม เชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- สัมมนา ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- 2.2ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- อบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.2ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- สัมมนา 350ปี การศึกษาคาทอลิกไทย:เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- สัมมนา การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- สัมมนา 350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย: เหลี่ยวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- สัมมนา 350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- สัมมนา 350ปี การศึกษาคาทอลิกไทย:เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- สัมมนา การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- สัมมนา 350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย: เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- ประชุม เชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- อบรม "7 อุปนิสัยของนักการศึกษา" (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- เริ่มดำเนินการส่งนักเรียนเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.9 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารยอร์นเมรี่ (วันที่ 30 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.10 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Firewall) (วันที่ 30 ส.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก สรรหากลุ่มต่างๆ ประชุมและวางแผนดำเนินงาน/กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน/กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสรรหา (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 3.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 2.4 สำรวจความพึงพอใจผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ( (TQA 3.1, G 3.1) (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- 2.3 โครงการแสดงออกของนักเรียน MLP (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- ความรู้เรื่องการทำเบเกอรี่ ค่าเฟ่ (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- ตรวจประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตการศึกษา (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย (วันที่ 19 ก.ย. 2558)
- อบรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training "นริยธรรมสำหรับนักบริหาร" (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- ร่วมโครงการนักเรียนสุขภาพดี ปลอดภัยรไร้ NCDs (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- อบรม การกำกับติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- อบรม การกำกับติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- อบรม การกับกับติดตามผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- อบรม การกำกับติดตามผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- อบรม สรุปผลการนิเทศการสอน (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- อบรม พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training "ระเบียบงานสารบรรณ" (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก สรรหากลุ่มต่างๆ ประชุมและวางแผนดำเนินงาน/กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน/กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสรรหา (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.11 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นประเมิน (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- สัมมนา คณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- คณะกรรมการแต่ละกลุ่มดำเนินการคัดเลือก สรรหานักกีฬาโครงการพิเศษทีมโรงเรียน/จัดทำสัญญาการเป็นนักเรียนทุนประเภทต่าง ๆ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ขั้นประเมิน สรุป (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด . ขั้นดำเนินการ (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 จัดการสอนเสริมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- สัมมนา Cabling System Innovation For The Future (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- สัมมนา คณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- อบรม การเรียนรู้สู่การปฏิบัติตาม กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- อบรม โครงการกำกับติดตามงานและประชาสัมพันธ์โดยใช้ระบบ SWIS (วันที่ 8 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- อบรม การสร้างสรรค์สื่อและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่กระบวนการคิด (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- อบรม หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง(BBL) (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- สัมมนา รวมพลังสร้างสรรค์ 4 G (Grow Go Goal together) (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- อบรม "อาชญาวิทยาเชิงพหุสังคมว่าด้วยสภาพปัญหาและสถานการณ์ การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา" (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- อบรม "อาชญาวิทยาเชิงพหุสังคมว่าด้วยสภาพปัญหาและสถานการณ์ การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา" (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- อบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้คณะกรรมการพลศิล (วันที่ 15 ต.ค. 2558)
- สัมมนา การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในเด็กปฐมวัย (วันที่ 15 ต.ค. 2558)
- อบรม การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในเด็กปฐมวัย (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- อบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้คณะกรรมการพลศิล (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- สัมมนา Digital Learning Systems และสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว (วันที่ 19 ต.ค. 2558)
- สัมมนา Digital Learning Systems และสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว (วันที่ 19 ต.ค. 2558)
- สัมมนา Digital Learning Systems และสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- สัมมนา Digital Learning Systems และสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- สัมมนา Active Smart Class room ด้วยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- 2.8 ประสานผู้เกี่ยวข้องคัดสรรงานวิจัยเพื่อนำส่งตามระเบียบมูลนิธิฯว่าด้วยการให้รางวัลผลงานวิจัยฯ (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- สัมมนา เทคนิคการสอนตามหลักสูตร (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- สัมมนาปรับทางธรกิจ กำหนดทิศทางอุตสาหกรรม (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- 2.2 สรุปผลการเรียนสอนเสริม ภาคเรียนที่1 (G.6) (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ตรวจประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- อบรม Education Leadership Summit 2015 (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- สัมมนา แนะนำสุดยอดอาชีพ รองรับตลาดเออีซี (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- อบรม ทักษะการวาดภาพสีน้ำด้วยสีไม่ระบายน้ำ และสีชอลคน้ำมันระบายน้ำเรนาซองส์ (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- สัมมนา ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยเก่งอังกฤษ ประจำปี 58 (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- ประชุมร่วมแก้ไขข้อบังคับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- อบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2558 (วันที่ 22 พ.ย. 2558)
- อบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ ipad ในการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- สัมมนา ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยเก่งอังกฤษ ประจำปี 58 (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ร่วมประชุม การส่งข้อมูลประกันสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต" (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- ดูงาน การผลิตน้ำดื่มโรงเรียน (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.8 ประสานผู้เกี่ยวข้องคัดสรรงานวิจัยเพื่อนำส่งตามระเบียบมูลนิธิฯว่าด้วยการให้รางวัลผลงานวิจัยฯ (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (วันที่ 2 ธ.ค. 2558)
- สัมมนา การสร้างเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- สัมมนา การสร้างเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน (วันที่ 5 ธ.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน และอบรม การบริหารงานวิชาการ สู่โรงเรียนแห่งการคิดเป็นฐาน (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- สัมมนา "การศึกษาแนวมนุษย์ปรัชญาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก" (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน และอบรม การบริหารงานวิชาการ สู่โรงเรียนแห่งการคิดเป็นฐาน (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- อบรม หลักการออกกำลังกายและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- อบรม โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- อบรม โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- อบรม เชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา" (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน โครงการ"Community Based Study" Volume 5 (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- อบรม เทคนิคการสอน English Program (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- อบรม ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- อบรม หลัการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ Coaching (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- อบรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (วันที่ 25 ธ.ค. 2558)
- อบรม ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร (วันที่ 26 ธ.ค. 2558)
- ร่วมประชุมเกณฑ์ประเมินผลงานครูดีเด่นสมาคมผู้บริหาร รร.เอกชนอำเภอศรีราชา (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- อบรม รักษ์ไทยใช้ภาษาอ่านคล่อง (ระดับประถมศึกษา) (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- อบรม เชิงปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- อบรม เชิงปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- อบรม Classical guitar : Guitar pieces volume 1 group A (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- สัมมนา Program SWIS Plus (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- 2.5 นำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (8.3.1, 12.5) (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร (วันที่ 24 ม.ค. 2559)
- อบรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย (วันที่ 24 ม.ค. 2559)
- อบรม Classical guitar : Guitar pieces volume 2 group A (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2559 (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด คณะกรรมการแต่ละกลุ่มดำเนินการคัดเลือก สรรหานักกีฬาโครงการพิเศษทีมโรงเรียน/จัดทำสัญญาการเป็นนักเรียนทุนประเภทต่าง ๆ (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.9 ค่าดำเนินการ จัดทำบัตรสมาชิกห้องสมุด (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- 2.5 นำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (8.3.1, 12.5) (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- อบรม เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีการ BBL ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตรงตามมาตรฐานสากล (วันที่ 31 ม.ค. 2559)
- อบรมเข้มวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Science (วันที่ 4 ก.พ. 2559)
- อบรมเข้มวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- อบรมเข้มวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วันที่ 7 ก.พ. 2559)
- อบรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา (วันที่ 8 ก.พ. 2559)
- ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- อบรม การจัดค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- อบรม เครื่องมือจัดการเรียนแบบ BBL สู่ STEM เพื่อสร้าง Active Citizen (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- 2.5 โครงการน้องส่งพี่ (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- ประชุม การจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- 2.6 เก็บรวบรวมผลงานวิจัยในชั้นเรียนและงานวิจัยเพื่อพัฒนางานเพื่อนำส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- 2.10 มีการจัดทำ วางแผนเชิงกลยุทธ์ และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ( TQA.2.1, 2.2) (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "สาระการเรียนรู้ศิลปะ:ดนตรีศึกษา" (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- อบรม การจัดทำแผนชุมชนฯ ของท้องถิ่น ประจำปี 2560 (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "ปฐมวัย: การศึกษาปฐมวัย" (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- อบรม กาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การพัฒนาการคิดขั้นสูง" (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การศึกษาปบมวัย" (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.12 โครงการหนังสือมือสองเพื่อพี่และน้องแบ่งปันกันอ่าน (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ" (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะซ" ดนตรี (สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา) (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- อบรม "แนวทางงานอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี" (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา" (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับประถม) (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา : ปฐมวัย (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การพัฒนาบุคลกากรทางการศึกษา: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (วันที่ 21 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การศึกษาปฐมวัย" (วันที่ 21 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การพัฒนาการคิดขั้นสูง" (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง" (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- 2.5 โครงการรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (BSG.) (TQA 4.1) (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบโครงการ" (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้" (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "การพัฒนาการคิดขั้นสูง" (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อ กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและ ดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนิน การให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- 1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- ร่วมประชุม ความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก (วันที่ 24 ก.พ. 2559)
- อบรม ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการนโยบายศูนย์กีฬาสู่ตลาดประชาคมอาเซียน (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- อบรม "ศิลปะในการใช้ท่าทางประกอบการสอน" (วันที่ 27 ก.พ. 2559)
- อบรม "พูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ก็เข้าใจ" (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นติดตามผล (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นติดตามผล (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.10 ค่าดำเนินการ บรรณารักษ์อาสา (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ส่งเสริมให้ครูสนับสนุนการเรียนการสอนมีการศึกษา วิจัยและพัฒนางานที่ตน รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับปรุงงาน (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 สนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารนำผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 สำรวจความพึงพอใจผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ( (TQA 3.1, G 3.1) (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 เก็บรวบรวมผลงานวิจัยในชั้นเรียนและงานวิจัยเพื่อพัฒนางานเพื่อนำส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อ กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและ ดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนิน การให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ขั้นประเมิน สรุป (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3. ขั้นติตตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานตามแผนที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.1 บันทึกการซ่อมบำรุง (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.2 กราฟแสดงการใช้งานอินเทอร์เน็ต (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.3 ข้อมูลใน Website ของโรงเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.4 บันทึกการเข้าอบรม (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการแผนกงาน MLP (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.1 นิเทศ ตาดตามการดำเนินงานของแผนก MLP ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการแผนกงาน MLP (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการแผนกงาน MLP (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.2 ประเมินการดำเนินงานและติดตามผลการวิจัยของครูในการนำมาพัฒนางานหรือแก้ปัญหา (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.3 นำผลการประเมินและผลการวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อผู้บริหาร (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2.6 กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ทันสมัยและปฏิบัติได้ (9.1.1) (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2.12 โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด สำรวจ คัดเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการ และ ประเมินตามปฏิทินหรือกิจกรรมที่กำหนด (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด จัดกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด วางแผนการดำเนินการ (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินการ (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินการตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 สรุปผลการเรียนสอนเสริม ภาคเรียนที่1 (G.6) (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ของใช้สำนักงาน (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 ใช้ข้อมูลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดในการวางแผนบริหารจัดการ (TQA.2) (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- 2.4 โครงการค่ายบูรณาการ (Integrated Camp) (วันที่ 6 มี.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทิน (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมรับทราบปัญหาและปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมรับทราบปัญหาและปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- 3.2ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จัดทำ (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- 4.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทิน (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- ศึกษาดูงาน ร่วมคณะผู้รับบริหาร/คณะครูโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในต่างประเทศ (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน" (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 โครงการค่ายบูรณาการ (Integrated Camp) (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- ศึกษาดูงาน การบริหารงานของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กทม. (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- ศึกษาดูงาน ร่วมคณะผู้รับบริหาร/คณะครูโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในต่างประเทศ (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน" (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทิน (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมรับทราบปัญหาและปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมรับทราบปัญหาและปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.2ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จัดทำ (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทิน (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- อบรม การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา "โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน" (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- สัมมนา การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- อบรม ศิลปะการทวงหนี้ (วันที่ 17 มี.ค. 2559)
- โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ พ.ศ.2555- 2559 ของแต่ละฝ่าย (วันที่ 18 มี.ค. 2559)
- อบรม "ครูสร้างคน คนสร้างชาติ" ต่อยอดนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (วันที่ 18 มี.ค. 2559)
- อบรม ปฐมวัย (TEPE 55122) (วันที่ 24 มี.ค. 2559)
- อบรม การจัดการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (วันที่ 24 มี.ค. 2559)
- อบรม การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วันที่ 25 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 บันทึกการซ่อมบำรุง (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 กราฟแสดงการใช้งานอินเทอร์เน็ต (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 ข้อมูลใน Website ของโรงเรียน (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 บันทึกการเข้าอบรม (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ทันสมัยและปฏิบัติได้ (9.1.1) (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- 2.12 โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละฝ่าย (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 4. สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 3. ขั้นติตตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบประเมิน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 1.2 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง วางแผนดำเนิน กิจกรรมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ครและนักเรียน ทราบ และดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตรในด้านการใฝ่เรียนรู้ (2.1) 2.2 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิด จากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดเห็นของตนเอง (4.1) 2.3 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้นำเสนอวิธี คิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ ตนเอง (4.2 ) 2.4 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของกลุ่มสาระฯภาษาคณิตศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ (5.1) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ กลุ่มสาระให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 3.3 ประเมินผลการจัดโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่ง ที่บกพร่องและพัฒนางานเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แผนงานบริหารฝ่ายบริการ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แผนงานบริหารฝ่ายบริการ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.2.1 สรรหาสถานที่ที่เหมาะสมในการศึกษาดูงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ส่งเสริมให้นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 ดำเนินการจัดให้มีการผลิตสื่อการเรียนการสอน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ ฯ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษภายในและภายนอก เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้น ตามแนวทางการปฎิรูปการศึกษา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 2.2 จัดซื้อ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ของใช้สำนักงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป รายงานผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 3.2 ประเมินการดำเนินงานและติดตามผลการวิจัยของครูในการนำมาพัฒนางานหรือแก้ปัญหา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 3.3 นำผลการประเมินและผลการวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อผู้บริหาร (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 2.2 พัฒนาบุคลากรแผนก MLP (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุป รายงานผลการดำเนินง่าน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 3.3 ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- กำกับ/ ติดตาม/ ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- กำกับ/ ติดตาม/ ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- สรุป/รายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- สรุป/รายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 3.1 กำกับติดตามตามปฏิทิน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 3.2 (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุป รายงานผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4.1 สรุและรายงานผลตามปฏิทินดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อใช้ปรับปรุง (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4.1 รายงานผลการตรวจสอบงานวิจัยของครูผู้สอนและครูสนับสนุนการเรียนการสอน จากผู้ทรงคุณวุฒิต่อผู้บริหารตามลำดับขั้น (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4.2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชนต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียน ต่อผู้บริหารตามลำดับขั้น (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4.3 วิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.16 โครงการความสัมพันธภาพที่ดี (วันที่ 2 เม.ย. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- ร่วมประชุมนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อกาีมีงานทำของจังหวัดชลบุรี (วันที่ 5 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 6 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 6 เม.ย. 2559)
- ศึกษาดูงาน "ความหวัง"ในการรักการอ่าน นิทรรศการ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 (วันที่ 7 เม.ย. 2559)
- ร่วมประชุม ชี้แจงขับเคลื่อนการนำหลักสูตรการจัดการศึกษาเพือการมีงานสู่การปฏิบัติ (วันที่ 7 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และของใช้สำนักงาน (วันที่ 8 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ติดตามการดำเนินงาน และ ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินงานที่กำหนด (วันที่ 8 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 8 เม.ย. 2559)
- อบรม การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรมาตรฐาน ม2อัสสัมชัญ "ABAC Track IEP" (วันที่ 8 เม.ย. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 เม.ย. 2559)
- 4. สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 เม.ย. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 เม.ย. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนด (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- 4.1 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบุคลากรดูแลนักเรียนประจำ (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- 4.2นำเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุป /รายงาน / ปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาให้ดีขึ้น (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- 3. จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่ครบถ้วนเหมาะสม (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- 4. ปฏิบัติหน้าที่โดยมีผลต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้สนองต่อความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- 1. กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- 1. ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูหอพัก (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- 2. นำเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารเพื่อหาวิธีปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- ดำเนินการจััััััััััััดกิจกรรม (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ติดตามการจััดกิจกรรม (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินการจััััััััััััดกิจกรรม (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ติดตามการจััดกิจกรรม (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินการฝึกอบรมและพิธีสวนสนามนักศึกษาวิขาหทาร/ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมทดแทนชองชำรุดและปรับปรุงค่าย (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 เบิก-จ่ายงบประมาณและจัดทำค่าใช้จ่ายที่ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 จัดทำทะเบียนและสารสนเทศของนักเรียนประจำ (G.6) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 จัดประชุมฝ่าย (TQA.5.2) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 กำหนดวิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฝ่าย (8.3.2) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.8 พัฒนาบุคลากรฝ่าย (8.3.3) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.9 ดำเนินงานตามระเบียบกำหนด (9.1.1) (TQA.6.2) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.10 ประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง (9.3.1, 9.3.2) (TQA.3.1) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.11 จัดระบบสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.12มีการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน (12.4) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.13 สนับสนุนส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน (14.1.1) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.14 สนับสนุนส่งเสริมเอกลักษณ์สถานศึกษา (14.1.2) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.15 มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้างการ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.16โครงการปรับปรุงตึกเทโอฟานเป็นหอพัก (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.17โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายนักเรียนประจำ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จัดทำ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาเพื่อปรับปรุง (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 หัวหน้าตึกปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (TQA.3.1) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ครูประจำตึกปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (TQA.3.1) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ครูเวรประจำสัปดาห์ปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย (TQA.3.1) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนด (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบุคลากรดูแลนักเรียนประจำ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2นำเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- 2.1 จัดให้มีครูควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนประจำ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ดำเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์สถานศึกษา และมีผลการพิจารณา แผนปฏิบัติการประจำปีที่ทันสมัยปฏิบัติได้ (9.1.1) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 มีระบบกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนต่อเนื่อง (14.1.2) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 พัฒนานักเรียนทั้งครบร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ (TQA.3.3) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- 2.5 มีการติดตามผลการให้บริการอย่างเป็นระบบ (G.3(2.5)) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 ร่วมงานราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 ร่วมงานคืนสู่เหย้า (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.8 งานสังสรรค์ประจำปี (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.9 ดำเนินการจัดออแกไนซ์เกมส์ประเภทต่าง ๆ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.10 โครงการวันลอยกระทง (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.11 โครงการเปิดไฟต้นคริสต์มาส (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.12 โครงการวันฉลองคริส์ตมาสและปีใหม่นักเรียนประจำ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป /รายงาน / ปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาให้ดีขึ้น (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 มีการดำเนินงานคุณภาพนักเรียนและการสนับสนุนผู้ปกครอง (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่ครบถ้วนเหมาะสม (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผลต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้สนองต่อความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 ประชุมอบรมนักเรียนประจำ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 ประชุมครูดูแลนักเรียนประจำ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จัดทำ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- 3. จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่ครบถ้วนเหมาะสม (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- 4. ปฏิบัติหน้าที่โดยมีผลต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้สนองต่อความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูหอพัก (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. นำเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารเพื่อหาวิธีปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 หัวหน้าตึกปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับ มอบหมาย (TQA.3.1) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ครูประจำตึกปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้ รับมอบหมาย (TQA.3.1) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ครูเวรประจำสัปดาห์ปฏิบัติตามขอบข่าย งานที่ได้รับมอบหมาย (TQA.3.1) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป ตามปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนด (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ บุคลากรดูแลนักเรียนประจำ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2นำเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารเพื่อหาแนว ทางปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- อบรม งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร (วันที่ 24 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินการจััััััััดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และของใช้สำนักงาน/ดำเนินการเข้าร่วมพิธีการกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินการจััััััััดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และของใช้สำนักงาน/ดำเนินการเข้าร่วมพิธีการกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินการจัััััััััดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินงานที่กำหนดไว้/ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินงานที่กำหนด (วันที่ 26 เม.ย. 2559)
- อบรม การเตรียมความพร้อมปรับปรุง NPAEs เพื่อรองรับมาตรฐานการปัญชีใหม่ (วันที่ 26 เม.ย. 2559)
- ประชุม การใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี (วันที่ 26 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 27 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 27 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 28 เม.ย. 2559)
- 4. สรุปผล (วันที่ 28 เม.ย. 2559)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 เม.ย. 2559)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 เก็บแบบสอบถาม (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคการทำงานเพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นประเมิน สรุป (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ ร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นประเมิน สรุป (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ดำเนินการตามงาน/โครงการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- 2.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว (3.1) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม (3.2) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตน (4.1) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 ค่าดำเนินการ จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 ค่าดำเนินการ จัดซื้อสื่ิอสารสนเทศ และทรัพยากรสิ่งพิมพ์ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 ค่าดำเนินการ ซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพยากรสิ่งพิมพ์ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.8 ค่าดำเนินการ ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานตามแผนที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดทำบัญชีการเงิน จัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน ค่าตรวจสอบบัญชี (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สรุปรายได้ – ค่าใช้จ่าย (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก สรรหากลุ่มต่าง ๆประชุมและวางแผนดำเนินการ กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสรรหา (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด คณะกรรมการฯ แต่ละกลุ่มดำเนินการคัดเลือกสรรหา นักเรียนทุนแต่ละประเภทเข้ารับการ ปฐมนิเทศจากผู้อำนวยการ จัดทำสัญญาการเป็นนักเรียนทุนประเภทต่าง ๆ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด คณะกรรมการติดตามผลการเรียน ความประพฤติผลการแข่งขัน พร้อมทั้งรายงานแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สรุปรายงานประเมินผลตลอดทั้งปีการศึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนา และปฏิบัติต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.พัฒนาระบบงานจัดซื้อ พัสดุ และทรัพย์สิน ให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านจัดซื้อ พัสดุ และ ทรัพย์สิน อย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใสและ สามารถตรวจสอบได้ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผน ปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ จัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงาน Stationery (TQA.2.2(ก)) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเรียน และเครื่องเขียน ต่างๆให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำสัปดาห์ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา สรุปรายงานสินค้าคงเหลือเพื่อเป็นข้อมูลใน การพัฒนาต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/ประเมินผล (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 ให้บริการกับผู้ขอความอนุเคราะห์ จากโรงเรียนเพื่อเข้ามาเก็บข้อมูลในโรงเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- 3.1 กำกับ ติดตามงาน ตามปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 รายงานผลการตรวจสอบงานวิจัยของครูผู้สอนและครูสนับสนุนการเรียนการสอน จากผู้ทรงคุณวุฒิต่อผู้บริหารตามลำดับขั้น (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชนต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียน ต่อผู้บริหารตามลำดับขั้น (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 วิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานหลัก/ร่วม/สากล/) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานของฝ่ายนักเรียนประจำ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 เบิก-จ่ายงบประมาณและจัดทำค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับนักเรียนประจำ (G.5) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 จัดทำทะเบียนและสารสนเทศของนักเรียนประจำ (G.6) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. สรุปผล (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผนงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุปรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กำกับ/ ติดตาม/ ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กำกับ/ ติดตาม/ ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สรุป/รายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กำกับ/ ติดตาม/ ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กำกับ/ ติดตาม/ ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สรุป/รายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(11.3) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 จัดระบบบริหารสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(12.3) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 กำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด(13.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 การบริหารจัดการโปรแกรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.8 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2. 1ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (TOA 6.1) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดซื้อ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ของใช้สำนักงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2.3 โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (TOA 4.1) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (TOA 6.1) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตามตามปฏิทิน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุและรายงานผลตามปฏิทินดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อใช้ปรับปรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วิจัยและพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประสานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่า (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประสานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่า (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประสานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่า (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประสานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่า (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย มาตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสถานศึกษา (TQA.1), (G.(1)) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฝ่าย (TQA.6, G.4) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 วางแผนพัฒนาผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.8 สนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.9 ให้ความร่วมมือกับชุมชน สังคมที่ส่งผลต่อสถานศึกษา (9.3.1) (TQA.3.2(ข.)) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.10 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (12.3) (G.(3)) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.11 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา (12.4) (TQA.4.1) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.12 ประสานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (13.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.13 สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.14 สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.15 สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.17 โครงการพัฒนาโรงเรียนกรณีเร่งด่วน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 สนับสนุนข้อมูล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดทำโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- Total Solution to English Proficiency Project of 2016-2018 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- Total Solution to English Proficiency Project of 2016-2018 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2.12 โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.1 กำหนดตารางการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.2 กำหนดตารางการบำรุงรักษาระบบ Network (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำ Website (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.4 สำรวจความต้องการในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.1 วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.2 ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(11.3) (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.3 จัดระบบบริหารสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(12.3) (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.4 กำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด (13.2) (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.5 บริหารจัดการโปรแกรม (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.6 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.7 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.8 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.9 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สื่อโสตฯ และนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.10 ค่าซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.11 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟห้อง Server (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.12 ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Firewall (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.13 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ดูแลระบบ Network และทำเว็บไซต์ของ ร.ร (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.14 โครงการอบรมโปรแกรม SWIS PLUS (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.15 โครงการปรับปรุงระบบ Server(VM-Ware) (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.16 โครงการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (HDD for Server) (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.17 โครงการบริหารความเสี่ยงระบบเครือข่าย ตึกยอห์นแมรี่ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.18 โครงการระบบ Network Monitoring (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.18 โครงการระบบ Network Monitoring (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.20 โครงการย้ายห้อง Server (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.21 โครงการให้บริการระบบ hotspot wifi สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3.1 บันทึกการซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3.2 กราฟแสดงการใช้งานอินเทอร์เน็ต (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3.3 ข้อมูลในWebsite ของโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3.4 บันทึกการเข้าอบรม (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.1 กำหนดตารางการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง วางแผนดำเนินกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- กำกับ/ ติดตาม/ ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.1 ค่าบริหารอภิบาลแลอาสาพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.2ค่าใช้จ่ายพฒนาบุคลากรงานอภิบาลฯ และครูคำสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.3 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในโบสถ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.4 ค่าส่งเสริมองค์กรชุมชนคาทอลิกในโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.5 ค่าจริยธรรมและคำสอนศาสนาต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.6 ค่างานส่งเสริมชมรมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าคาทอลิก (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.10 โครงการครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นติดตาม / ตรวจสอบ / ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นติดตาม / ตรวจสอบ / ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- วางแผนขั้นตอน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- Train The Trainer ด้านการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- Train The Trainer ด้านการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- งบประมาณ (วันที่ 3 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 9 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 9 พ.ค. 2559)
- ขั้ันดำเนินการ (วันที่ 9 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ (วันที่ 9 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง วางแผนดำเนิน กิจกรรมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลาการยุคใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 15 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2559)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรัง/พัฒนา (วันที่ 15 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและ ดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.4 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานหลัก/ร่วม/สากล/) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานของฝ่ายนักเรียนประจำ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.2 เบิก-จ่ายงบประมาณและจัดทำค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับนักเรียนประจำ (G.5) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.3 จัดทำทะเบียนและสารสนเทศของนักเรียนประจำ (G.6) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง อาหารที่พัก และสุขภาพของนักเรียนประจำ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานหลัก/ร่วม/สากล/) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานของฝ่ายนักเรียนประจำ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.2 เบิก-จ่ายงบประมาณและจัดทำค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับนักเรียนประจำ (G.5) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.3 จัดทำทะเบียนและสารสนเทศของนักเรียนประจำ (G.6) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.5 จัดประชุมฝ่าย (TQA.5.2) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.6 กำหนดวิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่มที่เน้นการ พัฒนา นักเรียนไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีฝ่าย (8.1)(TQA.1) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.7 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฝ่าย (8.3.2) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.8 พัฒนาบุคลากรฝ่าย (8.3.3) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.9 ดำเนินงานตามระเบียบกำหนด (9.1.1) (TQA.6.2) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.10 ประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.10 ประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง (9.3.1, 9.3.2) (TQA.3.1) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.11 จัดระบบสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการ จัดการฝ่าย (12.3) (TQA.4.2) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.12มีการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน (12.4) (TQA.6.1) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.13 สนับสนุนส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน (14.1.1) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.14 สนับสนุนส่งเสริมเอกลักษณ์สถานศึกษา(14.1.2) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.15 มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้าง การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง (15.1.2) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.16โครงการปรับปรุงตึกเทโอฟานเป็นหอพัก (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.17โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายนักเรียนประจำ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.14 สนับสนุนส่งเสริมเอกลักษณ์สถานศึกษา(14.1.2) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.15 มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้าง การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง (15.1.2) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.15 มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้าง การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง (15.1.2) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.16โครงการปรับปรุงตึกเทโอฟานเป็นหอพัก (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.17โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายนักเรียนประจำ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป ตามที่กำหนดตามปฏิทิน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จัดทำ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาเพื่อปรับปรุง แก้ไขในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนด นโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบ และดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.3จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อ ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.4 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนด นโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและ ดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.4 จัดทำปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.2 วางการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมอนุกรรมการงานแนะแนว (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.3 จัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ของใช้สำนักงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนด นโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนด นโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและ ดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.3จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1 มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี (9.1.1) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.2 มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมเพื่อ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.3 มีการดำเนินงานคุณภาพนักเรียนและการสนับ สนุนผู้ปกครอง (TQA.3.2(1)) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.4 จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่ครบถ้วน เหมาะสม (G.6(2)) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.5 ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผลต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ สนองต่อความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง (G.4(2)) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.5 ประชุมอบรมนักเรียนประจำ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.6 ประชุมครูดูแลนักเรียนประจำ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1 ครูหอพักปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับ มอบหมาย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.2 มีการดำเนินงานคุณภาพนักเรียนและการ สนับสนุนผู้ปกครอง (TQA.3.2(1)) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.3 จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่ ครบถ้วนเหมาะสม (G.6(2)) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.4 ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผลต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ สนองต่อความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง (G.4(2)) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.2 วัดความถนัดทางการเรียนและแบบทดสอบทางจิตวิทยา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.5 งานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.2 เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.3 ดำเนินการตามงาน/โครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม (3.2) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตน (4.1) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 4.สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียน ทราบ และดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตรในด้านการใฝ่เรียนรู้ (2.1) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.2 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว ( 3.1 ) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.3 จัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจาก เรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตามความคิดเห็นของตนเอง (4.1 ) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.4 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้นำเสนอวิธีคิด วิธี แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ( 4.2 ) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.5 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสมารถกำหนด เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี เหตุผลประกอบ ( 4.3 ) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.6 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศเป็นไปตามเกณฑ์ ( 5.1 ) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ กลุ่มสาระให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 ประชุมครูในแผนก MLP (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1 ดำเนินการจัดหาวัสดุ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.2 พัฒนาบุคลากรแผนก MLP (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของแผนก MLP (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1ประชุมครูในแผนก MLP ชี้แจง มอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบ และ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.3 ส่งเสริมให้นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.5 ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.6 ดำเนินการจัดให้มีการผลิตสื่อการเรียนการสอน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.7 ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 8 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.8 โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถในการแข่งขันนักเรียน MLP (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.9 โครงการวัดมาตรฐานระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.10 โครงการติว Cambridge Preparation Test (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.11 โครงการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์นักเรียน MLP (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของแผนก MLPให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1.กำหนดปฎิทินการปฎิบัติงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.ขั้นตอนการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นสรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ /) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมหัวหน้างานและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักผู้อำนวยการ วางแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ใช้ข้อมูลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดในการวางแผนบริหารจัดการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ให้คำแนะนำ คำปรึกษษทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริมภายในและภายนอกสถานศึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ให้ความร่วมมือกับชุมชน สังคมที่่ส่งผลต่อสถานศึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประสานการแลกเปลี่ยนรเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- โครงการพัฒนาโรงเรียนกรณีเร่งด่วน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 1.2ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ ชี้แจง มอบหมาย งานและคัดเลือกผู้รับผิดชอบ 1.3ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง วางแผนดำเนิน กิจกรรมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 1.4 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบ และดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ(ภาระงานที่ปฏิบัติเป็นประจำ) 2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ (2.1.3) 2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสรุป ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดูและสื่อสารโดย การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง (4.1) 2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (4.2) 2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กำหนดเป้า หมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาดดยมีเหตุผล (4.3) 2.5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีผลการ ทดสอบ ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (5.4) 2.6 จัดให้ครูได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบ การณ์ (7.7.2) กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 2.7 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบ สนอง ความต้องการความสามารถ และความ ถนัด และความสนใจของผู้เรียน (10.3.2-4) 2.8 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ครู จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4) 2.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตามเกณฑ์ (5.1) 2.10 งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระฯ 2.10 กิจกรรมเพลินธรรมนำปัญญา 2.11 โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2.12 โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 2.13 โครงการแข่งขันตอบปัญหายอดอัฉริยะสังคมศึกษา 2.14โครงการอัสสัมชัญก้าวนำสู่ประชาคมอาเซียน 2.15 โครงการคนดีศรีอัสสัม 2.16 โครงการค่ายแกนนำสังคมศึกษา SEE SAW SaraburiSocial Studies field trip (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.2ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ ชี้แจง มอบหมายงานและคัดเลือกผู้รับผิดชอบ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.3ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง วางแผนดำเนินกิจกรรมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.4 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบ และดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ(ภาระงานที่ปฏิบัติเป็นประจำ) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2.1.3) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง (4.1) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นำเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (4.2) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาดดยมีเหตุผล (4.3) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีผลการ ทดสอบ ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (5.4) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.6 จัดให้ครูได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ (7.7.2) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.7 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบ สนอง ความต้องการความสามารถ และความถนัด และความสนใจของผู้เรียน (10.3.2-4) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.8 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ครู จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตามเกณฑ์ (5.1) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.10 งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.11 กิจกรรมเพลินธรรมนำปัญญา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.16 โครงการคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสาระ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 3.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- กำหนดเป้าหมายผลที่คาดหวังของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาปัจจุบันของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกกรรมการนักเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- พิจารณาและกำหนดรูปแบบการดำเนินกิจกรรม (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำปฏิทินดำเนิงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทะเบียนและวัดผล (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- วางแผนงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรม (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ติดตามผลและประเมินโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- 1.3 จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผล (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- 1ขั้นวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- 2.7 มีส่วนร่วม กำกับติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย (9.2) (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- 2.1.3 โครงการการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- 3. ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (TQA 6.1) (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- 2.2 โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(TQA 4.1) (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- 3.ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- 2.6 วัสดุ ครุภัณฑ์ ของใช้สำนักงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกกรรมการนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- กำหนดคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- 2.8 งานบรรณารักษ์อาสา (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- 2.3 กำหนดปฏิทินการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- 2.4 กำกับติดตามให้แต่ละฝ่ายดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนด นโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและ ดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 จัดทำปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 กำหนดปฏิทินการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- ขั้นวงแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินการ (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- อบรม ประชุมชี้แจงคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- สำรวจ คัดเลือก แต่งตั้ง คณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- 2.7 งานจัดทำบัตรสมาชิกห้องสมุด (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมตามบริบททางวัฒนธรรมและสังคม (2.3) (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- อบรมนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 24 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่าย (วันที่ 24 พ.ค. 2559)
- ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการทรัพยากรที่มี สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของฝ่าย (วันที่ 24 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 24 พ.ค. 2559)
- ติดต่อวิทยากร ให้ความรู้ สร้างแรงผลักดัน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- อบรมนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนด นโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนด นโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและ ดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.3จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด งบประมาณ (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- 2.1 แต่ละฝ่ายดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2555 - 2559 (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่าย (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการทรัพยากรที่มี สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของฝ่าย (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 29 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 29 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบและ ดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 29 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 29 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2559)
- อบรม ประชุมชี้แจงคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- รายงานผลและพัฒนา (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- 1.1ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนด นโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบ และดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- 1.3จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อ ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- 1.4 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- วางแผนงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 กำหนดตารางการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 กำหนดตารางการบำรุงรักษาระบบ Network (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำ Website (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียน ทราบ และดำเนินการ (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 กำหนดตารางการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 ประชุมครูในแผนก MLP (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.1ประชุมครูในแผนก MLP ชี้แจง มอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง วางแผนดำเนินกิจกรรม (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบ และ (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.1.กำหนดปฎิทินการปฎิบัติงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวงแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สรุปปัญหาและร่วมดำเนินการแก้ไข (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.1 จัดการสอนเสริมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน (TQA.3.2) (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.1 จัดการสอนเสริมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน (TQA.3.2) (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.1 จัดให้มีครูควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ประจำ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.2 ดำเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอก ลักษณ์สถานศึกษา และมีผลการพิจารณา แผนปฏิบัติ การประจำปีที่ทันสมัยปฏิบัติได้ (9.1.1) (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.3 มีระบบกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษา สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนต่อเนื่อง (14.1.2) (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.4 พัฒนานักเรียนทั้งครบร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ (TQA.3.3) (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.5 มีการติดตามผลการให้บริการอย่างเป็นระบบ (G.3(2.5)) (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.6 ร่วมงานราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.7 ร่วมงานคืนสู่เหย้า (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.8 งานวันเด็ก (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.9 งานสังสรรค์ประจำปี (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.10 ดำเนินการจัดออแกไนซ์เกมส์ประเภทต่าง ๆ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.11 โครงการวันลอยกระทง (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.12 โครงการเปิดไฟต้นคริสต์มาส (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.13 โครงการวันฉลองคริส์ตมาส นักเรียนประจำ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 4.สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.3 งานจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.4 งานจัดซื้อสื่ิอสารสนเทศ และทรัพยากรสิ่งพิมพ์ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.5 งานซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพยากรสิ่งพิมพ์ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.6 งานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 3.ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.5 สอบวัดความรู้ระดับมูลนิธิฯ (FSG,FSGST) (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.4 จัดทำตารางปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2) (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.4 จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ สิ้นเปลือง (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.1 ครูมีการวัดและประเมินผลที่่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรุู้้ของผูู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย (7.5) (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.2 ตรวจเอกสารเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลฯ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 4.สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นติดตามผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.6 สอบวัดความรู้ระดับชาติ (O-NET) (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.7 จัดทำข้อสอบกลางระดับมูลนิธิฯ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.2 ดำเนินงานบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการในฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ (TQA.5.1) (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.4 พัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล (G.2.1-2.2) (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.5 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฝ่ายธุรการ-การเงิน (TQA.6.1G.4) (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.6 ประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง (G.6) (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.7 โครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียน อ.3- ป.6 (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.11 โครงการวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในฝ่าย (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นตอนดำเนินการการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประสานติดต่อครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาวางแผนการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย มาตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสถานศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฝ่าย (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- วางแผนพัฒนาผลการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- โครงการความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 2.17 โครงการค่ายแกนนำสังคมศึกษา SEE SAW SaraburiSocial Studies field trip (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการแผนงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 12 มิ.ย. 2559)
- 2.8 โครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนกเรียน ม.1- ม.6 (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- 2.9 โครงการตั๊บลีกนักเรียนอิสลาม (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1ขั้นวางแผน (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมหัวหน้างานและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักผู้อำนวยการ วางแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 19 มิ.ย. 2559)
- 1.1 ประชุมอนุกรรมการงานแนะแนว (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- Active Smart Classroom 2016 (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- Active Smart Classroom 2016 (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 26 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 26 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 วางการดำเนินงาน (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทะเบียนและวัดผล (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 จัดทำตารางปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2) (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ สิ้นเปลือง (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ครูมีการวัดและประเมินผลที่่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรุู้้ของผูู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย (7.5) (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ตรวจเอกสารเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลฯ (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 สำรวจความต้องการในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของบุคลากร (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 สอบวัดความรู้ระดับมูลนิธิฯ (FSG,FSGST) (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 สอบวัดความรู้ระดับชาติ (O-NET) (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 จัดทำข้อสอบกลางระดับมูลนิธิฯ (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประสานติดต่อครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาวางแผนการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด วางแผนขั้นตอน (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 2.13 โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 2.14 โครงการแข่งขันตอบปัญหายอดอัฉริยะสังคมศึกษา (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- การวิเคราะห์พัฒนาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- โครงการนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้กิจกรรม "มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง" (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 โครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียน อ.3- ป.6 (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 จัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ของใช้สำนักงาน (วันที่ 18 ก.ค. 2559)
- 2.12 โครงการวันอัสสัมชัญ และเทิดพระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.11 โครงการวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 31 ก.ค. 2559)
- สิ้นสุด โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 31 ก.ค. 2559)
- 2.4 โครงการจัดทำสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง (TOA 3.1, G 3.1) (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 2.9 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 2.10 โครงการหนังสือมือสองเพื่อพี่และน้องแบ่งปันกันอ่าน (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 2.17 โครงการค่าย้พื่อนนักบุญมงฟอร์ตโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.8 โครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนกเรียน ม.1- ม.6 (วันที่ 15 ส.ค. 2559)
- ภูษาอาภรณ์ ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมไทย (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 20 ส.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.9 โครงการตั๊บลีกนักเรียนอิสลาม (วันที่ 20 ส.ค. 2559)
- การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (วันที่ 24 ส.ค. 2559)
- การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (วันที่ 24 ส.ค. 2559)
- ครูสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษา (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- "Catholic Quality Education:An Australian Mode" (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- หลักสูตรการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการในสถานประกอบการ (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- 2.4 โครงการจัดทำสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง (TOA 3.1, G 3.1) (วันที่ 30 ส.ค. 2559)
- 1.3 จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผล (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.12 โครงการวันอัสสัมชัญ และเทิดพระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- หลักสูตรการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการในสถานประกอบการ (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ดำเนินการจัดการสัมมนาคณะกรรมการในฝ่า (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินการจัดการสัมมนาคณะกรรมการในฝ่า (วันที่ 4 ก.ย. 2559)
- ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 ก.ย. 2559)
- 2.3 โครงการจัดทำสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง (TQA.3.1, G.3.1) (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- แจกแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (วันที่ 17 ก.ย. 2559)
- เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (วันที่ 17 ก.ย. 2559)
- 2.5 โครงการจัดทำรายงานการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (TQA4.1) (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- กิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Audit) ภาคเรียนที่ 1/2559 (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 โครงการจัดทำรายงานการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (TQA4.1) (วันที่ 22 ก.ย. 2559)
- เก็บคืนแบบสำรวจความพึงพอใจ (Stakeholder) (วันที่ 23 ก.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 23 ก.ย. 2559)
- กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ภาคเรียนที่ 1/2559 (วันที่ 26 ก.ย. 2559)
- 2.3 สอนเสริมความรู้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนาม O-NET (วันที่ 27 ก.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.9 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 30 ก.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 ก.ย. 2559)
- กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ภาคเรียนที่ 1/2559 (วันที่ 30 ก.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในฝ่าย (วันที่ 30 ก.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.14 โครงการแข่งขันตอบปัญหายอดอัฉริยะสังคมศึกษา (วันที่ 30 ก.ย. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- การสอนสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- การสอนสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- การสอนสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 จัดการสอนเสริมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน (TQA.3.2) (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 จัดการสอนเสริมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน (TQA.3.2) (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- 2.4 Intensive Course (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- การบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป ตามปฏิทินที่กำหนด (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป ตามปฏิทินที่กำหนด (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- สรุป (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- การบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด สรุป (วันที่ 6 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป ตามปฏิทินที่กำหนด (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป ตามปฏิทินที่กำหนด (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- เทคนิคส่งเสริมการอ่านด้วยวรรณกรรมแสนสนุก (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program (วันที่ 10 ต.ค. 2559)
- Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program (วันที่ 10 ต.ค. 2559)
- Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program (วันที่ 12 ต.ค. 2559)
- Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program (วันที่ 12 ต.ค. 2559)
- Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- Teacher Training for A.U. off campus Intensive English Program (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- 2.1.4 โครงการพัฒนาทัศนวิสัยเชิงบวกในหน่วยงาน (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 ต.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ (วันที่ 30 ต.ค. 2559)
- 2.3 โครงการจัดทำสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง (TQA.3.1, G.3.1) (วันที่ 30 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.13 โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา (วันที่ 30 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 ต.ค. 2559)
- 2.2 สรุปผลการเรียนสอนเสริม ภาคเรียนที่1 (G.6) (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 2.2 สรุปผลการเรียนสอนเสริม ภาคเรียนที่1 (G.6) สรุปผลการเรียนสอนเสริม ภาคเรียนที่ 2 (G.6) (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 2.2 สรุปผลการเรียนสอนเสริม ภาคเรียนที่1 (G.6) สรุปผลการเรียนสอนเสริม ภาคเรียนที่ 2 (G.6) (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 2.13 โครงการวันเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตสมภพ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 2.15 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 2.16 โครงการค่ายผู้นำกองหน้าร่าเริงอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- 2.15โครงการอัสสัมชัญก้าวนำสู่ประชาคมอาเซียน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- STEM - Nurturing 21st Century Classrooms (วันที่ 3 พ.ย. 2559)
- A practical ELT Workshop (วันที่ 5 พ.ย. 2559)
- โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล (วันที่ 11 พ.ย. 2559)
- โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล (วันที่ 11 พ.ย. 2559)
- ครูแนะแนว 4.0 : ทันเทรนด์โลก เทรนด์อาชีพ (วันที่ 17 พ.ย. 2559)
- อบรม SWIS (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- อบรม SWIS (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- อบรม SWIS (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- อบรม SWIS (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- อบรม SWIS (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- อบรม SWIS (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- STEM Robotics Education (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- STEM Robotics Education (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- STEM Robotics Education (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- 2.15 โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฉบับใหม่) พ.ศ.2560-2564 (วันที่ 19 พ.ย. 2559)
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฉบับใหม่) พ.ศ.2560-2564 (วันที่ 19 พ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.15 โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฉบับใหม่) พ.ศ.2560-2564 (วันที่ 20 พ.ย. 2559)
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฉบับใหม่) พ.ศ.2560-2564 (วันที่ 20 พ.ย. 2559)
- STEM Robotics Education (วันที่ 20 พ.ย. 2559)
- STEM Robotics Education (วันที่ 20 พ.ย. 2559)
- STEM Robotics Education (วันที่ 20 พ.ย. 2559)
- การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 พ.ย. 2559)
- การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์ (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์ (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 25 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 25 พ.ย. 2559)
- โครงการรวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- โครงการรวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.4 โครงการพัฒนาทัศนวิสัยเชิงบวกในหน่วยงาน (วันที่ 30 พ.ย. 2559)
- โครงการรวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง (วันที่ 30 พ.ย. 2559)
- โครงการรวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง (วันที่ 30 พ.ย. 2559)
- ครูผู้สอนภาษาจีน สัญชาติไทย (วันที่ 16 ธ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.15โครงการอัสสัมชัญก้าวนำสู่ประชาคมอาเซียน (วันที่ 30 ธ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ (วันที่ 31 ธ.ค. 2559)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 2.14 โครงการวันรำลึกคณะภราดา (วันที่ 5 ม.ค. 2560)
- 2.8 มีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (12.1) (วันที่ 15 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.9 สะท้อนข้อมูลสรุปที่เกิดจากการปฏิบัติงาน โครงการเพื่อเป็นข้อมูลของผลที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ (15.2) (วันที่ 15 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.13 โครงการวันเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตสมภพ (วันที่ 15 ม.ค. 2560)
- 2.17 โครงการค่าย้พื่อนนักบุญมงฟอร์ตโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 15 ม.ค. 2560)
- ระบบ Swis (วันที่ 19 ม.ค. 2560)
- การสอน Project Based Learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 22 ม.ค. 2560)
- การสอน Project Based Learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 22 ม.ค. 2560)
- การสอน Project Based Learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 22 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.7 งานจัดทำบัตรสมาชิกห้องสมุด (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.17 โครงการค่ายแกนนำสังคมศึกษา SEE SAW SaraburiSocial Studies field trip (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 3.3ประเมินผลการจัดโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 2.4 โครงการรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ (BSG.) (TQA 4.1) (วันที่ 7 ก.พ. 2560)
- รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 (วันที่ 7 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 2.4 โครงการรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ (BSG.) (TQA 4.1) (วันที่ 10 ก.พ. 2560)
- การใช้โปรแกรม GeoGebra กับการสอนคณิตศาสตร์ (วันที่ 13 ก.พ. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 2.14 โครงการวันรำลึกคณะภราดา (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 23 ก.พ. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 23 ก.พ. 2560)
- อบรม ประชุมชี้แจงคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด ดำเนินการ (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด จัดกิจกรรมตามบริบททางวัฒนธรรมและสังคม (2.3) (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 27 ก.พ. 2560)
- ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการและประเมินตามปฏิทิน หรือ กิจกรรมที่กำหนด (วันที่ 27 ก.พ. 2560)
- สรุป รายงานผล ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 27 ก.พ. 2560)
- ตรวจ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 27 ก.พ. 2560)
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 2.2 วัดความถนัดทางการเรียนและแบบทดสอบทางจิตวิทยา (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 2.8 งานบรรณารักษ์อาสา (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 2.10 โครงการหนังสือมือสองเพื่อพี่และน้องแบ่งปันกันอ่าน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 2.1 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตรในด้านการใฝ่เรียนรู้ (2.1) (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 2.2 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว ( 3.1 ) (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 2.3 จัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจาก เรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตามความคิดเห็นของตนเอง (4.1 ) (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 2.4 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้นำเสนอวิธีคิด วิธี แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ( 4.2 ) (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 2.5 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสมารถกำหนด เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี เหตุผลประกอบ ( 4.3 ) (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 3.3ประเมินผลการจัดโครงการ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นติดตามผล (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ /) (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สรุปข้อบกพร่อง ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทิน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานตามแผนที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- สรุป รายงานผล ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- สรุป รายงานผล ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งที่ บกพร่องและพัฒนางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา ในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการแผนงาน MLP (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุง (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการแผนงาน MLP (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งที่ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ขั้นประเมิน สรุป (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ขั้นสรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 6.ทดสอบ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 3 มี.ค. 2560)
- ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 3 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด สรุป รายงานผล ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 3 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด ตรวจ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 3 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.2 สรุปผลการเรียนสอนเสริม ภาคเรียนที่1 (G.6) (วันที่ 3 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.2 สรุปผลการเรียนสอนเสริม ภาคเรียนที่1 (G.6) สรุปผลการเรียนสอนเสริม ภาคเรียนที่ 2 (G.6) (วันที่ 3 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.2 สรุปผลการเรียนสอนเสริม ภาคเรียนที่1 (G.6) สรุปผลการเรียนสอนเสริม ภาคเรียนที่ 2 (G.6) (วันที่ 3 มี.ค. 2560)
- สรุป รายงานผล ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 6 มี.ค. 2560)
- 3.2ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จัดทำ (วันที่ 6 มี.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 6 มี.ค. 2560)
- 4.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทิน การดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและ แนวทางแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการวางแผนต่อไป (วันที่ 6 มี.ค. 2560)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมรับทราบปัญหา และปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 7 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด สรุป รายงานผล ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.2ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จัดทำ (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทิน การดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและ แนวทางแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการวางแผนต่อไป (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด สรุป รายงานผล ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด สรุป รายงานผล ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 1.2ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ ชี้แจง มอบหมาย งานและคัดเลือกผู้รับผิดชอบ 1.3ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง วางแผนดำเนิน กิจกรรมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 1.4 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบ และดำเนินการ (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ(ภาระงานที่ปฏิบัติเป็นประจำ) 2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ (2.1.3) 2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสรุป ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดูและสื่อสารโดย การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง (4.1) 2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (4.2) 2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กำหนดเป้า หมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาดดยมีเหตุผล (4.3) 2.5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีผลการ ทดสอบ ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (5.4) 2.6 จัดให้ครูได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบ การณ์ (7.7.2) กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 2.7 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบ สนอง ความต้องการความสามารถ และความ ถนัด และความสนใจของผู้เรียน (10.3.2-4) 2.8 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ครู จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4) 2.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตามเกณฑ์ (5.1) 2.10 งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระฯ 2.10 กิจกรรมเพลินธรรมนำปัญญา 2.11 โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2.12 โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 2.13 โครงการแข่งขันตอบปัญหายอดอัฉริยะสังคมศึกษา 2.14โครงการอัสสัมชัญก้าวนำสู่ประชาคมอาเซียน 2.15 โครงการคนดีศรีอัสสัม 2.16 โครงการค่ายแกนนำสังคมศึกษา SEE SAW SaraburiSocial Studies field trip (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ (วันที่ 17 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ (วันที่ 17 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ (วันที่ 17 มี.ค. 2560)
- อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 23 มี.ค. 2560)
- อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 23 มี.ค. 2560)
- อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 23 มี.ค. 2560)
- ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 27 มี.ค. 2560)
- ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินที่กำหนดไว้ (วันที่ 27 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 แต่ละฝ่ายดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2555 - 2559 (วันที่ 28 มี.ค. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินงานที่กำหนด (วันที่ 29 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.1.3 โครงการการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 30 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3. ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (TQA 6.1) (วันที่ 30 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.2 โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(TQA 4.1) (วันที่ 30 มี.ค. 2560)
- 3.ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (วันที่ 30 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.6 วัสดุ ครุภัณฑ์ ของใช้สำนักงาน (วันที่ 30 มี.ค. 2560)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน, คณะกรรมการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.3 สอนเสริมความรู้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนาม O-NET (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.4 Intensive Course (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.5 งานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 4.ขั้นสรุป/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.2 ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(11.3) (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.3 จัดระบบบริหารสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(12.3) (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.4 กำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด (13.2) (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.5 บริหารจัดการโปรแกรม (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.6 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.7 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.8 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.9 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สื่อโสตฯ และนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.10 ค่าซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 2.11 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟห้อง Server (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.12 ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Firewall (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.13 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ดูแลระบบ Network และทำเว็บไซต์ของ ร.ร (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.14 โครงการอบรมโปรแกรม SWIS PLUS (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.15 โครงการปรับปรุงระบบ Server(VM-Ware) (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.16 โครงการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (HDD for Server) (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.17 โครงการบริหารความเสี่ยงระบบเครือข่าย ตึกยอห์นแมรี่ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.18 โครงการระบบ Network Monitoring (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.18 โครงการระบบ Network Monitoring (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.20 โครงการย้ายห้อง Server (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.21 โครงการให้บริการระบบ hotspot wifi สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.6 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศเป็นไปตามเกณฑ์ ( 5.1 ) (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ กลุ่มสาระให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งที่ บกพร่องและพัฒนางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา ในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.1 บันทึกการซ่อมบำรุง (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.2 กราฟแสดงการใช้งานอินเทอร์เน็ต (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.3 ข้อมูลในWebsite ของโรงเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.4 บันทึกการเข้าอบรม (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการแผนงาน MLP (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุง (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.5 ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.6 ดำเนินการจัดให้มีการผลิตสื่อการเรียนการสอน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.7 ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 8 (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 2.8 โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถในการแข่งขันนักเรียน MLP (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 2.9 โครงการวัดมาตรฐานระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.10 โครงการติว Cambridge Preparation Test (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.11 โครงการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์นักเรียน MLP (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการประเมิน การดำเนินการแผนงาน MLP (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งที่ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด ขั้ันดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 ค่าบริหารอภิบาลแลอาสาพัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 2.2ค่าใช้จ่ายพฒนาบุคลากรงานอภิบาลฯ และครูคำสอน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.3 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในโบสถ์ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.4 ค่าส่งเสริมองค์กรชุมชนคาทอลิกในโรงเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.5 ค่าจริยธรรมและคำสอนศาสนาต่างๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.6 ค่างานส่งเสริมชมรมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าคาทอลิก (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.10 โครงการครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.15 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.16 โครงการค่ายผู้นำกองหน้าร่าเริงอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด โครงการความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายและข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลพร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคการทำงานเพื่อนำผลมาประเมินปรับปรุงและพัฒนางาน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นติดตาม / ตรวจสอบ / ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นติดตาม / ตรวจสอบ / ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 6.ทดสอบ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สิ้นเปลือง+ผลิตเอกสาร ใบความรู้ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- สรุป/รายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 4. สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 4.ขั้นสรุปรายผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- ขั้นสรุป / รายงาน/ ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- ขั้นติดตาม / ตรวจสอบ / ประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งที่ บกพร่องและพัฒนางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา ในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- สรุป รายงานผล ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคการทำงาน เพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- 3.3 ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- 2.9 สะท้อนข้อมูลสรุปที่เกิดจากการปฏิบัติงาน โครงการเพื่อเป็นข้อมูลของผลที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ (15.2) (วันที่ 15 เม.ย. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 เม.ย. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิลผล (วันที่ 16 เม.ย. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 16 เม.ย. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- 4. ขั้นสรุป /รายงาน / ปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป ตามปฏิทินที่กำหนด (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมตาม ปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาให้ดีขึ้น (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 18 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุป รายงานผล ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 21 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 23 เม.ย. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 24 เม.ย. 2560)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 24 เม.ย. 2560)
- 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จัดทำ (วันที่ 24 เม.ย. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 24 เม.ย. 2560)
- 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมตาม ปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 24 เม.ย. 2560)
- 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในปี การศึกษาต่อไป (วันที่ 24 เม.ย. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 24 เม.ย. 2560)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป ตามที่กำหนด (วันที่ 24 เม.ย. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 24 เม.ย. 2560)
- 4.1 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูหอพัก (วันที่ 24 เม.ย. 2560)
- 4.2 นำเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารเพื่อหา วิธีปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น (วันที่ 24 เม.ย. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 24 เม.ย. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/พัฒนา (วันที่ 24 เม.ย. 2560)
- 3.ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 26 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 26 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3.ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 26 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4.สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 26 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 26 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 27 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3.ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 27 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.4 กำกับติดตามให้แต่ละฝ่ายดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วันที่ 27 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.7 มีส่วนร่วม กำกับติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย (9.2) (วันที่ 27 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิลผล (วันที่ 27 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 27 เม.ย. 2560)
- ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรม (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ติดตามผลและประเมินโครงการ (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด รายงานผลและพัฒนา (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 1.3 ดำเนินการตามงาน/โครงการ (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม (3.2) (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตน (4.1) (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4.สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.3 งานจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.4 งานจัดซื้อสื่ิอสารสนเทศ และทรัพยากรสิ่งพิมพ์ (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.5 งานซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพยากรสิ่งพิมพ์ (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.6 งานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานตามแผนที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3.3 ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- 2.ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4.สรุป/รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.ขั้นตอนการดำเนินงาน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- 4. ขั้นสรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นตอนดำเนินการการ (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- ติดตามและประเมินผล (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง อาหารที่พัก และสุขภาพของนักเรียนประจำ (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานหลัก/ร่วม/สากล/) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานของฝ่ายนักเรียนประจำ (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.2 เบิก-จ่ายงบประมาณและจัดทำค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับนักเรียนประจำ (G.5) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.3 จัดทำทะเบียนและสารสนเทศของนักเรียนประจำ (G.6) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.5 จัดประชุมฝ่าย (TQA.5.2) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.6 กำหนดวิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่มที่เน้นการ พัฒนา นักเรียนไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีฝ่าย (8.1)(TQA.1) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.7 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฝ่าย (8.3.2) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.8 พัฒนาบุคลากรฝ่าย (8.3.3) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.9 ดำเนินงานตามระเบียบกำหนด (9.1.1) (TQA.6.2) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.10 ประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.10 ประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง (9.3.1, 9.3.2) (TQA.3.1) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.11 จัดระบบสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการ จัดการฝ่าย (12.3) (TQA.4.2) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.12มีการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน (12.4) (TQA.6.1) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.13 สนับสนุนส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน (14.1.1) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.14 สนับสนุนส่งเสริมเอกลักษณ์สถานศึกษา(14.1.2) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.15 มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้าง การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง (15.1.2) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.16โครงการปรับปรุงตึกเทโอฟานเป็นหอพัก (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.17โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายนักเรียนประจำ (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.14 สนับสนุนส่งเสริมเอกลักษณ์สถานศึกษา(14.1.2) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.15 มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้าง การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง (15.1.2) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.15 มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้าง การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง (15.1.2) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.16โครงการปรับปรุงตึกเทโอฟานเป็นหอพัก (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.17โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายนักเรียนประจำ (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป ตามที่กำหนดตามปฏิทิน (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จัดทำ (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาเพื่อปรับปรุง แก้ไขในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 จัดให้มีครูควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ประจำ (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.2 ดำเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอก ลักษณ์สถานศึกษา และมีผลการพิจารณา แผนปฏิบัติ การประจำปีที่ทันสมัยปฏิบัติได้ (9.1.1) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.3 มีระบบกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษา สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนต่อเนื่อง (14.1.2) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.4 พัฒนานักเรียนทั้งครบร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ (TQA.3.3) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.5 มีการติดตามผลการให้บริการอย่างเป็นระบบ (G.3(2.5)) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.6 ร่วมงานราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.7 ร่วมงานคืนสู่เหย้า (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.8 งานวันเด็ก (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.9 งานสังสรรค์ประจำปี (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.10 ดำเนินการจัดออแกไนซ์เกมส์ประเภทต่าง ๆ (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.11 โครงการวันลอยกระทง (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.12 โครงการเปิดไฟต้นคริสต์มาส (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.13 โครงการวันฉลองคริส์ตมาส นักเรียนประจำ (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป ตามปฏิทินที่กำหนด (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป /รายงาน / ปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมตาม ปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาให้ดีขึ้น (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี (9.1.1) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.2 มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมเพื่อ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.3 มีการดำเนินงานคุณภาพนักเรียนและการสนับ สนุนผู้ปกครอง (TQA.3.2(1)) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.4 จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่ครบถ้วน เหมาะสม (G.6(2)) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.5 ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผลต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ สนองต่อความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง (G.4(2)) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.5 ประชุมอบรมนักเรียนประจำ (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.6 ประชุมครูดูแลนักเรียนประจำ (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดตามปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จัดทำ (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมตาม ปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4.2 นำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในปี การศึกษาต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 ครูหอพักปฏิบัติตามขอบข่ายงานที่ได้รับ มอบหมาย (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.2 มีการดำเนินงานคุณภาพนักเรียนและการ สนับสนุนผู้ปกครอง (TQA.3.2(1)) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.3 จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่ ครบถ้วนเหมาะสม (G.6(2)) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.4 ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผลต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ สนองต่อความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง (G.4(2)) (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป ตามที่กำหนด (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4.1 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูหอพัก (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4.2 นำเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารเพื่อหา วิธีปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/พัฒนา (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงและพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินการจัดหาวัสดุ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของแผนก MLP (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.3 ส่งเสริมให้นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3.1 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของแผนก MLPให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นประเมิน สรุป (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด กำกับ/ ติดตาม/ ตรวจสอบ/ประเมิน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุป/รายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.2 ดำเนินงานบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการในฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ (TQA.5.1) (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.4 พัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล (G.2.1-2.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.5 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฝ่ายธุรการ-การเงิน (TQA.6.1G.4) (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.6 ประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง (G.6) (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4. สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4.ขั้นสรุปรายผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย มาตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสถานศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ใช้ข้อมูลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดในการวางแผนบริหารจัดการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฝ่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ให้คำแนะนำ คำปรึกษษทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด วางแผนพัฒนาผลการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริมภายในและภายนอกสถานศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ให้ความร่วมมือกับชุมชน สังคมที่่ส่งผลต่อสถานศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ประสานการแลกเปลี่ยนรเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด โครงการพัฒนาโรงเรียนกรณีเร่งด่วน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันท