Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 กุมภาพันธ์ 2563  3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล Assumption College Sriracha  
1 มีนาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 มีนาคม 2563  2 ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 มีนาคม 2563  2.2 ประธานคณะกรรมการ Assumption College Sriracha  
1 มีนาคม 2563  2.1 คัดเลือกครูที่ไปศึกษาต่างประเทศ Assumption College Sriracha  
1 มีนาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 เมษายน 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 เมษายน 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563   Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  4. ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  4. ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  4. ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  4. ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  4. ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  3. ขั้นประเมิน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  3. ขั้นประเมิน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  3. ขั้นประเมิน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  3. ขั้นประเมิน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  3. ขั้นประเมิน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2. ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล Assumption College Sriracha  
1 2 3 4