Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายกิจกรรม
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
0 00 543  ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha  
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก Assumption College Sriracha  
0 00 543  ดำเนินการส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขัน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha  
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง Assumption College Sriracha  
0 00 543  ดำเนินการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 18 Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha  
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถภาพ Assumption College Sriracha  
0 00 543  ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน สรุปผลการทดสอบ คัดเลือกนักเรียนไม่ผ่านเกรฑ์ ประชุมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ทำจดหมายขออนุญาตผู้ปกครองเข้าค่าย ดำเนินการจัดค่ายสมรรถภาพทางกาย Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha  
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนในการแข่งขันกีฬาเครือ Assumption College Sriracha  
0 00 543  ดำเนินการส่งทีมเข้าแข่งขัน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประเมินผบ/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha  
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน ประชาสัมพันะ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ Assumption College Sriracha  
0 00 543  ดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha  
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประเมินผบ/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha  
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน ประชาสัมพันะ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ Assumption College Sriracha  
0 00 543  ดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประเมินผบ/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha  
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน ประชาสัมพันะ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ Assumption College Sriracha  
0 00 543  ดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประเมินผบ/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha  
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน ประชาสัมพันะ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ Assumption College Sriracha  
0 00 543  ดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประเมินผล/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha  
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน ประชาสัมพันะ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ Assumption College Sriracha  
0 00 543  ดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
0 00 543  ประเมินผบ/สรุปผล/รายการ/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha  
3 มกราคม 2563   Assumption College Sriracha  
3 มกราคม 2563  1. ปรุชุมคณะครูงานอภิบาลและผู้เกี่ยวข้อง 1.1 แต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.2 วางแผนและกำหนดการ 2. ประชาสัมพันธ์ 2.1 ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะครูและนักเรียนได้ทราบถึงเกี่ยวกับโครงการ 2.2 ชี้แจงกำหนดการ ข้อมูลให้ทุกคนได้ทราบ 3. ดำเนินงานตามปฏิทินงานอภิบาล 3.1 สำรวจพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินงาน 3.2 ประชุมและวางแผนกับชุมชน 3.3 ออกจดหมายเวียนขอสนับสนุนทรัพย์ 3.4 นัดหมายวันและเวลาดำเนินงาน 4. ติดตามประเมินผล 4.1 แบบสัมภาษณ์ 4.2 แบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 5. สุรปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 6.1 วัดคาทอลิก/โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 6.2 โรงเรียน/ชุมชนด้อยโอกาส/ คนยากจน  
2 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
1 พฤษภาคม 2563  2.ขั้นดำเนินการ Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563  4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมทีจัด/ปฏิทินการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563  4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมทีจัด/ปฏิทินการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563  อถิบาลและอาสาพัฒนา Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563   Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563   Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563   Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563   Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563   Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563  4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมทีจัด/ปฏิทินการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563  4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมทีจัด/ปฏิทินการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563  4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมทีจัด/ปฏิทินการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563  4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมทีจัด/ปฏิทินการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563  4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมทีจัด/ปฏิทินการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563  4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมทีจัด/ปฏิทินการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563  4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมทีจัด/ปฏิทินการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563  แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมทีจัด/ปฏิทินการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563   Assumption College Sriracha  
15 พฤษภาคม 2563   Assumption College Sriracha  
16 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
16 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
18 พฤษภาคม 2563  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา Assumption College Sriracha  
19 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
20 พฤษภาคม 2563  1. ขั้นวางแผน Assumption College Sriracha  
20 พฤษภาคม 2563  ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ Assumption College Sriracha  
21 พฤษภาคม 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด้จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลักษณ พระบรมราชินี ปีการศึกษา 2563 Assumption College Sriracha  
22 พฤษภาคม 2563  แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการนักเรียน Assumption College Sriracha  
25 พฤษภาคม 2563  พิจารณากำหนดรูปแบบการดำเนินกิจกรรม Assumption College Sriracha  
28 พฤษภาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน ประชาสัมพันะ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ Assumption College Sriracha  
28 พฤษภาคม 2563  ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ กำหนดปฏิทินการดำเนินการ Assumption College Sriracha  
29 พฤษภาคม 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
31 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด Assumption College Sriracha  
31 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด Assumption College Sriracha  
1 มิถุนายน 2563   Assumption College Sriracha  
1 มิถุนายน 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
1 มิถุนายน 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
1 มิถุนายน 2563  ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน ประชาสัมพันะ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ Assumption College Sriracha  
1 มิถุนายน 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
1 มิถุนายน 2563  4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมทีจัด/ปฏิทินการดำเนินงาน Assumption College Sriracha  
1 มิถุนายน 2563   Assumption College Sriracha  
1 มิถุนายน 2563   Assumption College Sriracha  
1 มิถุนายน 2563  วันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต Assumption College Sriracha  
2 มิถุนายน 2563  พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษร พระบรมราชนี และพิธีทูลเกล้าฯ ถวายสมุดลงนามถวายพระพรฯ และแจกันดอกไม้ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง Assumption College Sriracha  
2 มิถุนายน 2563   Assumption College Sriracha  
2 มิถุนายน 2563   Assumption College Sriracha  
2 มิถุนายน 2563  ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ Assumption College Sriracha  
2 มิถุนายน 2563  ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ Assumption College Sriracha  
2 มิถุนายน 2563  คณะกรรมการกำหนดรูปแบบการดำเนินกิจกรรม Assumption College Sriracha  
3 มิถุนายน 2563  สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน ประชาสัมพันะ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ Assumption College Sriracha  
3 มิถุนายน 2563  สิ้นสุด พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษร พระบรมราชนี และพิธีทูลเกล้าฯ ถวายสมุดลงนามถวายพระพรฯ และแจกันดอกไม้ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง Assumption College Sriracha  
3 มิถุนายน 2563  สิ้นสุด Assumption College Sriracha  
1 2 3 4