[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภายนอกศึกษาดูงาน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 76 อัลบัมภาพ

No. 5876   โรงเรียนดวงมณีศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้  
No. 5800   โครงการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตร  
No. 5794   โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 4  
No. 5534   ศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  
No. 5533   นำเสนอการเรียนการสอนช่วงปิดภาคเรียน  
No. 5494   แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
No. 5401   ศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม  
No. 5187   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายธุรการ การเงิน โรงเรียนดาราสมุทร ศึกษาดูงาน  
No. 5095   นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (กลุ่มที่ 2) มาศึกษาดูงาน  
No. 5088   นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาศึกษาดูงาน  
No. 4990   คณะกรรมการวิชาการ ศึกษาดูงาน  
No. 4918   ฝ่ายบริการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดาราสมุทร  
No. 4877   ร.ร ดวงมณีศึกษาดูงานและจัดกิจกรรม Walk Rally  
No. 4613   ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจโรงเรียนมาตรฐานสากล  
No. 4562   ทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้น ม.1-ม.3 แผนก MLP  
No. 4490   อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน  
No. 4380   คณะครูฝ่ายธุรการ การเงิน ศึกษาดูงานการรับสมัครนักเรียนใหม่ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
No. 4357   โรงเรียนมหาวชิราวุธ ศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เข้มข้น (Gifted)  
No. 4298   คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงาน  
No. 4186   โรงเรียนนครพนมวิทยาคมศึกษาดูงานแผนก MLP