[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 8272   กิจกรรมวาดภาพในหัวข้อ "สุนทรภู่กวีไทย ต้านภัยยาเสพติด"  
No. 8271   แข่งขันพูดต่อต้านยาเสพติด แผนกปฐมวัย  
No. 8269   "กิจกรรมสาธิตมวยไทย"โครงการสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข  
No. 8267   มินิคอนเสิร์ต AIS Zeed Present LOVEiS hi! School #รักแรกPOP  
No. 8260   เรียนรู้นอกห้องเรียน แผนกปฐมวัย  
No. 8259   ประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด แผนกปฐมวัย  
No. 8258   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัย ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนมิถุนายน  
No. 8250   ประชุมนักเรียนประจำครั้งที่ 1/2562  
No. 8248   อบรมนายหมู่และรองนายหมู่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562  
No. 8230   ฝึกซ้อมพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562  
No. 8223   " Play & Learn Plearn Camp " แผนกปฐมวัย  
No. 8214   พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562  
No. 8213   พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562  
No. 8212   พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562  
No. 8211   พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562  
No. 8209   แผนกปฐมวัย คัดกรองเด็กทุกเช้า เพื่อเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก  
No. 8208   พิธีไหว้ครู แผนกปฐมวัย  
No. 8202   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าฟังบรรยาย “ระบบTCAS”  
No. 8195   คณะกรรมการนักเรียน TO BE NUMBER ONE ACS CLUB รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562  
No. 8192   พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชีนี