[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 1741   ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณครูระดับมหาบัณฑิตใหม่  
No. 1740   พัฒนาผู้เรียนด้านความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  
No. 1739   ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม  
No. 1736   พิธีเสกรถบัสคันใหม่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
No. 1735   ฉลองวันคล้ายวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
No. 1734   พัฒนาผู้เรียนด้านการแสดงความเคารพด้วยการไหว้  
No. 1718   พัฒนาผู้เรียนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558  
No. 1716   คณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
No. 1715   งานเลี้ยงอาหารค่ำนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนิวซีแลนด์ - ประเทศไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2555  
No. 1709   ร่วมแสดงความยินดีกับมิสรุ่งทิวา ประสงค์กับมิสสุรางรัตน์ แบบขุนทด ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท วันที่ 19 กรกฎาคม 2555  
No. 1708   congratulation  
No. 1693   โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม นิวซีแลนด์ - ประเทศไทย เรียนทำส้มตำและขนมลูกชุบวันที่ 18 กรกฎาคม 2555  
No. 1692   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรม "พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักของศาสนา"  
No. 1691   รางวัล "คนดีศรีอัสสัม"  
No. 1690   ประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้านระเบียบวินัย  
No. 1682   ร่วมยินดีกับครูผู้มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน 16 กค 55  
No. 1681   ร่วมยินดีกับครูผู้มีผลงานสื่อการสอน 16 ก.ค. 55  
No. 1679   มอบรางวัลแก่ผู้เรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 16 กค 55  
No. 1674   ม.ต้นจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมุ่งมั่นในการเรียน 13 ก.ค. 55  
No. 1672   แข่งขันตอบปัญหา หลักธรรม