[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 8191   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 1 /2562  
No. 8177   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัยครั้งที่ 1/2562  
No. 8168   ประชุมนักเรียนประจำตึกเทโอฟาน  
No. 8167   ประชุมนักเรียนประจำหอพักครู  
No. 8166   ประชุมนักเรียนประจำหอพักคาเบรียลา  
No. 8165   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2562  
No. 8163   การเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับประถมศึกษา  
No. 8158   ประชุมนักเรียนประจำตึกราฟาแอล  
No. 8157   ประชุมครูระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
No. 8156   พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 8141   กิจกรรมวันสงกรานต์ แผนกปฐมวัย  
No. 8140   กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วง Summer ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษา (E4)  
No. 8139   กิจกรรมแนะแนว Summer Course E1 Course “Adventure Sci จุดประกายความคิดทางวิทยาศาสตร์” เชิญศิษย์เก่า ACS6952 แนะแนวทางการศึกษา  
No. 8138   ซัมเมอร์นี้ นักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้มีโอกาสใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์  
No. 8137   มิสจุรี ทวีธนวาณิชย์ จัดกิจกรรม “General Chemistry Laboratory ในช่วง Summer Course 2019  
No. 8135   นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ศิลป์-ภาษาอังกฤษ ทำการทดสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ  
No. 8128   พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 8125   วิชาการใช้ห้องสมุด ม.1 สัปดาห์ที่ 3 : แนะนำการใช้บริการ มุม IT Zones คอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้า  
No. 8113   กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วง Summer นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษา (E4)  
No. 8112   กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์