[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ แจ้งผลการดำเนินการ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 125 อัลบัมภาพ

No. 5369   จัดกิจกรรม Workshop ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของฝ่ายต่าง ๆ  
No. 5335   ห้องสมุด ณ โภชนาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 5329   ประชุมคณะอนุกรรมการงานลูกเสือ 1/2559  
No. 5285   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558  
No. 5160   การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ชั้น ป.6 วันที่ 27 ก.พ.59  
No. 5157   เข้าร่วมประชุมชี้แจงจากเขตพื้นที่การศึกษา ชบ.3 เรื่องการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558  
No. 5092   ประชุมคณะกรรมการรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ  
No. 5040   สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2559  
No. 4914   นักเรียนกลุ่มแรก เข้าเรียนในอาคารยอห์นแมรี่  
No. 4795   อบรมเชิงปฏิบัติการการกำกับติดตามงานและประชาสัมพันธ์โดยใช้ระบบ SWIS  
No. 4733   ประชุมคณะกรรมการลูกเสือ ครั้งที่ 1/2558  
No. 4677   ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 4/2558  
No. 4565   ประชุมค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถ  
No. 4479   ต่อเติมห้องเรียนโปรแกรม MLP แผนกปฐมวัย  
No. 4294   การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  
No. 4243   ประชุมคณะกรรมการระบบSWIS  
No. 4185   ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารยอห์น แมรี่ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4171   ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารยอห์น แมรี่ ณ วันที่ 26 มกราคม 2558  
No. 4157   ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารยอห์น แมรี่ ช่วงวันที่ 12 ถึง 21 มกราคม 2558  
No. 4097   ภาพความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเรียนมัธยมสูง 5 ชั้น ณ วันที่ 7 มกราคม 2558