[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 7303   ประชุมกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  
No. 7302   แนะนำหนังสือใหม่ "ชุดฉันรักธรรมชาติ" และ "ชุดเกษตรกรรมลองทำดู" ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7297   พิธีเปิดค่ายผู้นำนักเรียน ปีการศึกษา 2561  
No. 7296   ศุกร์หรรษาในกิจกรรมสนุกๆ "โป่งหรรษา" กับห้องสมุดประถม  
No. 7293   การศึกษาระบบทางเดินอาหารของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก (กบ)  
No. 7292   กิจกรรมการเรียนรู้วิธีการบัดกรี และอุปกรณ์ต่างๆ  
No. 7290   "แนะนำหนังสือดีที่น่าอ่าน" กับห้องสมุดระดับชั้นประถม  
No. 7283   ประชุมครูระดับประถมศึกษา หมวดภาษาต่างประเทศ  
No. 7279   ศุกร์หรรษากับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "จุลสารแสนสนุก" ห้องสมุดระดับชั้นประถมศึกษา  
No. 7277   กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับความดันในหลอดแก้วรูปตัวยูหรือแมนอมิเตอร์  
No. 7276   กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาความหลากหลายทางชีววิทยา  
No. 7275   กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการศึกษาส่วนประกอบและหน้าที่ของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  
No. 7274   ประชุมหมวดวิทยาศาสตร์การจัดการเรียนการสอน  
No. 7269   ประชุมคณะกรรมการนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม วันที่ 1 มิ.ย.2561 ปีการศึกษา 2561  
No. 7268   กิจกรรมการเรียนการสอน Robot  
No. 7259   ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
No. 7254   ประชุมนักเรียนคาทอลิกและอิสลาม ปีการศึกษา 2561  
No. 7253   บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แผนกปฐมวัย  
No. 7251   ประชุมกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  
No. 7249   ปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561