[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 609 อัลบัมภาพ

No. 3709   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ CGA สัญจร ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 22 สิงหาคม 2557  
No. 3696   กิจกรรมการเรียนการสอนที่แสดงการบูรณาการการฝึกทักษะการคิดที่กำหนดให้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
No. 3691   การแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 13 วันที่ 19 สิงหาคม 2557  
No. 3689   ทดลองใช้โต๊ะเก้าอี้นักเรียนแบบใหม่ที่ห้อง ม. 4/3  
No. 3682   พิธีปลงศพ คุณแม่เกษร วรศิลป์ มารดาของ ม.ปรีชา วรศิลป์ วันที่ 16 สิงหาคม 2557  
No. 3681   ร่วมวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ คุณแม่เกษร วรศิลป์ วันที่ 13 สิงหาคม 2557  
No. 3669   กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติจริงโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
No. 3656   เตรียมความพร้อมนักเรียนผู้ทำหน้าที่เป็น MC ต้อนรับและกำกับการแข่งขันการโต้สาระวาทีระดับมัธยมศึกษาโลก  
No. 3655   ห้องสมุดเทโอฟาน แนะนำหนังสือน่าอ่าน ประจำวันที่ 6-15 สิงหาคม พ.ศ. 2557  
No. 3652   กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกปฎิบัติการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
No. 3650   ปรับแต่งต้นไม้บริเวณสนามหญ้าเทียม  
No. 3639   มอบตู้น้ำดื่มให้กับนักเรียนตึกโดนาเซียง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557  
No. 3629   ผู้ปกครองและศิษย์เก่าได้มอบกระบือให้กับทางโรงเรียน วันที่ 29 กรกฎาคม 2557  
No. 3627   กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการเรียนรู้เฉพาะด้านการเล่นกีฬาเบื้องต้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
No. 3601   ห้องสมุดเทโอฟาน แนะนำหนังสือน่าอ่าน ประจำวันนี่ 24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  
No. 3599   ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะ พบคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557  
No. 3571   ห้องสมุดเทโอฟาน แนะนำหนังสือน่าอ่าน ประจำวันนี่ 16-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  
No. 3543   ผู้ปกครองนักเรียน เข้าพบ ภราดาวิทยา เทพกอม หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน วันที่ 8 กรกฎาคม 2557  
No. 3538   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ พิจารณาข้อสอบ ร่วมกับงานวัดผลฯ ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557  
No. 3525   เชิญชวนคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม "ปั่นเพิ่มกำลังกาย ปั่นลดพลังไฟ"