[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 4443   ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3  
No. 4442   กิจกรรมอบรมการเล่นหมากล้อม ครั้งที่1  
No. 4440   การสอบแอดมิชชั่นเเละการเลือกคณะที่สนใจของนักเรียนม.ปลาย  
No. 4439   แข่งขันการพูด กิจกรรมสัปดาห์ต้านยาเสพติด แผนกปฐมวัย  
No. 4438   พิธีเปิด ORGANIZED GAMES ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 4437   ศูนย์ดนตรีร่วมบรรเลงในพิธีปฏิญาณตนของภราดา  
No. 4433   การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
No. 4430   กำหนดจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558  
No. 4426   แข่งขันระบายสี กิจกรรมสัปดาห์ต้านยาเสพติด แผนกปฐมวัย  
No. 4415   ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2  
No. 4404   กิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่" ส่งเสริมการอ่านนอกห้องสมุด  
No. 4402   กิจกรรมปลูกต้นไม้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 4394   Organized Games ประจำนักเรียนหญิง  
No. 4393   กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน  
No. 4392   การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
No. 4390   พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2558 ระดับ ม.ต้น  
No. 4388   กิจกรรมวันไหว้ครู แผนกปฐมวัย  
No. 4385   กิจกรรมวันไหว้ครูตึกโดนาเซียง  
No. 4372   ประชุมคณะอนุกรรมการงานอภิบาลและอาสาพัฒนา ครั้งที่ 2/2558  
No. 4371   พิธีบูชาขอบพระคุณ "วันศุกร์ต้นเดือน" มิถุนายน 2558