[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 4366   กิจกรรมชุมนุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 4364   ปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ปีการศึกษา2558(30-31 พ.ค. 58)  
No. 4359   ประชุมนักเรียนประจำหอพักในโรงเรียนและหอพักครูครั้งที่1/2558  
No. 4358   ผู้อำนวยการพบคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 4352   การประชุมครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 4351   ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
No. 4350   ประชุมคณะอนุกรรมการงานอภิบาลและอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1/2558  
No. 4349   ระดับ MLP ฟังธรรมเทศนาในโอกาสเปิดปีการศึกษา  
No. 4348   พิธีบูชาขอบพระคุณ"เปิดเรียนปีการศึกษา 2558)  
No. 4347   จัดปาฐกถาธรรมโครงการแพร่ธรรมในสถานศึกษา  
No. 4346   โครงการแพร่ธรรมในสถานศึกษา ตึกเซนต์เมรี่  
No. 4342   ประชุมคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
No. 4337   ประชุมฝ่ายธุรการ- การเงิน ครั้งที่ 1/2558  
No. 4332   พิธีปฐมนิเทศและทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษ  
No. 4324   พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมภาษาจีน  
No. 4323   กิจกรรม summer ระดับประถมศึกษา  
No. 4322   พิธีแสดงตัวเป็นพุทธมามกะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  
No. 4319   ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
No. 4315   การสาธิตการเล่นครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แผนก MLP  
No. 4312   กิจกรรมซัมเมอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2557