[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 3609   การจัดระเบียบจราจรและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตึกโดนาเซียง  
No. 3605   กิจกรรมชุมนุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 3604   ประชุมครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เตรียมความพร้อมสอบมาตรฐาน วันที่ 23 กรกฏาคม 2557  
No. 3603   ประชุมครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 22 กรกฏาคม 2557  
No. 3602   มอบรางวัล "ลุ้นโชคบอลโลก 2014" ณ ห้องสมุดกลาง  
No. 3598   นักเรียนสอบความถนัดทางการเรียน วันที่ 23 กรกฎาคม 2557  
No. 3594   กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนรู้เฉพาะด้านเคมี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
No. 3593   นักเรียนชั้นประถมศึกษาตึกโดนาเซียง เข้าร่วมกิจกรรม โจ๊กเต็มคำบูมเมอเเรงสคูลทัวร์  
No. 3591   การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แนะนำการจัดทำวิจัยชั้นเรียน  
No. 3590   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นม. 6  
No. 3587   อบรมสัมมนา เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  
No. 3586   การสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2557  
No. 3583   มหกรรมคอนเสิร์ต FSG ร่วมใจต้าน ยาเสพติด สัญจร วันที่ 18 กรกฎาคม 2557  
No. 3582   กิจกรรมทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก 2014 ห้องสมุดเซนต์แมรี่ร่วมกับครูและนักเรียน วันที่ 18 ก.ค. 57  
No. 3580   พิธีเปิดศูนย์ดนตรีและกิจกรรมพิเศษ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557  
No. 3579   พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 18 กรกฎาคม 2557  
No. 3578   นักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมเกมนันทนาการจากไอศกรีมวอลล์  
No. 3577   กิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 3576   การประกวดวาดภาพ Q-style นักบุญหลุยส์มารี มัธยมศึกษาปีที่1-3  
No. 3572   เตรียมสถานที่ 5 จุดเพื่อจัดกิจกรรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2557