[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 3569   ประกวดการพูด แผนกปฐมวัยหัวข้อ "อัสสัมชัญศรีราชาต้านยาเสพติด" ระดับชั้นอนุบาล2 และ อนุบาล3  
No. 3568   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี แผนกปฐมวัย  
No. 3563   ประกวดการพูดของแผนกปฐมวัย หัวข้อ "อัสสัมชัญต้านยาเสพติด"  
No. 3562   แข่งขันระบายสี กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี แผนกปฐมวัย  
No. 3560   นิเทศการสอน ชั้นอนุบาล1/1 แผนกปฐมวัย  
No. 3556   กิจกรรมวันเข้าพรรษา วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
No. 3554   กิจกรรมเข้าพรรษา แผนกปฐมวัย  
No. 3552   นิเทศการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(10 ก.ค. 2557)  
No. 3549   กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา  
No. 3541   การอบรมการเล่นหมากล้อมครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนป.5-ม.6 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557  
No. 3540   กิจกรรมประกวดการพูดเนื่องในสัปดาห์ต้านยาเสพติด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  
No. 3539   ประชุมคณะกรรมฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 4/2557  
No. 3537   อบรมให้ความรู้"วิจัยในชั้นเรียน"  
No. 3535   กิจกรรมค่ายวิชาการ “Acs save energyฉลอง 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 3533   หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อบรมคณะกรรมการนักเรียน วันที่ 8 กรกฎาคม 2557  
No. 3529   หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อบรมคณะกรรมการนักเรียนวันที่ 7 กรกฎาคม 2557  
No. 3528   พิธีหล่อเทียนพรรษา ในเทศกาลวันเข้าพรรษา วันที่ 7 กรกฎาคม 2557  
No. 3519   นายหมู่และรองนายหมู่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายฝึกอบรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2557  
No. 3518   งานนโยบายและแผนให้บริการความรู้และทำ workshop การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
No. 3514   นายหมู่และรองนายหมู่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายฝึกอบรม วันที่ 3 กรกฎาคม 2557