[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 3046   งานเลี้ยงฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2014 ครอบครัวพนักงาน วันที่ 25 ธันวาคม 2556  
No. 3042   พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวครู วันที่ 24 ธันวาคม 2556  
No. 3041   กิจกรรม ACS Christmas Fair 2014 วันที่ 24 ธันวาคม 2556  
No. 3040   นักเรียนร่วมพิธีอวยพรวันคริสต์มาสและปีใหม่แด่คณะภราดาและคณะครู วันที่ 24 ธันวาคม 2556  
No. 3038   กิจกรรมคริสต์มาส ระดับปฐมวัย  
No. 3037   นักเรียนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556  
No. 3035   การแข่งขันกรีฑาสีของนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556ครั้งที่ 22 วันที่ 21 ธันวาคม 2556  
No. 3034   ประชุมครูประจำเดือน ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556  
No. 3028   การแข่งขันรอบชิงกรีฑาสีอนุบาล ครั้งที่ 22 วันที่สาม  
No. 3025   รับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556  
No. 3024   อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การจัดการสอนสังคมศึกษาฯ ตามแนวทาง Teach Less Learn More : TLLM  
No. 3019   การแข่งขันกรีฑาสีอนุบาล ครั้งที่ 22  
No. 3015   การเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ O-NET  
No. 3010   รศ.ดร.บุญมี เณรยอด ให้คำปรึกษาเค้าโครงการทำวิจัย เป็นรายบุคคล วันที่ 17 ธันวาคม 2556  
No. 3009   สอบข้อเขียนวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ istudy  
No. 3004   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการจัดงานเลี้ยงฉลอง วันคล้ายวันเกิด ของภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล วันที่ 13 ธันวาคม 2556  
No. 3003   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 12/2556  
No. 3001   คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดถ้ำพระกุมาร ประจำปี 2013 วันที่ 16 ธันวาคม 2556  
No. 3000   ชมรมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกและศิษย์เก่ามอบของขวัญวันคริสต์มาสให้กับผู้อำนวยการ วันที่ 13 ธันวาคม 2556  
No. 2997   การจัดเตรียมพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส 2013 ของฝ่ายนักเรียนประจำ