[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 2917   กิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วันลอยกระทง และการประกวดนางนพมาศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  
No. 2911   กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  
No. 2907   กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงระดับชั้นอนุบาล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  
No. 2906   พิธีแต่งตั้งครูหัวหน้าสี ประธานนักเรียน กัปตันสี รองกัปตันสีและคฑากร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  
No. 2904   การทดสอบวัดความสามารถการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ของนักเรียนชั้น ป.3และป.6 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  
No. 2896   บริษัทเอนฟาโกร เอพลัส มาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย  
No. 2894   Cambridge Young Learners English Tests, KET and PET  
No. 2893   ABAC แนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.6 วันที่ 8 พ.ย.56 และ 11 พ.ย.56  
No. 2892   Chinese Abroad Study Center แนะแนวการศึกษาในประเทศจีนให้กับนักเรียนม.6  
No. 2884   ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูศูนย์ดนตรีรุ่นแรก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556  
No. 2882   คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เข้าพบพูดคุยกับนักเรียนในโครงการสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556  
No. 2881   การตรวจประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556  
No. 2880   การตรวจประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556  
No. 2869   มอบเกียรติบัตรงานวิชาการสัมพันธ์ ระดับชั้นอนุบาล 2  
No. 2868   ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรม วันที่ 30 ตุลาคม 2556  
No. 2867   มอบใบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน ที่ผ่านค่ายวิทยาศาสตร์ที่ต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 30 ตุลาคม 2556  
No. 2865   มอบเกียรติบัตรงานวิชาการสัมพันธ์ ระดับชั้นอนุบาล1  
No. 2859   นักเรียนประจำเข้าตึก วันที่ 27 ตุลาคม 2556  
No. 2858   วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน วันที่ 28 ตุลาคม 2556  
No. 2857   วันสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แผนก MLP