[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 2800   "กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556"  
No. 2799   ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสภาพจริง (นักเรียนพระราชทาน) วันที่ 18 กันยายน 2556  
No. 2798   นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 18 กันยายน 2556  
No. 2795   นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 17 กันยายน 2556  
No. 2789   นักเรียนแผนก MLP ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 16 กันยายน 2556  
No. 2785   วันที่สี่ของการแข่งขันกิจกรรมวิชาการปฐมวัย  
No. 2784   พิธีเปิดงานวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 12 กันยายน 2556  
No. 2782   พิธีเปิดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ วันที่ 12 กันยายน 2556  
No. 2781   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าและเขาเขียว จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
No. 2779   นักเรียนปฐมวัยเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสมุนไพร  
No. 2778   ครูนก "เปิดโลกกว้างให้กับพวกผม"  
No. 2777   นักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 ทดลองจัดห้องเรียนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศห้องเรียน  
No. 2775   วันที่สามของการแข่งขันกิจกรรมวิชาการปฐมวัย  
No. 2774   ทดลองการจมลอยของนักเรียนอนุบาล 3 ห้อง 4  
No. 2771   วันที่สองของกิจกรรมการแข่งขันวิชาการปฐมวัย  
No. 2770   กิจกรรมแข่งขันวิชาการปฐมวัย  
No. 2769   คณะครูคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำเดือนกันยายน วันที่ 8 กันยายน 2556  
No. 2767   การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับแบบร่อนนานและร่อนไกล : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
No. 2765   พิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่ง ครั้งที่ 16 วันที่ 7 กันยายน 2556  
No. 2763   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2556