[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 2678   พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 12 วันที่ 6 สิงหาคม 2556  
No. 2677   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายวิชาการ วันที่ 6 สิงหาคม 2556  
No. 2676   นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นอนุบาล 3 - ประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ วันที่ 6 สิงหาคม 2556  
No. 2675   นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ วันที่ 6 สิงหาคม 2556  
No. 2674   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมโครงการค่ายวิชาการ วันที่ 6 สิงหาคม 2556  
No. 2673   ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่วงจันทร์ จำรัส มารดาของมิสคนึงนุช พุ่มแจ้ง วันที่ 5 สิงหาคม 2556  
No. 2669   การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 สิงหาคม 2556 ณ ตึกเซนต์เมรี่  
No. 2667   กิจกรรมนิทานสัมพันธ์ระดับปฐมวัย  
No. 2665   นักเรียนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556  
No. 2664   มอบรางวัลการแข่งขันระบายสีกิจกรรมนักบุญหลุยส์ ระดับปฐมวัย  
No. 2663   นักเรียนระดับปฐมวัยรับการตรวจสุขภาพฟัน และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556  
No. 2662   มอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวันนักบุญหลุยส์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556  
No. 2661   ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ของคณะภราดา คณะครู นักเรียนและพนักงาน วันที่ 30 กรกฎาคม 2556  
No. 2660   มอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวันนักบุญหลุยส์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556  
No. 2659   ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบงานฉลองหิรัญสมโภชและสุวรรณสมโภชแห่งการปฏิญาณตน วันที่ 29 กรกฎาคม 2556  
No. 2658   พบ รศ.ดร.บุญมี เณรยอด เพื่อให้คำปรึกษาการจัดทำเครื่องมือต่อจากการทำเค้าโครงวิจัย เป็นรายบุคคล วันที่ 29 กรกฎาคม 2556  
No. 2657   มอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวันนักบุญหลุยส์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556  
No. 2655   ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 26 กรกฎาคม 2556  
No. 2654   ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครู ระดับปฐมวัย วันที่ 26 กรกฎาคม 2556  
No. 2651   ผู้ปกครองมาให้ความรู้ในหัวข้อ Body System ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 A-B (MLP) วันที่ 24 กรกฎาคม 2556