[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 2650   สัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา รุ่นที่ 2  
No. 2649   ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจำตึกวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2556  
No. 2648   ตัวแทนครูและนักเรียนระดับมัธยมต้น ร่วมแห่เทียนพรรษา วันที่ 19 กรกฎาคม 2556  
No. 2645   งานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย ระดับชั้น วันที่ 19 กรกฎาคม 2556  
No. 2644   พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองวันคล้ายวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 19 กรกฎาคม 2555  
No. 2643   งานฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 19 กรกฎาคม 2556  
No. 2638   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : ตอบคำถามชิงรางวัล "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556  
No. 2637   คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 18 กรกฎาคม 2556  
No. 2636   คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา วันที่ 18 กรกฎาคม 2556  
No. 2635   ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ มิสชญณกร (มิสพันทิพา) ชาเหลา วันที่ 17 กรกฎาคม 2556  
No. 2634   พิธีหล่อเทียนพรรษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2556  
No. 2633   มอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556  
No. 2631   ฝ่ายปกครองประกาศเกียรติคุณ นักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี ด้านความชื่อสัตย์  
No. 2630   พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
No. 2629   กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตรง( แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)  
No. 2626   กิจกรรม “ นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ” ระดับปฐมวัย  
No. 2625   ประชุมเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
No. 2623   กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับอนุบาล 1 (สมุนไพรดับกลิ่น)  
No. 2622   กิจกรรมไหว้ครู ระดับปฐมวัย  
No. 2621   พิธีปฐมนิเทศและทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษ