[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 2543   พิธีไหว้ครู สักการะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 13 มิถุนายน 2556  
No. 2540   พิธีมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2556  
No. 2539   พิธีมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2556  
No. 2506   ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 14 มิถุนายน 2556  
No. 2505   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก วันที่ 14 มิถุนายน 2556  
No. 2504   ประชุมผู้ประกอบการขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 14 มิถุนายน 2556  
No. 2502   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2556  
No. 2501   พิธีไหว้ครู สักการะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณ วันที่ 13 มิถุนายน 2556  
No. 2500   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ชมการสาธิตวิธีการเล่นกีฬาสแต็ค วันที่ 12 มิถุนายน 2556  
No. 2499   อบรม นายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 11-12 มิถุนายน 2556  
No. 2498   อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 11 มิถุนายน 2556  
No. 2497   เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 11 มิถุนายน 2556  
No. 2496   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองครั้งที่ 2/2556  
No. 2493   คณะครูคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 9 มิถุนายน 2556  
No. 2491   นักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชนะเลิศฟุตบอลไนกี้คัพ เข้าพบภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ วันที่ 7 มิถุนายน 2556  
No. 2489   พิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน วันที่ 7 มิถุนายน 2556  
No. 2488   ผ่าไก่ ปลา และกบ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์  
No. 2487   ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลหาคำตอบวิทยาศาสตร์ ทาง Internet  
No. 2485   ประชุมนักเรียนคาทอลิกและนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ครงั้ ที่ 1/2556 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556  
No. 2482   งานแนะแนวได้จัดการบรรยายพิเศษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 4 มิถุนายน 2556