[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 2481   นักศึกษาวิิชาทหารชั้นปีที่ 1 รายงานตัว วันที่ 4 มิถุนายน 2556  
No. 2480   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ภูมิปัญญาสู่อาเซียน วันที่ 4 มิถุนายน 2556  
No. 2479   อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 4 มิถุนายน 2556  
No. 2478   นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทและร่วมพิธีแห่ศีล วันที่ 2 มิถุนายน 2556  
No. 2474   ผ่ากระเพาะอาหารและลำไส้เล็กของหมู โดยคำนึงผลถาวรที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  
No. 2472   พิธีเปิดลูกเสือกองรร้อยพิเศษเข้าค่ายฝึกอบรม วันที่ 30 พฤษภาคม 2556  
No. 2471   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก วันที่ 29 พฤษภาคม 2556  
No. 2470   ประชุุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556  
No. 2469   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ภูมิปัญญาสู่อาเซียน วันที่ 28 พฤษภาคม 2556  
No. 2466   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ฟังบรรยายพิเศษ เรื่องประเทศไทยใต้ร่มพระบารมี สู่ประชาคมเศษฐกิจอาเซียน วันที่ 27 พฤษภาคม 2556  
No. 2465   รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี่ที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2556  
No. 2464   พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556  
No. 2463   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556  
No. 2462   คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมพิธีต้อนรับผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการชุดใหม่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556  
No. 2461   นักเรียนประจำกลับเข้าที่พัก วันที่ 19 พฤษภาคม 2556  
No. 2459   คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมพิธีต้อนรับผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการชุดใหม่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556  
No. 2458   คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาร่วมพิธีต้อนรับผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการชุดใหม่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556  
No. 2455   งานเลี้ยงต้อนรับผู้บริหารชุดใหม่ สู้รั้วแดง ขาว วันที่ 17 พฤษภาคม 2556  
No. 2452   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และพิธีประดับเข็ม วันที่ 26 เมษายน 2556  
No. 2451   กิจกรรมงานเลี้ยงภาคฤดูร้อนนักเรียนประจำ วันที่ 25 เมษายน 2556