เรื่อง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกร่างคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4


 มิสนันทา  ลีนะเปสนันท์ และม.ธนากร  เจริญเตีย

 เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการยกร่างคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 

 ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2555

 ณ บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา   อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 43 ครั้ง

Keep