ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ


โรงเรียนส่งภราดาจรัญ  ศรีหล้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการและที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ  และมิสมาลี  อั้งลิ้ม  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

เข้าร่วมการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2555

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555

                                                       ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา                                                         บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 56 ครั้ง

Keep