งดสอนพิเศษกลุ่มย่อย


เนื่องจากวันที่ 6 - 7 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นวันวิชาการประจำปีของโรงเรียน  ฝ่ายนักเรียนประจำ จึงของดการเรียนพิเศษกลุ่มย่อย ในวันพุธที่ 5 กันยายน  พ.ศ. 2555 และวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555 เพื่อให้คุณครูจัดเตรียมงานตามที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 64 ครั้ง

Keep