ฝ่ายปกครองประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากกระทรวงศึกษาธิการ


ฝ่ายปกครองม.ยุทธนา คำหอม งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย และม.จักรพรรดิ  จิตรานุเคราะห์ งานสารสนเทศฝ่ายปกครองได้เข้าร่วมประชุม "การมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ปี 2556 และการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา  โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช)  ครั้งที่ 4 ภาคกลางและภาคตะวันออก  วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 57 ครั้ง

Keep