ส่งบุคลากรอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "เด็กปฐมวัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน (AD) "


ส่งบุคลากรอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "เด็กปฐมวัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน (AD)"

  ในวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2556

ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

รถออกศาลาไทย  เวลา 06.30 น. กลับเวลา 16.00 น.


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบุคลากร
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 73 ครั้ง

Keep