ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2556 (ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556) วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556


เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556  ผู้อำนวยการขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทุกท่านเข้าร่วม ประชุมครั้งที่ 4/2556 (ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556) ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ อาคารอำนวยการ  สำหรับระเบียบวาระฯ และรายงานการประชุมจะส่งให้กับคณะกรรมการแต่ละท่านทาง e-Office

จาก : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 67 ครั้ง

Keep