คณะครูปฐมวัยและผู้ช่วยครู เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เด็กปฐมวัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน


ตัวแทนคณะครูปฐมวัยและผู้ช่วยครู เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เด็กปฐมวัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิทยากร ดร.วรนาท  รักสกุลไทยและคณะ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 92 ครั้ง

Keep