คำสั่ง ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเข้าใช้และสืบค้นฐานข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์:TDC (Thai Digital Collection)


ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเข้าใช้และสืบค้นฐานข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารฉบับ

เต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ : TDC (Thai Digital Collection)

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556

ณ ห้องไซเบอร์โซน 1 ชั้น 6 สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 54 ครั้ง

Keep