การพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ประจำเดือนมิถุนายน 2556


 

ฝ่ายบริการได้ดำเนินการพ่นหมอกควันตามตึกเรียน  ตึกนักเรียนประจำ  และหอพักโรงเรียน เพื่อกำจัดยุงลาย เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอาคารสถานที่
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 73 ครั้ง

Keep