นิเทศการสอนคุณครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย ภาคเรียนที่2/2560


วันจันทร์ที่  11  ธันวาคม  2560  มิสนงคราญ  ศิริศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ มิสอัฉราวดี  ทองขาว ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา เข้านิเทศการสอน มิสแสงเดือน  พรหมศิริ คุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 93 ครั้ง

Keep