ฝ่ายวิชาการ มอบกระเช้าปีใหม่แก่หน่วยงานต่าง ๆ


วันที่ 21 ธันวาคม 2560 มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ มิสนันทา ลีนะเปสนันท์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล/วิจัย เป็นตัวแทนของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มอบกระเช้าปีใหม่แก่  รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รศ.ดร.บุญมี  เณรยอด และ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่งจำนวนผู้อ่าน 195 ครั้ง

Keep