อบรมระบบ Network


หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยี โดยมาสเตอร์ประสิทธิ์  จิตร์นิยม หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยี รับการอบรมและความรู้เพิ่มเติมในเชิงลึกของระบบ Network และการจัดการบริหาร server ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากบริษัท ชิชาง ในระหว่างวันที่ 10-12 ม.ค 2561 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี อาคารศักดา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 93 ครั้ง

Keep