ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2561


ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2561 วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านวิชาการและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เริ่มเรียนในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 - 2 มีนาคม 2562 เป็นต้นไปจำนวนผู้อ่าน 370 ครั้ง

Keep