ประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกเยาวชน


ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2018 ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกเยาวชน เมื่อวันที่ 27 -29 พฤศจิกายน 2018 ณ บ้านพักคณะพระมหาไถ่ พัทยาจำนวนผู้อ่าน 177 ครั้ง

Keep