ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกำหนดการมอบวุฒิบัตร


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สอบระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 และ มีกำหนดการต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบ เพื่อการเตรียมตัวตามกำหนดการ และ มีกำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 635 ครั้ง

Keep