ประชุมบุคลการงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2562


ประชุมบุคลากรงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 10.10 น. ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 และปรึกษาเรื่องการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562

 โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานห้องสมุด
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 131 ครั้ง

Keep