อัลบัมภาพที่ 9036    กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยป้องกันโรค "ไวรัสโคโรนา 2019" (งานอนามัย)
อัลบัมภาพที่ 8931    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการตรจสุขภาพช่องปากและฟัน (งานอนามัย)
<< Back Next >>