อัลบัมภาพที่ 9138    ประชุมพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 2/2562 (งานร้านค้า)
อัลบัมภาพที่ 9036    กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยป้องกันโรค "ไวรัสโคโรนา 2019" (งานอนามัย)
<< Back Next >>