อัลบัมภาพที่ 9197    ความคืบหน้าในการปรับปรุงห้องเรียน STEM และ ห้องเรียน Computer (งานสโตร์)
อัลบัมภาพที่ 9190    การปรับปรุง ต่อเติม โรงผลิตน้ำดื่ม ACS ของโรงเรียน ณ โรงหนังเฉลิมกว้าง (งานสโตร์)
<< Back Next >>