อัลบัมภาพที่ 9300    งานภายในค่ายลูกเสือ (งานค่ายลูกเสือ)
อัลบัมภาพที่ 9197    ความคืบหน้าในการปรับปรุงห้องเรียน STEM และ ห้องเรียน Computer (งานศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียน)
<< Back Next >>