รหัสประจำตัว : 0001

ชื่อ-สกุล : มิสกาญจนา สิทธิธรรม

ฉายา : ตุ่ม

สังกัดหน่วยงาน : งานระเบียบวินัยนักเรียน , กิจการนักเรียนระดับชั้น , ครูเกษียณอัตราจ้าง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200240159960

more...