รหัสประจำตัว : 0064

ชื่อ-สกุล : มิสจุไรรัตน์ พณะสรรพ์

ฉายา : แมว

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200240160411

more...