รหัสประจำตัว : 0093

ชื่อ-สกุล : มิสสุพัตรา ราชกิจ

ฉายา : ต้อม

สังกัดหน่วยงาน : งานวารสารและสิ่งพิมพ์ , งานประชาสัมพันธ์ , งานวารสารและสิ่งพิมพ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200240160577

more...