รหัสประจำตัว : 0112

ชื่อ-สกุล : ม.ปราศัย กลัดนิล

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , งานสภานักเรียน/งานสวัสดิภาพนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( วิทยาลัยครูจันทรเกษม )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200242389857

more...