รหัสประจำตัว : 0114

ชื่อ-สกุล : มิสศรุตา นิจนิรันดร์กุล

ฉายา : สุ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200240160704

more...