รหัสประจำตัว : 0119

ชื่อ-สกุล : ม.ภคภพ ประทุมสิทธิกุล

ฉายา : ภพ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.ม ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200240160739

more...